Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 december 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 december 1880

Anmärkning

{1880 den 30 December.}

Närvarande: af de 27 Stadsfullmäktige samtelige med
undantag af:

Herr C. A. Ström, som anmält sig hindrad af bankgöromål
och hvilket hinder godkändes

Herr C. A. Johansson
Herr Oscar Svalling hvilkas förfall godkändes;

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr F. A. Stenman pliktar för uteblifvandet denne dag
2 Kronor.

{§.2.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver den af
Magistraten upprättade utgifts- och inkomststaten för
Eskilstuna stad år 1881, jemte i sammanhang dermed
stående framställning af Byggnads Nämnden om anslag för
befordrande af tryckning af den stadsplan i mindre
skala, som Herr Kommissionslandtmätaren C. A. Åkerstein
upprättat, fattades följande beslut:

1:o På skäl Utskottet anfört, skulle det under rubriken {4.
Allmänna byggnader, platser och dylikt, mom. b.) Anskaffning
och underhåll af gator, vägar och torg m.m.} förekomna
"årsanslag till början med" borttagandet af berget mellan
Westermarksgatan och jernvägen 500 kronor, i fråga om
ordalydelsen, ändras till: "anslag för borttagande" etc etc.

2:o Likaledes skulle det under {mom. c.) anskaffning och
underhåll af broar m.m.} förekommande uttrycket: Råd-
husbrons vestra "sida" ändras till: Rådhusbrons vestra
"landfäste".

[MARG: 1.2.]

3:o I följd af hvad Utskottet yttrat i afseende å
Byggnads Nämndens ofvannämnda framställning, be-
slöts att under rubriken {Allmänna byggnader,
mom. i) Öfriga behof}, skall uppföras ett anslag
å 300 kronor till underlättande af tryckning af den
stadsplan i förminskad skala Kommissionslandtmätaren
Åkerstein upprättat, mot bekommande af 100 sådana
stadsplansexemplar för stadens räkning.

4:o Genom sistnämnda beslut ökas summan för
momentet från 1640 kronor till 1940 kronor och för
hela titeln från 26058 kronor till 26358 kronor, samt
hela Utgiftsförslaget, - hvaremot i öfrigt anmärkning
väl förekom rörande {mom. l.) öfriga behof} å rubriken
{5. Werk och inrättningar}, i fråga om der uppförda ut-
giftsposten 50 kronor för "belysning i Magistratskansliet
och uppbördskontoret", men hvilken anmärkning ej bifölls -
kommer att förhöjas från 119708 kronor 55 öre till
120008 kronor 55 öre.

5:o Inkomstförslaget bifölls med följande förändringar:

a.) Sedan af Utskänkningsbolagets vinstmedel för året
1879-1880, för stadskassans utgifter
beräknats och nu bifallits summan 14000 kronor,
skulle öfverskottet å medlen ej, efter förslaget,
inslås till Wattenledningsfonden utan bilda
en Reservfond, att användas, efter Stadsfullmäktiges
framdeles blifvande beslut, för stadens behof.

b.) Under rubriken {5. Uttaxering}: förekommande behåll-
ningen å utskylderna ökas från 46797 kr. 51 öre
till 47097 kronor 51 öre, hvarmed inkomstförslagets
hela summa också höjes till 120008 kr. 55 öre.

I följd af hvad sålunda förekommit hafva Stads-
fullmäktige sålunda beslutat följande uttaxering för
år 1880, att utgå under år 1881:

a.) Personlig fattigvårdsafgift à 50 öre för man och 25 öre
för qvinna;

b.) Tillskott å bevillningskrona till samfälda behof
à 4 Kronor 15 öre;

hvarmedelst utskylderna, sammanlagdt med de å Kyrko-
stämma beslutade, blifva för år 1880:

1:o Allmänna personliga afgifter: till Presterskapet
à 12 öre, och till Kyrkan à 10 öre person, till Folkskolan
à 50 öre för man och 25 öre för qvinna, samt till Fattigvården
à 50 öre för man och 25 öre för qvinna, eller sammanlagdt
1 Kr. 22 öre för man och 72 öre för qvinna i mantal;

2:o Tillskott å bevillningskrona: till presterskapet och
kyrkliga ändamål à 60 öre, till folkskolan à 1 kr. 25 öre
och till alla öfriga föremål à 4 kr. 15 öre eller samman-
lagdt à 6 kronor;

hvarjemte såsom särskilda uppbörder beslutats:

a.) Platspenningar för byggnader på Oxbacken à 5 kr;

b.) ersättning för begagnade byggnadsplatser å Westermarken
à 5 kr. för matlag;

c.) hundskatt à 5 kronor för hvarje hund, med uppbörds-
och kontrolleringssätt lika föregående års.

Staten skall tryckas i 100 exemplar.

{§.3.}
Efter föredragning af Komiterades för uppförande af
Tekniskt Skolhus framställning att Stadsfullmäktige
må pröfva af dem anskaffade alternativa ritnin-
gar till huset, jemte uppstäldt förslag till entreprenad-
kontrakt för byggnaden, godkändes af ritningarne
Litt. A. samt förenämnda förslagskontrakt.

(Herr Dahlström afträdde efter erhållen permission.)

{§.4.}
Med slutna sedlar valdes till Ledamöter i Drätsel-
kammaren:

Ingeniören Knut Söderblom med 22 röster,
Handlanden Emil Andersson med 18 röster,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 14 röster,
och Fabriksidkaren Gustaf Lagerbäck med 11 röster;

men sedan herr Nilsson
afsagt sig uppdraget, blef fyllnadsval anstäldt, då till Drätselkammare-
ledamot i herr Nilssons ställe valdes Ingeniören Axel Karlsson med 8 röster. Då
denne
sökte och vann befrielse såsom hindrad af sin tjenst, valdes slutligen till ledamot
i Drät-
selkammaren Ingeniören Alfred Lundberg med 10 röster.[(Befriad 1882 och
i hans ställe vald F. O. Nilsson)]

[MARG: 6.]

{§.5.}
Till Ledamöter i Fattigvårds Styrelsen valdes för

1:a distriktet: Fabriksidkaren Joh. Engström med 12 röster,
2:a distriktet: Handlanden C. J. Andberg med 17 röster,

[MARG: Koraen]

3:dje distriktet: Fabrikör P. A. Hagström med 11 röster,

[MARG: L. Stenqvist]

4:de distriktet: Skomakaren L. E. Lindgren med 13 röster,
6B distriktet: Gelbgjutaren L. G. Svanström med 18 röster,
8 distriktet: Ingeniören Axel Karlsson med 11 röster,

[MARG: D. Hedengran]

Ingeniören Karlsson, hvilken nu varit i tur att afgå,
afsade sig uppdraget, likaså Fabrikören Hagström,
såsom varande bland afgående ledamöter; i anledning
hvaraf fyllnadsval anstäldes, då till ledamöter istället
utsågos:

för 3:dje distriktet: Målaren L. Stenqvist med 19 röster
för 8:de distriktet: Fabrikören D. Hedengran med 14 röster.

[MARG: 7.]

{§.6.}
Till Suppleanter i Fattigvårds Styrelsen valdes:

för 1:a distriktet: Kamreraren Fredrik Grönberg med 11 röster
2:a distriktet: Fabrikören Arvid Frössén med 17 röster
3:dje distriktet: Handlanden Aug. Nilsson med 10 röster
4:de distriktet: Skräddaren C. F. Lundström med 17 röster
8:de distriktet: Fabriksidkaren G. Hedlund med 16 röster
9:de distriktet: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 16 röster
[MARG: O. Björk]

[MARG: 7.]

{§7.}
Herr Dahlström anlände åter till sammanträdet.

{§8.}
Till ordförande i Fattigvårds Styrelsen valdes Handlanden
Carl Andberg med acklamation.

{§.9.}
Till Befäl i Brandstyrkan valdes:

a.) till Brandchef: Handlanden A. F. Dahlström, med acklamation;

b.) till vice Brandchef: Läroverkskollega A. Falk med 11 röster,

c.) till förste Wattenchef: Kamreraren Fredrik Grönberg med 12 röster,

d.) till Andre Wattenchef: Werkmästaren E. A. Ehrlin med 11 röster;

e.) till förste Bergningschef: Magasinsförvaltaren Aug. Bohm med 14 röster,

f.) till Andre Bergningschef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 16 röster.

(Herr Åkerstein afträdde från sammanträdet)

[MARG: 8]

{§.10}
Till Ledamöter i Komitén för Städernas Allmänna Brand-
stodsbolag valdes:

2) Fabriksidkaren E. A. Naesman med 19 röster
1.) Arkitekten I. W. Kajerdt med 20 röster
3) Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 19 röster
Fabrikör P. A. Hagström med 11 röster
Ingeniören Theofron Boberg med 9 röster, denne sednare
efter lottning med Fabrikör F. Bovin, som erhållit lika
röstetal. -

{§11}
Till Ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April 1871
återvaldes:

Direktören Joh. Svengren,
Fabriksidkaren J. C. Heljestrand,
Ingeniören Theofr. Boberg,
Fabriksidkaren Joh. Walén och
Stadskassören C. J. Jernbergh.

{§.12.}
Till Ledamot i Hamndirektionen återvaldes:

Handlanden C. A. Lundberg d.y; men sedan han
afsagt sig befattningen valdes dertill Ingeniören Axel
Karlsson.

{§.13.}
Till revisorer å den kommunala förvaltningen och räkenskapen
för år 1880 valdes:

Läroverkskollega Ade Falk med 15 röster,
Kamreraren Fredrik Grönberg med 14 röster,
Handlanden Carl Silén med 13 röster,

och valdes till Revisorssuppleanter:

Handlanden Alfr. Åkerblom med 16 röster
Kamreraren G. W. Stawelius med 6 röster

{§14.}
Herr Ernst Hellstedt valdes till revisor å Elementar-
läroverkets Byggnadskassas räkenskap och
förvaltning för år 1880.

[(Revisorer å Utskänkn.bolaget valda den 27 Januari 1881.)]

{§15}
Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström och Veterinären
A. Lindnér utsågos till ledamöter i Komitén för
insamlande af primäruppgifter till jordbruksstatistiken
för staden.

[MARG: 9.]

{§16.}
Uti föredragen skrifvelse anhöll Herr Provincial
Läkaren Victor Mossberg att blifva befriad
från uppdraget att vara ledamot af Wattenled-
ningskomitén.

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

[MARG: 10.]

{§.17.}
Såsom tillägg till protokollet §.2 här ofvan
skulle här införas att Herr A. Hellstedt yrkat ned-
sättning af anslaget till stensättningen från 4000 kronor
till 3000 kr., och att, då detta yrkande ej bifallits,
Herr Hellstedt reserverat sig mot beslutet. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/A; W; Koraen/

1881 den 3 Januari är förestående protokoll å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga

/Axel Karlsson/
/Axel Lindberg/

[MARG: 11.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 december 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107345.

Personrelationer