Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 maj 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 maj 1877

Anmärkning

{1877 den 3 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr A. Hellstedt, hvars anmäldta förfall godkändes
Herr O. Björk, hvars anmäldta förfall godkändes
Herr E. A. Naesman, hvars anmäldta förfall godkändes

{§.1.}
Företogs åter till behandling det från den 12 sistlidne
April uppskjutna ärendet om ordnande af bränvinsför-
säljningen här i staden under instundande tre försäljnings-
år, dervid upplästes de till ärendet hörande hand-
lingar jemte Beredningsutskottets deröfver infordrade ut-
låtande.

Efter i ämnet förd öfverläggning fattade Stads-
fullmäktige följande beslut:

1:o Med den rätt Kongl. Förordningen om bränvinsför-
säljning den 18 September 1874, §.7. mom. 2, medgifver
skulle Stadsfullmäktige för nu kommande
treårsperiod föreslå enahanda antal af och trakter
för försäljningsställena, som nu finnas, nemligen 5
Utskänkningsställen - deraf 3 å Söder och 2 å Wester -,
4 källare - deraf 3 å Söder och 1 å Wester -, samt 2 minu-
teringsställen, begge å Söder, dock med det allmänna
vilkor, att icke något sådant ställe får inrättas i när-
heten af offentlig skola, till undvikande af det obehag,
som Skolrådet af sådan närhet öfverklagat; och fattades
detta beslut vid votering med 18 röster mot 9, hvilka
sednare afgåfvos derför att Utskänkningsställena
skulle inskränkas till 4, deraf 3 å Söder och 1 å
Wester, så att istället för det af Skolrådet öfverkla-
gade Utskänkningsstället icke något annat komme att
inrättas; varande i detta beslut icke inbegripen den
utskänknings-
rätt, som utan tidsbestämning förlänats Sockerbagaren Linder.

2:o Med den rätt ofvanberörda Kongl. Förordning
§.28. mom 3. medgifver beslutade Stadsfullmäktige,
under förbehåll af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
godkännande, att under nu kommande treårsperiod
på stadens 5 Utskänkningsställen samt de 4 Käll-
rarnes s. k. lägre afdelningar skulle utskänkning
af bränvin under sön- och helgedagar helt och
hållet förbjudas med undantag af 1 timma,
från klockan 6 till klockan 7, på aftonen; till
hvilket beslut den önskan lades att enahanda
inskränkning i försäljningstid, för hvilka utskänk-
ningsställena författningsenligt kunde blifva före-
mål hvad söcknedagarne beträffa, jemväl måtte
tillämpas på Källarnes s. k. lägre afdelningar,
hvilka voro att med utskänkningsställena jemföra;
och fattades detta beslut med 15 röster mot 12
röster, hvilka afgåfvos för enahanda beslut utan
berörda tillägg, sedan i en föregående votering
om kontraproposition 14 röster afgifvits för nu fattade
beslut mot 13 röster, som voro för beslutet utan
tillägg, blott med den förändring att söndagsut-
skänkningstiden bestämdes till kl. 7-8 istället för
kl. 6-7. - Hvad nu såsom önskningsmål uttryckts, skulle
expedieras i sär-
skild skrifvelse. -

3:o Då det anbud, som ingifvits af Herrar L. P. Åker-
man och Oscar Rydström, såsom bolagsmän, hvari dessa
begärt att få öfvertaga "all utskänkning och all utminute-
ring af bränvin och andra brända eller destillerade
spirituösa drycker i Eskilstuna under loppet af
3 år ifrån nästkommande 1:a Oktober räknadt",
befinnes omfatta äfven den åt Sockerbagaren
Linder utan tidsbestämning meddelade utskänknings-
rätt, hvilken icke före nästa försäljningsårs ingång
tilländalöper, och följaktligen mera än hvad nu
är föremål till reglering, eller hvad som kunnat
på auktion utbjudas, ansågo Stadsfullmäktige
att detsamma anbudet ej kunde blifva föremål
för dess ompröfning.

4:o Då ifråga om Utskänkningsbolagets anbud,
som rätteligen omfattat hvad nu kunnat på auktion
utbjudas, förekomme, hvad tjenligheten beträffar,
att under den gångna tiden Bolaget af egen drift
gjort inskränkningar i utskänkningstiden långt
utöfver hvad med lagens stadgande kunnat ernås
och derigenom alldeles borttagit det sedeför-
derfvande krogsitteriet emellan måltidstimmarne -
samt hvad anginge det erbjudna årliga afgifts-
beloppet 25000 kronor, anbudet ej kunde
gifva skäl till anmärkning, emedan Bolaget under
alla förhållanden måste afstå hela sin netto-
vinst å rörelsen till fördelning på alldeles
enahanda sätt, som om sjelfva afgiften vore
stadgadt, skulle Stadsfullmäktige förklara
ej mindre Utskänknings bolaget tjenligt för ifrå-
gavarande rörelses bedrifvande, än den er-
bjudna afgiften antaglig, samt fördenskull
tillstyrka att detta Bolags anbud på alla
rättigheterna, undantagande den Linderska, måtte
af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anta-
gas. -

[MARG: 21.]

{§ 2}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande
öfver här sommaren 1878 blifvande Landtbruksmötesbestyrelses
inbjudning till Staden att vid mötet anordna
slöjd- och industriexpositioner, beslöts att anta-
ga berörda inbjudning, och utsågs nu till utfö-
rande af alla dermed förenade bestyr en Komité,
bestående af:
Ingeniören Theofron Boberg
Ingeniören J. O. Biörck
Ingeniören Axel Karlsson
Ingeniören P. Liljequist.
Handlanden Olaus Svengren
hvarjemte Stadsfullmäktige iklädde Staden de med
utförandet af Komiterades uppdrag förenade
oundgängliga kostnader efter framdeles blifvande
beslut på det förslag derom, hvarmed Komiterade
lära till Stadsfullmäktige inkomma. -

[MARG: 20.]

{§.3.}
Derom nu hörda, förklarade Stadsfullmäk-
tige, i afseende å ordnandet af försäljningen
af maltdrycker, att utöfver hittills varande
12 försäljningsställen inga vidare borde antagas,
men att ett af dessa, som blefve ledigt, skulle
åter utbjudas.

Detta beslut fattades med 20 röster mot
6 röster, hvilka sednare voro af den mening
att det ledigblifvande stället då skulle
indragas.

{§.4.}
För att bereda nödig beqvämlighet åt de vid
Stadsfullmäktiges sammanträden sig infinnande
tidningsreferenter, beslöts aflåtande af skrifvelse
till Drätselkammaren med uppdrag att för
detta ändamål anskaffa erforderliga bord
och stolar jemte nödig belysning, å den plats
referenterne intaga. -

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Carl; Loström./
/C, A, Johansson/

År 1877 den 7 Maj på Rådhussalen offent-
ligen uppläst, betyga:

[MARG: {24.})

/Carl Klein/
/P; Hoving./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 maj 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107336.

Personrelationer