Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
4 Januari 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Herr P. Wahlström valdes till Ordförande hos
Stadsfullmäktige för innevarande år med 29 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
Herr Theofr. Munktell valdes till vice Ordförande
hos Stadsfullmäktige för innevarande år med 28 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Herr G.E.Svahnbäck valdes till vice Ord-
förande i Fattigvårds Styrelsen med 18 röster,
sedan anmäldt blifvit att förre vice Ordföranden
Herr J.C. Heljestrand ej mera är ledamot i
Fattigvårds Styrelsen.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG 275]

{§.4.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings
Utskott, som skulle tjenstgöra under detta år,
valdes
Herr C.A. Ström med 26 röster
Herr P. Wahlström med 25 röster
Herr C.G. Granberg med 25 röster
Herr C.E. Stenman med 23 röster
Herr J.C. Heljestrand med 22 röster
Herr Axel Karlsson med 19 röster
Herr And. Lindblad med 16 röster

och valde desse sig emellan Herr P. Wahlström
till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.5.}
Till Bevillningsberedningarne för innevarande år
invaldes med slutna sedlar

1:o Inom första distriktet, omfattande Stadsdelarne
Söder och Norr:
a.) till ledamöter:
Herr Rådmannnen L.P. Malm med 19 röster
Herr Fabrikör C.F. Sjöberg med 17 röster
Herr Fabrikör A. Lindblad med 15 röster
b.) till suppleanter:
Herr Handlanden A.F. Dahlström med 17 röster
Herr Handlanden E.A. Lundblad med 14 röster

2:o Inom andra distriktet, omfattande Stadsdelen
Wester:
a.) till ledamöter
Herr Fabrikör E.A. Naesman - med 21 röster
Herr Fabrikör Joh. Walén - med 20 röster
Herr Handlanden A. Hellstedt - med 18 röster
b.) till suppleanter
Herr Rådmannen J. Hedlund med 16 röster
Herr Fabrikören C.E. Stenman med 12 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
Föredrogs Herr E.A. Naesmans framställning att er-
hålla förändring i vilkoren för arrendet af vatten-
fallet mellan Stadens Sliphus, derå han med Staden
den 14 December 1870 afslutat kontrakt på
femtio år; och upplästes dervid Drätselkammarens
i saken afgifna, afstyrkande, utlåtande jemte en
af Herr Naesman nu ingifven skrift, hvari
han anhöll att ärendet måtte underkastas
ytterligare beredning, endera af Utskottet
eller af särskildta Komiterade.

Sedan herr Naesman afträdt och
öfverläggning egt rum, yrkades både bifall
till herr Naesmans begäran om ytterligare
beredning, och att ärendet måtte blifva
afgjort på för handen varande utredning.

Denna stridighet afgjordes, genom votering
med 17 röster mot 12 röster, sålunda att arren-
det nu skulle upplåtas utan vidare beredning.

Härefter beslutades, i enlighet med Drät-
selkammarens utlåtande:

1:o 5:te punkten i Herr Naesmans arren-
dekontrakt skulle erhålla det förtydligande,
att den vattenränna, som vid arrendetidens slut
skall utan ersättning öfverlämnas till staden
i befintligt skick, blefve den, som komme att
gå mellan den tillämnade byggnaden och öfre
ån;
2:o Herr Naesman öfriga framställnin-
gar, angående optionsrätt till nytt arrende
och om skyldighet för Staden att på vissa
vilkor inlösa vattenverksbyggnaden, afslogos.

[ÄRENDEORD: Kat.15 ärendeord saknas]
[MARG N:o 263]

Uppläst och godkändt

/AxelKarlsson/
/F.A. Stenman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107359.

Personrelationer