Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 oktober 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 4.
October 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar W. A. Öhman, K. Tersmeden och Em.
Svalling, hvilka uteblefvo utan godkändt förfall.
Herr Rådmannen N. F. Heljestrand bevistade sam-
manträdet såsom Magistratsledamot.

{§.1.}
Herrar Öhman, Tersmeden och Emanuel Svalling
fälldes att för förfallolöst uteblifvande
från detta sammanträde hvardera plikta 2 Rd [Riksdaler]
Rmt [Riksmynt] till Stadens Kassa.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige, för bedömmandet af
vederbörande Byggnads Komités hemställan om ut-
gifvande till Herr Jean Asplund af ett ersättnings-
belopp, för det han utfört Hotellbyggnaden vid
gästgifveriet mera fulländadt och kostsamt än
förslaget angifver, först sammanträdt vid gäst-
gifvaregården och tagit arbetet i åskådande, före-
togs derefter ärendet till handläggning å
Rådhuset.

Flere af Stadsfullmäktige förklarade sig
anse att 300 Rd:s ersättning till Herr Asplund
uti ifrågavarande afseende vore en lämplig
summa; och då Ordförandens derå framställde propo-
sition besvarades med blandade ja och nej, an-
ställdes, på begäran derom, votering, dervid ett
belopp af 200 Rd antogs till nejproposition.

Wid summering af de afgifne rösterne befanns
17 ledamöter hafva röstat för 300 Rd och 5 leda-
möter för 200 Rd; hvadan till Herr Asplund
skulle af Stadens medel utgifvas 300 Rd Rmt
i ersättning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

[MARG: N:o 143]

{§.3.}
Uplästes, godkändes och underskrefvos de af Stads-
fullmäktige förut beslutade underdåniga
ansökningarne till Kongl. Maj:t om Djur-
gårdens med flere andra lägenheters förläggande
under Stadens jurisdiktion, samt om Wester-
markens anslående till byggnadsplatser
för Eskilstuna Stads utvidgande.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 86, 140]

{§.4.}
Uplästes Konungens Befallningshafvandes
meddelade Utslag angående Stadsfullmäktiges
begäran att af Enkorna Holmström och
Hedlund upförda stugor å Westermarken
måtte afhysas, hvilka Utslag blifvit
dem delgifne.

Ärendet bordlades.

Omkostnadsräkning för dessa Utslag å 12 Rd
44 öre Rmt attesterades till liquid.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Markförvaltning]

[MARG: N:o 86]

{§.5.}
Uplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den
19 sistlidne Augusti, angående Stadsfullmäktiges
underdåniga ansökning om befrielse från skyldig-
heten att återupbygga det nedbrunna Räckham-
marehuset, hvilken ansökning af Kongl. Maj:t
bifallits.

Herr Björk väckte i frågan motion att
qvarlefvorna af det gamla Räckhammarehuset
måtte säljas på Auktion; hvilken motion hän-
vistes till Drätselkammaren för beredning; och
skulle Drätselkammaren dervid jemväl sig
utlåta, ifråga om lämpligaste sättet för
Staden för Wattenkraftens användande.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 62]

{§.6.}
Med anledning af Stadsfullmäktiges åter-
remiss den 1 sistlidne September, hade
Drätselkammaren inkommit med ytterligare
framställning om antagandet af annan
Stadsbyggmästare, och hvari hemställes att
blifvande lönen till Stadsbyggmästare måtte
bestämmas till 1000 Rd och att nuva-
rande Stads Byggmästaren vid dess afgång från
tjensten må erhålla något lämpligt och
behöfligt understöd, med afseende på hans
tjenstetid, ringa aflöning derunder och försvagade
arbetskrafter till sitt yrkes utöfvande.

Ärendet bordlades i sin helhet till nästa
sammanträde.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 146]

{§.7.}
I anledning af ingången anmodan
från Magistraten, valdes Boktryckaren K. J. Ters-
meden samt Herr Direktören och Riddaren
Th. Munktell att såsom Ombud för Eskils-
tuna Stad, vid sammanträde inför Konungens
Befallningshafvande, i Malmköping den 18 i denna
månad, deltaga i öfverläggningarne och besluten
angående en föreslagen jernväg mellan Oxelösund
och Qvicksund; och valdes Handlanden Sven
Palmgren till suppleant, i händelse af förfall
för någotdera af de Ordinarie Ombuden.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfråga]

[MARG: N:o 147]

{§.8.}
Herr Johan Hedlund valdes att såsom
Ombud för Eskilstuna Stad deltaga i samman-
träde uti härvarande Tingshus i morgon den 5
dennes, Kl. 10 f. m., rörande ifrågasatt uprensande
af utloppet från sjön Hjelmaren.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]

[MARG: N:o 148]

{§.9.}
På framställning af Ordföranden beslöts
att skrifvelse skulle afgå till Kronofogden
i Öster och Wester Rekarne Härader med begäran
om reparation å Stora brons underrede; och
skulle afskrift af Herr Kapitenens Nermans
memorial derom härvid åtfölja.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: N:o 91]

{§.10.}
Sedan Drätselkammaren anskaffat 2:ne kontrol-
leringsur å Brandvakternas tjenstgöring, så valdes
nu Herrar Rector Axenborg, C. J. Westerberg
jemte Brandchefen A. Svahn att, efter tagen
kännedom om urens beskaffenhet, afgifva
förslag om deras handhafvande.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

[MARG: N:o 4]

{§.11.}
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver verk-
ställd granskning af 1863 års Räkenskaper
öfver Eskilstuna Stads Enskilda Medel, jemte
deröfver afgifne förklaringar af Drätselkammaren,
Hamn Direktionen och Fattigvårds Styrelsen.

I fråga om Räkenskapen för Stadskassan hade
i förklaringen medgifvits återbäring till Kassan af
det anmärkte beloppet 4 Rd 76 öre; hvarmed Stads-
fullmäktige läto bero.

I enlighet med Hamn Direktionens förklaring,
skulle från Hamnkassan godtgöras 10 öre till
Hamnfogden, men anmärkningen i öfrigt för-
falla.

Rörande anmärkningarne vid Fattigvårdens
räkenskaper, beslöts först, att kostnaden
för några sexor ej vidare finge utgå af fattig-
vårdsmedlen, ehuru någon ersättning för de
nu anmärkta sexorna ej skulle ledamöterne
i Styrelsen affordras; och vidare, att, i enlighet
med Fattigvårds Styrelsens medgifvande, skulle,
i följe af skedda missföringar, Fattigvårds-
kassan i nästa räkenskap godtgöras 374 Rd
83 öre Rmt, äfvensom för framtiden iakttagas
att restantierne redovisas med restlängd.

Emot Helsovårdskassans räkenskaper hade
ej någon anmärkning blifvit gjord.

Efter de rättelser, som här ofvan förmälas,
meddelade Stadsfullmäktige decharge
för förra året åt Drätselkammaren, Hamn-
Direktionen, Fattigvårds Styrelsen och Sundhets
Nämnden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.12.}
Af Drätselkammaren gjord framställning
att de reparationer och byggnader, som erfordras
i Stadens fattigvårdsgård hädanefter måtte verk-
ställas af Fattigvårds Styrelsen, afslogs; anse-
ende Stadsfullmäktige att detta bestyr
lämpligare må fortfarande åligga Drätselkammaren, hvil-
ken har Stads Byggmästare till biträde.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: N:o 149]

{§.13.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs den 2 sistlidne Au-
gusti väckta motion att Stadsfullmäktige
måtte begära få Kreatursmarknaden här
i Staden aflyst, hvilken motion varit till
Berednings Utskottet för beredning öfverlemnad;
och tillkännagaf nu Utskottets Ordförande
Herr C. E. Stenman att inom Utskottet yttrats
så olika och motsatta meningar om nyttan
af den ifrågasatta åtgärden, att något resultat
af Utskottets beredning ej kunde af Herr
Stenman anmälas.

Sedan härefter olika meningar hos Stadsfull-
mäktige yttrats i frågan, afgjordes genom
votering med 12 röster mot 10. att Herr Öbergs
motion ej skulle till någon Stadsfullmäktiges
åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o [139].]

{§.14.}
Föredrogs ånyo Herr M. D. Thims ansökning
att stängsel måtte uprättas mellan Eskilstuna
Kungsladugårds egor och Eskilstuna nya stads-
del, hvilken stängselskyldighet Herr Thim för-
menade ensamt tillkomma Staden; och beslu-
tade Stadsfullmäktige att derå afgifva det
svar, att Stadsfullmäktige ej funno det ensamt
tillkomma Staden att uprätta den ifrågavarande
hägnaden.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 129]

{§.15.}
På framställning af Ordföranden beslöts att
en Kungörelse skulle utfärdas nästa vår om de grunder,
som Stadsfullmäktige den 11 Juni sistlidet
år antagit, rörande stensättningar å Stadens
gator; dock skulle derförinnan Stadsfull-
mäktige taga i öfvervägande Herr Joh. Hed-
lunds yrkande att körbanan å gränderna
måtte bestämmas till endast 16 fots bredd,
så att trottoirerne må bli tillräckligt breda.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 50]

{§.16.}
Uplästes Kongl. Maj:ts den 1 sistlidne
Juli aflåtne Nådiga Bref, angående likstäl-
lighet emellan Eskilstuna Stads innevånare
i afseende å Kommunala rättigheter och
skyldigheter; - och som derigenom, bland annat,
föreskrifves att den särskilda klasser i
Staden tillhörande allmänna egendom, i såväl
fastighet, som Kassor, blefve Stadens sam-
fällda tillhörighet, updrogs åt Berednings-
Utskottet att till ett annat sammanträde
utreda och då anmäla om några sådana
tillgångar här i Staden förefinnas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: N:o 78]

{§.17.}
Uplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 29.
nästlidne Juli angående Stadsfullmäktiges
underdåniga besvär, i fråga om C. J. W. Linders
behörighet att fortfarande utskänka bränvin,
och hvarigenom besvären ogillats.

[ÄRENDEORD: Alkoholregler]

[MARG: N:o 150]

Jüsteras
/C, J, Westerberg/
/C; G; Granberg/

År 1864 den 4 October äro förestående
Protocoll för den 4 Juli, 2 och 13 Au-
gusti, 1 September och denna dag å Råd-
hussalen i Eskilstuna offentligen
uplästa, betyga

[MARG: N:o 154]

/C, Jernbergh/
/C, G, Norin/
/I; F; Ohlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107369.

Personrelationer