Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 augusti 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 augusti 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 5
Augusti 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. P. Nordlund, E. A. Thunell, Th. Boberg
C. C. Callander, Axel Karlsson, hvilka hade godkända
förfall.

{§.1.}
Från Magistraten hade ingått underrättelse derom
att Herr C. Klein blifvit utsedt till Stadsfull-
mäktige i ledigheten efter Herr J. Svengren.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 163]

{§.2.}
Föredrogs ånyo Magistratens framställning, det
måtte Stadsfullmäktige, på grund af Kongl.
Maj:ts Nådiga Skrifvelse den 23 sistlidne April,
anslå 500 rd rmt [riksdaler riksmynt] årlig lön åt en
underexekutör
här i Staden; öfver hvilken framställning Drätsel-
kammaren sig yttrat och dervid, enär Drätsel-
kammaren icke kunnat finna af Kongl. Maj:ts
ofvannämnda skrifvelse att Staden blifvit ålagdt
aflöna särskildt exekutionsbiträde åt Magistraten,
eller att sistnämnde myndighet förklarats be-
friad från skyldighet att uppehålla exekutions-
verket utan af Staden aflönadt biträde, samt
Stadens inskränkta tillgångar ej medgifva sådane
löneanslag, hvartill ej bestämd skyldighet förefinnes,
hemställt, att Stadsfullmäktige, med afslag
å Magistratens ifrågavarande framställning, måtte
låta bero vid nuvarande anslaget för exekutions-
verket, bestående i stämmoböterne på oguldna ut-
skylder samt gratifikation af 50 rd om året.

Under diskussionen yrkades dels bifall
till Drätselkamamrens förslag, dels ock att
Stadsfullmäktige borde, för att undvika för-
luster derigenom att exekutionsverket ej
tillbörligen uppehålles, anslå viss procent
af indrifna restmedel till arfvode åt en
underexekutor; hvarefter Drätselkammarens
förslag godkändes och Magistratens fram-
ställning afslogs, genom votering med 17 ja
mot 8 nej, hvilka sistnämnde afgifvas för
anslag med viss procent af indrifna rester.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: N:o 113]

{§.3.}
Med godkännande af Drätselkammarens
yttrande samt Herr C. G. Granbergs motion,
beslöts att Stadsfullmäktige, för att få Stadens
Westermark skogbeväxt, skulle utfärda förbud
mot kretursbetning derstädes i tio års tid,
samt till angifvaren anslå de böter, som för
förbudets öfverträdande komma att utgå.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: {N:o 164}]

{§.4.}
Till behandling företogs ånyo Herr Kamrer
C. A. Ströms motion derom, att Hamn Direktionen
måtte indragas och dess bestyr öfverflyttas
på Drätselkammaren, dervid upplästes Bered-
nings Utskottets utlåtande, hvari motionen blifvit
afstyrkt.

Efter öfverläggning, godkändes samma utlå-
tande, hvadan motionen icke skulle uti organisations-
väg till någon åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda]
[MARG: N:o 155]

{§.5.}
Upplästes en ansökning af Stads Waktmästaren C. G.
Norin om bidrag till hans lefnadsbehof, i anseende
till inträffad sjukdom. Afslogs.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: {N:o 165}]

{§.6.}
Ordföranden tillkännagaf att, sedan Lazaretts-
byggnads Komiterade förmält det visshet vore
vunnen att det beslutade Länslazarettet här-
städes verkligen komme till stånd, hade Ord-
föranden, å Stadsfullmäktiges vägnar upplå-
nat hos Enkefru Direktörskan Zetterbergs
sterbhus och afgifvit förbindelse på
Stadens utlofvade bidrag till samma lazarett,
utgörande Tjugufemtusen riksdaler riksmynt,
hvilka medel sedan blifvit till Landstingets
förvaltningsutskott insände, hvarefter qvitto
derå erhållits.

Stadsfullmäktige godkände detta.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]
[MARG: N:o 166]

{§.7.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 11 sistlidne Juni, hvarigenom beviljats afsön-
dring af jord från Pastorsbostället Tuna N:o 1 om
1/2mantal i Fors Socken, Wester Rekarne Härad, till
tomt för här blifvande Länslazarett; och som
det vilkor dervid stadgats, att den
blifvande afgälden, derför Staden borde ansvara,
bestämdes till vanligt arrendebelopp, som af
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande fastställds;
förklarade Stadsfullmäktige sig för sin del
godkänna att detta arrendebelopp finge bestäm-
mas af 3 Gode Män, deraf Stads-
fullmäktige välja {en} Konsistorium utser {en},
och dessa 2:nne sedan välja den tredje.

Pastors aflåtande härom skulle infordras.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 167]

{§.8.}
Revisorernes berättelse öfver granskningen
af 1868 års räkenskaper för Stadskassan,
Nedre hamnens kassa och Fattigvårdskassan, jemte
vederbörandes i anledning deraf afgifne för-
klaringar, upplästes; och förklarade Stads-
fullmäktige derefter:

{att} anmärkningarne mot räkenskapen för
Stadskassan finge förfalla, såsom behöringen
förklarade;

{att} anmärkningarne mot hamnkassans räkenskap
skulle föranleda dertill, att kassan i detta års
räkenskap godtgöres för missräkningar, sam-
manlagdt 54 öre;

{att} till Fattigvårdskassan skulle inbetalas
25 öre för felsummering å verifikations N:o 576
samt 1 Rd 75 öre af Herr A. Dahlquist för miss-
räkning å en utbetalning till Herrar Carlström & C:o;

{och att} anmärkningen mot ofullständigheten i
räkenskapsföringen inom Fattigvårds- och Arbets-
inrättningen skulle få bero tills vidare, hvar
emellertid Fattigvårds Styrelsen torde söka
i det anmärkta, afseendet åstadkomma
den rättelse, som behöfs.

Härefter förklarade Stadsfullmäk-
tige sig godkänna Drätselkammarens, Fattig-
vårds Styrelsens och Hamn Direktionens för-
valtningar för år 1868.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Hamnrevision,
Fattigvårdsrevision]
[MARG: N:o 168]

{§.9.}
Drätselkammaren hade, emedan Nybron redan
befinnes i det bristfälliga skick att densamma,
utan nödiga reparationer syntes snart blifva
för trafiken oduglig, anhållit att brobyggnads-
entreprenören herr Kapitenen G. Nerman måtte
innan ansvarstidens utgång tillförbindas att å
densamma låta verkställa och bekosta de
reparationer, hvilka befinnas nödvändiga;
men då ärendet ej var i fullständigt skick
anmäldt, återremitterades detsamma till
Drätselkammaren, som torde inkomma
med fullständigare förslag samt upplysning
om tiden då Herr Kapitenen Nermans ansvars-
tid för brobyggnaden tilländagår.

[ÄRENDEORD: Brofråga]
[MARG: N:o 169]

{§.10}
Afslogs Låssmeden Johan Wennermarks
ansökning om bidrag till utförande af gatu-
sänkning utanför hans gård.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 170]

{§.11}
Godkändes till liquid från Stadskassan:

a.) till Stadskassören Jernbergh för resa till Malm-
köping såsom deputerad vid jernvägsmötet den,
8 sistl. Juli - Rd 9,32.

b.) till Herr J. Wedberg, för samma resa. Rd 5 -

c.) till Stadskassören Jernbergh för kostnaden
i och för nya lazarettet - Rd 8,97.

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad, Sjukvårdskostnad]

S. d. Justeradt

/Carl F. Sjöberg/
/C. Klein/


Förestående protokollen för den 17 Mars, 8 April, 3 och
22 Juni samt denne dag äro på Rådhussalen offent-
ligen upplästa, betyga Eskilstuna den 5 Augusti 1869.

/C Jernbergh/
/P; E; V; Lundqvist/

[MARG: N:o 171]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 augusti 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107370.

Personrelationer