Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 december 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 december 1873

Anmärkning

{1873 den 25 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Österwall, Dahlström, G. Nilson, denne
sistnämnde med godkändt förfall; och skulle frågan
om de 2:ne förstnämndas förfall pröfvas nästa
sammanträde. -

{§.1}
Föredrogs åter Stadsfiskalen Janzons hemställan
om förhållningsorder rörande nattpolisen, i
sammanhang hvarmed upplästes en skrifvelse af
Magistraten den 22 i denne månad, innehållande
att ingen enda duglig person inom föreskrifna tiden
sig anmält att på stadgade vilkor blifva natt-
polisman.

Herr C. A. Ström föreslog vid sådant förhållande
att aflöningen till nattpolismännen måtte ökas till
1 rd [riksdaler] [pr] man för hvarje tjenstgöringsnatt, förutom
15 rd årlig gratifikation vid berömlig tjenstgöring,
och särskild betalning för dagtjenst, såsom förut blifvit
beslutadt, med 1 rd för hvarje tillfälle; hvarjemte
Herr J. Svengren, med instämmande deri, föreslog
det tillägg, att, i händelse manskap icke heller
på dessa vilkor kunde erhållas, Stadsfiskalen
borde bemyndigas att, tillsvidare och intilldess
nytt beslut kan hinna fattas, antaga nattpolis-
män för den högre betalning, som kan erfordras;
samt af Herr C E. Stenman yrkades att aflöningen
i händelse af behof må ökas till 1 rd 25 öre för
tjenstgöringsnatt. -

Efter slutad öfverläggning framställdes propo-
sition på de olika yrkandena, då Herrar
Svengrens och Stenmans yrkanden afslogos, men
Herr Ströms förslag godkändes med uttryckan-
de af angelägenheten deraf att annonsen om
antagandet af nattpolismän bör fullständigt
upptaga aflöningsvilkoren.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o [39].]

{§.2.}
Uti ofvannämnda skrifvelse hade Magistraten
ock tillkännagifvit att Magistratens ledamöter
trott att ännu 2:ne Poliskonstaplar borde antagas
och aflönas under den tid jernvägsbyggnaden
här i stadens granskap pågår, hvilket öfver-
lemnades till Stadsfullmäktiges bepröfvande.

Detta ärende remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 40.]

{§.3.}
Drätselkammaren hade uti aflemnadt utlåtande
tillstyrkt Herr Johan Waléns motion att ett
felaktigt dräneringsrör i Kungsgatan utanför
hans gård måtte få iståndsättas på stadens
bekostnad, i anseende till den allmänna nytta
dräneringen medförde, men tillika hemställt,
att, som den långt framskridna årstiden ej vore
lämplig för detta arbete, detsamma finge
utföras nästa år, och då under inseende
af tillkallad Landtbruksingeniör. -

Under öfverläggningen yrkades dessutom
af Herr J. Svengren att Stadsfullmäktige måtte
förklara, att Staden åtager sig underhållet
af hela dräneringen i stadens gator; hvarjemte
af åtskilliga yrkades bifall till Drätselkam-
marens utlåtande både utan och med några
smärre förändringar. -

Stadsfullmäktige afslogo Herr Svengrens
yrkande, men godkände Drätselkammarens
förslag; och skulle, på särskild begäran af
Herr Svengren, det tillägg göras att beslutet om
Stadens bidrag jemväl grundades
derpå att, enligt hvad upplyst blifvit, Ingeniö-
ren Kempff, som haft inseende öfver dräne-
ringsarbetet, förklarat att ett fel dervid
blifvit begånget.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: N:o 38.]

{§.4.}
På Drätselkammarens förslag valde Stads-
fullmäktige Herrar Borgmästaren K. Svensson
i Thorshälla och Länsmannen Carl Berglund
på Himmelsända till Gode män för Staden
i den kompromiss, som komme att slita
tvisten emellan Staden och Gasbolaget, med
anledning af Stadens yrkande att få gas-
ledning för belysning af Strandgatan på
Norr. -

I sammanhang härmed och med afseende
på ene Gasverksegarens tillkännagifvande att
egarne sjelfve, men ej Gasverksombudet Thomson,
skulle utse sina Gode män, samt desse äro
boende i Stockholm, lemnades dem 14 da-
gars rådrum efter delgifvandet, för utseende
af Gode män.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 36.]

{§.5.}
I öfverensstämmelse med Drätselkammarens
förslag och på af Drätselkammaren utvecklade
grunder, förklarade Stadsfullmäktige sig
icke vilja anslå medel till den ifrågasatta
vattenafledningen i Stadens gränd på Norr
till större omfång, än Staden redan medgifvit;
hvadan Stadsfullmäktige alltså afslogo
Herr L. P. Åkermans framställning att Staden
måtte åtaga sig halfva underhållskostnaden
för ifrågavarande vattenafledning.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: N:o 35.]

{§.6.}
Komiterade för beredandet af frågan, angående
träffandet af nytt aftal med Gasbolaget efter
nuvarande kontrakts utgång, tillkännagåfvo
uti inlemnad skrifvelse, att sedan Komiterade
hos Gasverks Ombudet Thomson begärt af
Bolaget förslag till nytt kontrakt, men denne för-
klarat att Bolaget afvaktade ett sådant förslag
från stadens sida, hade Komiterade uppsatt
ett sådant, hvilket blifvit Gasverksegarne
delgifvet. Af desse sistnämnde hade den ene,
Herr Sandahl, ej ännu gifvit något svar, men
Herr S. [Wessberg] såsom förmyndare för den
andre delegarens omyndiga barn, hade uppsagt
det gamla kontraktet, och på samma gång
erbjudit Staden att få inlösa hans myndlingars
hälft af Gasverket emot ett pris af 20000 rd.
Efter omförmälande häraf, föreslogo Komiterade
att Staden låter frågan om gaslysningen tillsvidare
hvila och, såvidt från gasverksegarenes sida
under tiden möjligen inkommande anbud eller
erbjudande ej till annat föranleder, först
upptager densamma år 1875 så tidigt på
året, som är nödvändigt för ordnandet af
belysningen från den tid det gamla kontraktet
upphör. -

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet
med dessa förslag, då nytt aftal nu ej
kunnat åvägabringas. -

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 21.]

{§.7.}
Till Ledamöter i Stadens Brandstods Komité
för Lösegendom återvaldes Herrar Rådman-
nen C. G. Söderholm, Handlanderne C. J. Andberg
och C. A. Lundberg d.y. samt Fabrikörerne
C. G. Granberg och G. E. Svahnbäck. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.8.}
Herrar C. J. Andberg och C. A. Johansson hade
med 2 rd hvardera aflemnat böter för
deras förfallolösa uteblifvande vid förra
sammanträdet. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag uppläst och justerat

/B. L. Hessle/
/F, A, Stenman,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 december 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107357.

Personrelationer