Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1887

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna följande
dagar.

{1887 den 4 Januari}.

Närvarande: Herr C. W. Dahlgren
Herr Theofr. Munktell
Herr T. Engström
Herr E. A. Lundblad
Herr E. G. Åbergh
Herr C. A. Lundberg
Herr G. E. Svahnbäck
Herr Theof. Boberg
Herr F. Grönberg
Herr H. Lagerbäck
Herr A. W. Koraen
Herr O. F. Larsson
Herr O. Svengren
Herr A. Falk
Herr Joh. Engström
Herr C. A. Ström
Herr K. Söderblom
Herr A. Nilsson
Herr Axel Karlsson
Herr P. Liljequist
Herr H. Åkerstein
Herr Emil Andersson
Herr C. F. Lundström
Herr A. Hellstedt
Herr A. F. Dahlström
Herr Ad. Aulin
Herr C. J. Andberg
Herr E. A. Berg
Herr O. Aspelin
Herr Aug. Stålberg.

{§.1.}
Herr A. F. Dahlström, såsom till lefnadsåren den äldste
af de tre ledamöter - nemligen Herr Dahlström, Doktor Theofr.
Munktell och Herr C. A. Lundberg - hvilka längsta tiden,
eller 22 år, varit Stadsfullmäktige, intog ordförande-
platsen intilldess ordförandeval försiggått; och
börjades sammanträdet med uppläsning af Magistra-
tens protokoll för den 15 sistlidne December, innehål-
lande att följande då blifvit till Stadsfullmäktige
valde, nemligen:

Herr Ingeniören Knut Söderblom,
Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson,
Herr Ingeniören Axel Karlsson,
Herr Fabriksidkaren P. Liljequist,
Herr Telegrafkommissarien H. Åkerstein,
Herr Handlanden Emil Andersson,
Herr Skräddarmäst. C. F. Lundström,
Herr Grosshandlanden Albin Hellstedt,
Herr Handlanden A. F. Dahlström,
Herr Bokföraren Adolf Aulin,
Herr Handlanden C. J. Andberg,
Herr Fabriksidkaren E A. Berg,
Herr Disponenten O. Aspelin och
Herr Fabriksidkaren Aug. Stålberg;

hvarefter upprop skedde, hvarvid samtelige Stadsfull-
mäktige befunnos närvarande.

[MARG: 1.]

{§.2.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år valdes Herr Filosofie Doktorn och Riddaren
Theofron Munktell med 21 röster.

{§.3.}
Herr Doktor Munktell intog ordförandeplatsen.

{§.4.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande år
valdes Herr Ingeniören Axel Karlsson med 14 röster.

{§.5.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings Utskott
för innevarande år valdes:

Herr Arvid Nilsson med 28 röster
Herr v. Ordföranden Axel Karlsson med 26 röster
Herr E. A. Lundblad med 26 röster
Herr A. W. Koraen med 25 röster
Herr H. Åkerstein med 21 röster
Herr Ordföranden Doktor Munktell med 20 röster
Herr K. Söderblom med 15 röster.

{§.6.}
Stadsfullmäktige erhöllo del af Konungens Befall-
ningshafvandes skrifvelse den 17 December 1886,
innehållande att Kongl. Maj:t fastställt af
Stadsfullmäktige den 9 sistlidne September fattade
beslutet om förändring i stadsplanen för tomterna
N:ris 248 och 249 härstädes; och skulle skrifvelsen
till Byggnads Nämnden öfverlemnas.

{§.7.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i ämnet
biföllo Stadsfullmäktige att Fattigvårdsstyrelsen
finge till stadens pastor och kyrkovärdar öfverlemna
jungfru Maria Sofia Wahlströms testamentsfond.

[MARG: 2.]

{§.8.}
Jemlikt Utskottets utlåtande beslutade Stadsfullmäk-
tige att till förbättrad upplysning af det rundqvarter
å Norr, som inneslutes af Gräns- Stor- och Bruksgatorna,
skulle på stadens bekostnad anbringas två oljelyktor,
deraf den ena i hörnet af Stor och Gränsgatorna
och den andra i hörnet af Gräns- och Bruksgatorna,
under förutsättning, att Gasverket inginge på
belysningens hållande under samma vilkor, som
för de senast uppsatta oljelyktorna.

[MARG: 3.]

{§ 9.}
Till beredning af Utskottet remitterades nu munt-
ligen väckta motioner:

1:o af Herr E. A. Lundblad: om uppsättning af olje-
lampor till upplysning af Gränsgatan vid de gatu-
kors, der lyktor nu ej finnas eller efter
i dag fattadt beslut blifva platserade;

2:o af Herr Albin Hellstedt: om inrättande af
en skola för quinlig ungdom, till åstadkommande
af undervisning och handledning såväl i hus-
hållsgöromål; som enklare matlagning. -

{§.10.}
Uppdrag lemnades Utskottet att inkomma med
förslag å ledamöter i bevillningsberedningen.

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/

År 1887 den 10 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.
/Carl Aug; Svensson/
/Aug; Winbom/

[MARG: 4.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107360.

Personrelationer