Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1864 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1864 (2)

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
5 December 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Föredrogs åter Styrelsens för härvarande frivilliga
Skarpskytteförening ansökning, det måtte Stadsfull-
mäktige bereda utvidgning af den exercisplats,
som blifvit åt Föreningen uplåten, jemte Drät-
selkammarens deröfver afgifna utlåtande, hvari
tillstyrkes att Stadsfullmäktige må hos Kongl.
Maj:t begära den erforderliga markens afsöndring
från Gredby Kronohemman och uplåtande
till Skarpskytteföreningen.

Efter diskussion i ämnet beslutade Stads-
fullmäktige att, med bifall till den gjorda ansök-
ningen, ingå till Kongl. Maj:t med underdånig
ansökning om erhållande af den erforderlige
jorden på enahanda vilkor, som förut äro
bestämda i och för Hamnjorden.

[ÄRENDEORD: Föreningsliv, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 158.}]

{§.2.}
Beviljades ansökningen af Styrelsen för här-
varande Skarpskytteförening att vid behof få
för Föreningens öfningar begagna Stadens nya
Gymnastikhus å tider, då detsamma icke
för annat ändamål är uptaget; efter det Skol-
Rådet för dess del dertill lemnat bifall.

[ÄRENDEORD: Föreningsliv, Utbildningsbyggnad]

[MARG: {N:o 157.}]

{§.3.}
Föredrogs åter Herr L. F. Ståhlbergs framställ-
ning om ersättning för väganläggning öfver
Westermarken med 175 Rd [riksdaler] 78 öre Rmt [riksmynt], jemte
Drätselkammarens deröfver afgifna yttrande.

Denna ansökning blef af Stadsfullmäk-
tige afslagen, enär Kommunen icke lemnat
updrag om den ifrågavarande vägens anläggning.

[ÄRENDEORD: Vägkostnad]

[MARG: {N:o 156.}]

{§.4.}
Efter Drätselkammarens derom gjorda hem-
ställan beslöts att ett lån å Två Tusen
Riksdaler Riksmynt skulle för Stads Kassans
behof uptagas; och updrogs åt Ordföranden
att derom föranstalta samt å Stadsfull-
mäktiges vägnar underteckna skuldsedel derå.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 160.]

{§.5.}
Efter föredragning af Magistratens Utgifts-
och Inkomstförslag för nästa år, blef det-
samma remitteradt till Berednings Utskottet,
som skulle med utlåtande deröfver inkomma.

Hamn Direktionens Ordförande, Herr Rådmannen
N. F. Heljestrand, tillkännagaf att Hamn Kassan
under nästa år behöfde ett bidrag af 1500 Rd
Rmt; hvarjemte Herr Björk fästade upmärk-
samheten vid att kostnaden för anskaffande
af attiralj till Gymnastikhuset borde
i förslaget ökas till 2000 Rd.

[ÄRENDEORD: Budget]

{§.6.}
Herr Sven Palmgren väckte motion derom att
innevarande års hundskatt må lemnas såsom
gåfva till härvarande Frivilliga Skarpskytte-
förenings Kassa.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Föreningsliv, Skatt]

{§.7.}
Stadsfullmäktige beslutade, på Ordförandens
framställning, att hundskatt äfven för nästa
år skulle i Staden utgå; och bestämdes
beloppet, vid votering med 17 ja mot 8 nej,
till 5. Rd Rmt för hvarje hundkreatur; och
anslogs denna skatt till härvarande Frivilliga
Skarpskytteförening.

[ÄRENDEORD: Föreningsliv, Skatt]

{§.8.}
På förslag af Stadens Fattigvårds Styrelse,
bestämdes fattigvårdsafgiften för innevarande
år sålunda:

af personer; å 20 öre för man - och 10 öre för qvinna,
som fyllt 18 år och erlägger Mantalspenningar;
samt En Riksdaler å hvarje Bevillningsriksdaler
till Kronan, hvilken taxering blefve lika med
den sist skedda.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: N:o 161.]

{§.9.}
Komiterade för tillsyn å nya Gymnastikhus-
byggnaden inlemnade förslag att innanfönster
må anbringas i samma hus.

Remitterades till Drätselkammaren
för beredning.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 162.]

{§.10.}
På förslag af Ordföranden beslutades en Komité
för granskning af de upgjorda ritningarne
till ny bro öfver strömmen; och invaldes deri

Herr Th. Boberg
Herr C. J. Westerberg
Herr C. O. Öberg
Herr S. Palmgren
Herr Jean Asplund.

och utsågs Herr Westerberg att sammankalla dem.

[ÄRENDEORD: Broförtroendevalda]

{§.11.}
Herr A. Billjer, såsom af Landtinget vald med-
lem i en Komité för sjukvårdens ordnande
i länet, tillkännagaf att denna Komité skulle
hafva sammanträde i nästa Januari månad,
och hemställde att till dess få kunskap,
om Stadsfullmäktige hade någon önskan
att i detta afseende framhålla.

Sundhets Nämnden skulle anmodas
med yttrande derom till Stadsfullmäktige
inkomma.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

{§.12.}
Fabriksidkaren C. O. Öberg valdes att
vid instundande Mantals Skrifning å Kommu-
nal Styrelsens vägnar lemna intyg angående
sådana personer som böra befrias från
Utskylder för sjuklighet och fattigdom.

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§.13.}
Beviljades Herr Sven Palmgrens begäran att
få på sig öfverflyttad Herr C. G. Berglunds
arrenderätt till lotten N:o 6 af nya
Byggnadsjorden; och updrogs åt Ordföranden
att granska och godkänna de borgesförbindelser,
som för arrendet aflemnas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.14.}
Herr P. Wahlström väckte motion om aflå-
tandet af en skrifvelse till Poliskammaren,
med begäran, att förbud må stadgas mot up-
trädandet af resande Musik- och Sångsäll-
skaper här i Staden på källrarne.

Remitterades till Utskottet, för beredning.

[ÄRENDEORD: Nöjesliv]

Jüsteras

/L, P, Malm/
/C, J, Westerberg./

Förestående Protocoll för den 9 och 23 November
samt för denne dag äro på Rådhussalen of-
fentligen uplästa; betyga

Eskilstuna den 5 December 1864.

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/

[MARG: N:o 163.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 5 december 1864 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107371.

Personrelationer