Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 juni 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 juni 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
30 Juni 1865.

Frånvarande:
Herr S. Palmgren, hindrad af sjukdom
Herr L. F. Östervall, hindrad af bortresa
Herr A. F. Dahlström, hindrad af bortresa
Herr Th. Munktell, hindrad af bortresa
Herr C. G. Granberg, hindrad af bortresa
Herr L. Bergström, hindrad af bortresa
Herr P. Wahlström, hindrad af tjenstgöring i Sparbanken.
De anmäldta förfallen godkändes.

{§.1.}
Herr W. A. Öhman utsågs att såsom Ombud
för Eskilstuna Stad bevista Bolagsstämman i tings-
huset den 1 instundande Juli, kl. 10. f.m., med intres-
senterne uti Rekarne Häraders samt Eskils-
tuna och Torshälla Städers Kurhusinrättning.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]
[MARG: N:o 206]

{§.2.}
Från Enkan Brita Holmström hade inkommit
en böneskrift att hennes stuga på Westermarken,
hvarå vräkning är begärd i betraktande af
hennes höga ålder och fattigdom, måtte få
qvarstå derstädes till dess planen för Stadens
utvidgande å Westermarken blir antagen och
fastställd, till hvilken tidpunkt Enkan Holm-
ström torde kunna anskaffa annan plats och
medel till stugans upförande annarstädes.

Stadsfullmäktige funno sig ej kunna Enkan
Holmströms ansökning bevilja, - med afseende på det
mindre goda exempel sådant skulle innebära.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 207]

{§.3.}
Från Sundhets Nämnden hade inkommit
framställning att orenligheterne vid de låga
stränderne i ån borde bortmuddras, till
förekommande af den öfverklagade
olägenheten, att, vid vattenaftappningar och
lågt vattenstånd, osunda ångor derifrån
upstiga.

Remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsregler]
[MARG: N:o 208]

{§.4.]
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse
den 26 sistlidne Maj till Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i Södermanlands län, angående
tillstånd att för Eskilstuna StadsKassas
räkning försälja den så kallade Räck-
smedsgården härstädes;- hvarefter Herr
Johan Hedlund väckte motion att köpe-
skillingen för gården skulle för framtida
behof reserveras och ingå i Stadens
Fattigspanmåls Kassa.

Frågan remitterades till Drätselkammaren,
för att såväl inkomma med utlåtande om
denna motion, som afgifva förslag till
köpevilkor och anskaffa Wärderinsgsin-
strument å gården.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 122]

{§.5.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse den
19 sistlidne Maj till Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande i Södermanlands län, angående sökt
uplåtelse af jord från Kronohemmanet Gredby
till excercisplats åt härvarande frivilliga
Skarpskytteförening, och hvilken ansökning blifvit
af Kongl. Maj:ts afslagen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 158]

{§.6.}
I fråga om Stadsfullmäktiges underdåniga
ansökning om fastställelse af plan för Eskils-
tuna Stads utvidgande å Westermarken, hade
utlåtande blifvit infordradt från Magistra-
ten derom, huruvida och i hvad mån åtgär-
der från Stadens sida kunna vara eller
under närmaste tiden blifva vidtagne, för
att de på och invid Westermarken liggande, Staden
icke tillhöriga, jordrymder må blifva åt
jurisdiktion, hvarefter Magistraten, genom
remiss af den 29 sistlidne Maj, begärt
att Stadsfullmäktige till Magistraten in-
komme med det yttrande, hvartill Kongl.
Maj:ts Nådiga remiss gifver anledning.

Stadsfullmäktige ville med anledning
häraf yttra att afsigten vore, att utvidgnings-
planens utförande på Westermarken skulle
ske endast i den ordning sådant funnes
behöfligt, och att Stadsfullmäktige således tänkt
sig det såsom nödvändigt, att de Staden icke
tillhöriga jordrymder, som finnas på Wester-
marken, samt mellan denna och Staden
blifva åt Staden under närmaste
tiden förvärfvade, om behofvet deraf sådant
påkallar.

Herr Billjer reserverade sig häremot.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 86]

{§.7.}
Attesterades till liquid från StadsKassan
74 Rd [riksdaler] 55 öre Rmt [riksmynt] till Herr Ingenieuren
A. J. Hörnström för diverse Kartor och
bevis, enligt räkning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

{§.8.}
Företogs åter till behandling Herr Johan
Hedlunds motion om inköp för Stadens
räkning af den invid Staden vestra sida
liggande jorden, som är tillhörig Lars
Libergs Sterbhusdelegare;- och hvarvid
uplästes Berednings Utskottets utlåtande,
innehållande att motionen afstyrktes,
emedan Utskottet ansåg den begärda
köpesumman 5000 Rd alltför hög.

Som tvenne af de närvarande Stads-
fullmäktige voro jäfvige att saken behandla,
och utan dem icke fanns så stort antal
qvar att frågan lagligen kunde företagas,
blef af denna anledning frågan bordlagd.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 209]

{§.9.}
Beslöts att Staden skulle emottaga ett
från Kanal Bolaget erbjudet lån å Tretusen
Riksdaler Riksmynt, hvarå Ordföranden
egde att å Stadsfullmäktiges vägnar ut-
färda skuldsedel.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

Uppläst och justeradt:

/Knut Tersmeden/
/C, J, Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 juni 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107346.

Personrelationer