Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 december 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 december 1879

Anmärkning

{1879 den 30 December.}

Närvarande: samtelige 29 Stadsfullmäktige, med undantag af:

1:o) Herr C. A. Ström, som för sin utevaro anmält förhinder
genom tjenst å bankkontor, men hvilket för-
hinder ej godkändes, hvadan Herr Ström fäldes
att plikta 2 Kr.

2:o) Herr Axel Karlsson, som ej med kallelse anträffats så-
som varande bortrest.

3:o) Herr Th. Engström, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Med anledning deraf att egaren till gården N:o 124
anmält sig vilja uppföra byggnader på platser, af
hvilka Byggnads Nämnden ansett den ena vara å
stadsplanen afsedd för Rademachergatans framdra-
gande till Hamngatan, hade Nämnden, jemlikt
39§. i gällande Byggnadsstadga för Rikets städer, hos
Stadsfullmäktige gjort framställning derom, att den
del af tomten N:o 124, som, enligt stadsplanen, erfor-
dras för Rademachergatans utdragande, må från-
skiljas sagde tomt för att till den föreslagna gatan
utläggas.

Herr Lundblad fann Nämndens framställning
något ofullständig, synnerligast deri att af hand-
lingarne ville framgå att byggnad äfven vore
tilltänkt på den plats å N:o 124, som, enligt stads-
planen, erfordras till Hamngatans framdragande,
utan att någon framställning derom dock blifvit
af Nämnden gjord; och yrkade Herr Lundblad
till följd häraf återremiss till Byggnads-
Nämnden, hvilket yrkande af Stadsfullmäktige
bifölls.

[MARG: 197.]

{§.2.}
Uti skrifvelse af den 22 i denne månad
hade Drätselkammaren hemställt om afskrifning
af Kommunalutskylder för åren 1875, 1876,
1877 och 1878, jemlikt aflemnade längder
och Drätselkammarens derå gjorda gransknings-
betyg.

Efter öfverläggning bifölls, genom votering
med 17 röster mot 9, afskrifning i räkenskapen
af Kommunalutskylder för 1875 till belopp
kronor - 12,85
och för år 1876 - 169,35.
men att de på längderna för åren 1877 och
1878 förda utskylder skulle fortfarande
balanseras.

Minoriteten röstade derför att samtelige
nu ifrågavarande utskylder skulle till den
högstbjudande på offentlig auktion försäljas.

[MARG: 198.]

{§.3.}
Efter föredragning af Rådhusbrokomiterades
utlåtande beslöts, att till någon vidare åtgärd
ej skulle föranleda, den motion, som
den 11 sistlidne September väcktes om inklädning
af Rådhusbrons fria kolonnpar med plank.

[MARG: 193.]

{§.4.}
Herr Ordföranden väckte motion om sådan
förändring, till vinnande af bättre utseende
å Rådhusbron, att dess nuvarande glesa och
låga barrierer af jern må utbytas mot
andra dylika, som vore tätare och högre, och att,
medelst underlag på midten, broräckets öfverkant brin-
gas till en bågform, samt att
brons nuvarande barrierer må istället anslås
till användande på andra ställen, der de
kunna behöfvas, såsom i Bruksroten m.m.;
och väckte Herr Theofron Boberg i samman-
hang härmed motion om anbringande af
gaslyktor på midten af bron.

Dessa motioner remitterades, för bered-
ning, till Rådhusbrokomiterade. -

{§.5.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande
öfver den af Magistraten upprättade utgifts- och
inkomststaten för Eskilstuna stad år 1880;
fattades följande beslut:

1:o Den af Magistraten uppsatta lönen Kr 300 (förutom
stämmoböterne) till en exekutionsbetjent skulle
från Utgiftsstaten uteslutas, såsom en följd
af Kongl. Brefvet den 13 December 1878,
angående fastställande af lön till en Stads-
fogde härstädes.

2:o Uti inkomststaten införes en post, så
lydande: "Stämmoböter å Kommunalutskyl-
derna, förslagsvis 200 Kronor."

3:o Af Utskänkningsbolagets vinstmedel för
år 1878-1879 skulle, i enlighet med Magistra-
tens förslag, till Stadskassan anslås
9500 kronor och dessutom till "oförutsedda
gatuhållsbehof" afsättas 1500 kronor; men
angående öfverskottet beslöts att 10000 kro-
nor skulle afsättas till en fond för blifvande
vattenledning i staden, och resten reserveras
till användning efter Stadsfullmäktiges fram-
deles blifvande beslut.

4:o Magistratens förslag i alla öfriga delar
bifölls; och beslutades följande uttaxering:
för år 1879, att utgå under år 1880, neml.

a.) personlig fattigvårdsafgift à 50 öre för man
och 25 öre för qvinna;

b.) Tillskott å bevillningskrona till samfälda
behof à 4 kronor 10 öre;

hvarmedelst utskylderna, sammanlagdt med de
å Kyrkostämma beslutade, för år 1879 blifva:

1:o {Allmänna personliga afgifter}: till prester-
skapet à 12 öre och till kyrkan à 10 öre person,
till folkskolan à 50 öre för man och 25 öre för
qvinna samt till Fattigvården à 50 öre för
man och 25 öre för qvinna, eller sammanlagdt
1 Kr. 22 öre för man och 72 öre för qvinna
i mantal;

2:o {Tillskott å bevillningskrona}: till presterskapet
och kyrkliga ändamål à 60 öre, till Folk-
skolan à 1,30 och till alla öfriga föremål
à 4,10 eller sammanlagdt à 6 kronor. -

-

Och skulle den faststälda utgiftsstaten
tryckas i 100 exemplar. -

[MARG: 190.]

{§.6.}
V. ordföranden företedde Komiterades för
16:de Aprilfonden protokoll, angående årets
stipendiianslag, hvilket protokoll upplästes
och återstäldes.

{§7.}
Till handlingarne lades en af v. Ordföranden
aflemnad revisionsberättelse för Oxelösund-
Flen-Westmanlands Jernvägsaktiebolag.

[MARG: 200.]

{§8}
Herr Engström pliktar 2 Kronor för
uteblifvandet denne dag.

{§.9.}
Herr E. A. Lundblad anmälte sig förhindrad
genom resa till Riksdagen att fullgöra Stadsfullmäktiges uppdrag
att vara stadens ombud i afseende å den
landtmäteriförrättning, angående stadens
Warmbadhustomt, hvilken erfordrades
i följd af en del af tomtens afstående
till Eskilstuna Öfre Kanalaktiebolag;
och med godkännande af denna afsägelse
valdes istället till Ombud i berörda hän-
seende Apothekaren A. W. Koraen med
13 röster. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Joh. Svengren/
/E, A, Lundblad/

År 1880 den 19 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst intyga

/Hjalmar Rydell./
/C. F. Lundström/

[MARG: 204.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 december 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107344.

Personrelationer