Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 december 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 december 1873

Anmärkning

{1873. den 4 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar L. F. Österwall, F. A. Stenman med
godkända förfall. -

{§.1.}
Wid pröfningen af Herrar L. F. Österwalls och
A. F. Dahlströms anmälda förfall för uteblif-
vandet den 25 sistlidne September, blefvo
desse förfall godkända.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Herr Rådmannen Joh. Hedlund förekom och
inlemnade ett Utdrag af Magistratens proto-
koll för den 1 i denne månad, innehållande
förordnande för Rådmannen Hedlund att å
Magistratens vägnar öfvervara Stadsfullmäk-
tiges sammanträden. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]
[MARG: N:o 41.]

{§.3.}
Föredrogs Utgifts- och Inkomstförslag för
Kommunen år 1874, och i sammanhang dermed
ingifna framställningar om löneförbättringar
åt Borgmästaren, Stadsfiskalen, Stadsvaktmästaren,
och Poliskonstaplar, jemte tillökning i desse sist-
nämndes antal. -

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Budget]
[N:o 42.]

{§.4.}
Sedan i den med Gasverksegarne uppstådda
tvisten om gaslednings anbringande å Norr, begge
parterne utsett Gode män för tvistens slitande,
hade Gasverksegarne inkommit med framställ-
ning om förlikning, under vilkor, att gatu-
belysningen på Norr under den återstående
kontraktstiden af dem bestrides med lämplige
oljelyktor efter samma pris, som för gas.

Remitterades, för beredning, till Drätselkam-
maren, dervid Drätselkammaren sig jem-
väl hade att utlåta huruvida ett större
antal gatulyktor till Strandgatan å Norr,
än som Stadsfullmäktige redan
beslutat, må vara af nöden. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG: N:o 36.]

{§.5.}
I anledning af Kongl. Kommers Kollegii
skrifvelse den 17 sistlidne Oktober, med till-
kännagifvande att en internationel industri-
utställning komme att ega rum i Philadelphia
år 1876, skulle Stadsfullmäktige afgifva
det yttrande, att det ansåges lända till nytta
att de förenade rikena Sverige och Norrige
deltaga uti berörda utställning; hvilket
utlåtande beslutades genom votering med
22 röster mot 6, som afgåfvos för ett af-
styrkande utlåtande. -

[ÄRENDEORD: Ärendeord saknas]
[MARG: N:o 43.]

{§.6.}
Stadens Brandstods Komité hade till Stads-
fullmäktige ingifvit Brandredskapsinspek-
tören C A. Nyströms utlåtande på grund af
inspektion utaf Stadens brandanstalter;
och hade Brandstods Komitén för dess del för-
klarat det vara af vigt att vattenreservoirer
anläggas, hvarå jemväl 2:ne platser före-
slogos.

Handlingarne lades till det
förslag af Brandbefälet, som uti Utgifts-
förslaget för år 1874 innefattas.

[ÄRENDEORD: Brandregler]
[MARG: N:o 42.]

{§.7.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven motion
om utläggning af Smedje- och Westermarks
gatorna m. m, remitterades till Drätselkam-
maren för beredning.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 43.]

{§.8.}
Herr Joh. Walén utsågs att vara
Stadens Ombud vid instundande Mantals-
och skattskrifning med Staden, och Herr
C. J. Andberg förordnades att dervid
lemna intyg å Kommunalstyrelsens
vägnar angående dem, hvilka för fattig-
dom eller sjuklighet böra från personliga
utskylder befrias.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.9.}
I skrifvelse af den 1 i denne månad hade
Magistraten anmodat Stadsfullmäktige att
välja en ledamot i Magistraten och Rådstufvu-
Rätten efter aflidne Rådmannen Hans Dahlberg;
och vore Magistraten fortfarande af den åsigt
att fyra ledamöter uti Rådstufvu Rätten
är allt hvad som kunde behöfvas, helst Rätten
vore domför då jemte Ordföranden tvenne af
dem äro närvarande. -

Frågan angående Rådmännens antal, så-
som berörande Utgiftsförslaget, remitterades
i sammanhang med detta till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 44.]

{§.10.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
tvenne af Poliskammaren öfverlemnade
klagoskrifter, angående lyshållningen å
Norr, i sammanhang hvarmed Poliskam-
maren begärt att Stadsfullmäktige må
bestämma om och huruvida flere lyktor, än
de som nu finnas, skola vid gatorna å
Norr anbringas.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG: N:o 36.]

{§.11}
Styrelsen för Oxelösund-Flen-Westmanlands
jernvägsaktiebolag hade i skrifvelse af den
19 sistlidne November tillkännagifvit, att
Stadens i detta bolag till ett antal af 1530 tecknade
aktier blifvit i följd af öfverteckning redu-
cerade till 1359; och hade, i följd häraf,
Ordföranden, å Stadsfullmäktiges vägnar,
afgifvit föreskrifven ansvarsförbindelse
för betalningen af dessa 1359 aktier, hvilket
nu, på derom gjord framställning, af Stadsfull-
mäktige godkändes. -

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]
[MARG: N:o 45.]

{§.12.}
Ordföranden väckte förslag om aflåtandet
af framställning till Kongl. General Post Sty-
relsen om den förändring i deligensturerna
på Sparreholm att deligensen må af-
färdas från Eskilstuna tisdags, fredags
och söndags {middag} kl. 12 i stället för kl.
10 e. m., samt vid samma tid äfven
från Sparreholm måndagar, onsdagar och
lördagar. -

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Kategori 13, ärendeord saknas]
[MARG: N:o 46.]

{§.13.}
Herr Rådmannen Joh. Hedlund, å Magistratens
vägnar, öfverlemnade ett betänkande af
Civil Ingeniören Axel Karlsson med tillhörande
Karta, för utstakningen af midtel-linien uti
gatorna på Wester och för bestämmandet
af gatornas bredd.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren,
som egde att taga del af de beslut i före-
nämnda ärendet, hvilka förut voro hos Stads-
fullmäktige fattade. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 47.]

{§.14}
Attesterades till liquid från Stadskassan en
räkning af Herr P. G. Luthman å 40 rd [riksdaler] 25 öre för
resa till Örebro, att inhemta kännedom om
dervarande brandväsende.

[ÄRENDEORD: Räddningsväsendekostnad]

{§.15.}
Ordinarie sammanträdet i denne månad utsat-
tes till Måndagen den 29, att börja klockan
10 f. m., och hållas på Gästgifverihotellet
i anseende dertill att Rådhussalen då
ej är tillgänglig.

[ÄRENDEORD Kategori 1, ärendeord saknas]

Justeradt

/Alfr Norrman/
/B. L. Hessle/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 december 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107358.

Personrelationer