Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 mars 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 3. Mars 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herr
Emanuel Svalling, hvilken anmältes vara sjuk.

{§.1.}
Efter föredragning af Herr A. Billjers motion
att arfvode måtte från Stadskassan utgå till
Stadens Landstingsmän, samt Drätselkammarens
infordrade yttrande i ämnet, beslöts genom
votering, med 12 nej mot 10 ja, att Herr Billjers
motion skulle afslås, på grund dels af Lands-
tingsförfattningens föreskrift i §.24 att Landstings-
man eller Suppleant icke egde beräkna annan ersätt-
ning för inställelse vid landstingets möte, än skjuts-
lega för två hästar till resan fram och åter, hvil-
ken ersättning bestrides af landstingskassan, dels
af den åsigt att Landstingsmannaupdraget
kunde och borde upfattas vara ett
förtroendeupdrag af Samhället.

Herrar Billjer och S. Palmgren, såsom jäfvige,
afträdde under behandlingen af detta ärende.

[ÄRENDEORD:Landstingsförtroendevalda]
[MARG N:o 102]

{§.2.}
I följe af Stadsfullmäktiges beslut den
28 sistlidne Januari hade Drätselkammaren
anskaffat 3:ne alternativa ritningar till nya
Spruthus, hvilka ritningar nu granskades;
hvarefter Stadsfullmäktige, i enlighet med Drät-
selkammarens förslag, antogo ritningen N:o 2 till
efterrättelse vid de blifvande 2:ne Spruthus-
byggnaderne, endast att Spruthusen byggas en
fot högre än ritningen angifver, samt, hvad
angår Spruthuset å skoletomten, att sidobrä-
derna komma att bli så höga att snedtaket
ej synes.

Drätselkammaren, skulle anmodas, att
i enlighet härmed om Spruthusens upbyg-
gande på entrepenad gå i författning.

[ÄRENDEORD:Brandutrustning]
[MARG N:o 4]

{§.3}
Godkändes ett af befälet vid Stadens Spruta
afgivet förslag till indelning af Sprutman-
skap samt öfver tjenstemärken jemte fanor
och lyktor, och beslöts att dessa tjen-
stemärken, fanor och lyktor skulle an-
skaffas, äfvensom Sprutorna, enligt för-
slaget, ommålas.

Med Herr Zetherströms begifvande, blef
åt honom updraget att låta allt detta
verkställa.

[ÄRENDEORD:Brandrote, Brandutrustning]
[MARG N:o 4]

{§.4.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut
hade Drätselkammaren anskaffat 2:ne alter-
nativa ritningar till ny bro öfver Strömmen
till nya Stadsdelen, upgjorda af Herr Kon-
duktören S. Stafsing, och hvilka ritningar nu
företeddes.

Stadsfullmäktige beslutade att från
Herr Kapitenen G. Nerman jemväl skulle
betingas en ritning till bro öfver strömmen, på
Jernstolpar; och skulle Drätselkammaren om
detta vidtala Herr Kapitenen.

[ÄRENDEORD:Brofråga]
[MARG N:o 108]

{§.5.}
I Protocollet skulle antecknas att Magi-
straten till Stadsfullmäktige aflemnat en
Konungens Befallningshafvandes skrifvelse den
22 sistl. Februari; innehållande tillkän-
nagifvande att Rådmannen N.F. Heljestrand,
hvilket varit utsedd Landstingsman och
Herr Doctor P.C. Malm, hvilken varit utsedd
till Landstingsmans Supleant, vid nästlidne års
Landsting blifvit utlottade, samt anmodan
om föranstaltande om nytt val för en lands-
tingsman och en Supleant.

[ÄRENDEORD:Landstingsförtroendevalda]
[MARG N:o 109]

{§.6.}
Tillkännagaf Ordföranden, att som han in-
hemtat det några nybyggnader icke upstått
å Westermarken efter Stadsfulmäktiges var-
ning i tidningen, enligt beslutet den 17 sistlidne
November, hade Ordföranden icke kunnat
föranstalta om något åtal för sådan ny-
byggnad, såsom Stadsfullmäktige beslutat den
sistlidne Februari.

Wid detta förhållande funno Stadsfull-
mäktige frågan om åtals anställande i denna
sak böra för det närvarande förfalla; - dock
förklarade Stadsfullmäktige allmänt sig vilja
hafva upsigt å Westermarken samt anmäla då
nybyggnader hädanefter upstå, i och för anställande
af laga beifran.

[ÄRENDEORD:Markförvaltning]

{§.7.}
Föredrogs Drätselkammarens förslag om gas-
lednings anbringande till uplysning i Rådhuset
jemte Berednings Utskottets yttrande, hvar-
efter beslöts:

1:o att gasledning i Rådhuset skulle anbringas,
i enlighet med Drätselkammarens och Berednings
Utskottets förslag, dock så att rörledningen,
om möjligt är, lägges på vinden, och utföres
med beräkning af tre kronor i Rådhus-
salen; hvarom Drätselkammaren egde gå i
författning; och

2:o att stadsfullmäktige afslogo Drätsel-
kammarens motion om anbringande
af en gaslykta utanför Rådhusporten, åt
torget.

[ÄRENDEORD:Gasanläggning]
[MARG N:o 104]

{§.8.}
Föredrogs Drätselkammarens framställning om
ny plats för Liesmedshammarens kolhus, jemte
Berednings Utskottets utlåtande, hvarefter be-
slöts:

1:o att Stadsfullmäktige om måndag skulle hos
Magistraten begära obebyggda tomten N:o 306
efter nya nummereringen till plats för Lie-
smedshammarens Kolhus; och

2:o att det derefter finge bero på ny pröfning
af Stadsfullmäktige huruvida plats å samma
tomt, i händelse utrymmet sådant medgifver,
må uplåtas för Herr Direktören Th. Munk-
tells Kolhus, hvilket äfven står ivägen för
nya Strandgatan och behöfver flyttas.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 105]

{§.9.}
Inlemnade Herr C.O. Öberg en motion, att en
plan måtte antagas öfver husens höjd vid
nya Strandgatan samt en Byggnads Komité
nedsättas, som med biträde af sakkunnig person
utstakade de nya tomterna samt granskade
byggnads ritningarna, innan de för fastställelse
öfverlemnades till Magistraten.

Remitterades, för beredning, till Berednings-
Utskottet.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]
[MARG N:o 110]

{§.10.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg motion derom att
hos Kongl. Commerce Collegium måtte begäras
det den i almanackan utsatte kreatursmark-
naden härstädes den 6 October blefve om-
lyst att hållas den första lördagen i October
eftersom kreatursmöten härstädes blifvit be-
stämde till första lördagen: hvarje månad.

Remitterades, för beredning, till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD:Marknadsliv]
[MARG N:o 111]

{§.11.}
Öfver Thorshälla Stadsfullmäktiges besvär i anlednig af
Pröfnings Komitéens beslut rörande Eskilstuna
kanalbolags taxering till kronan här i Eskils-
tuna Stad, men ej i Thorshälla, beslutade
Stadsfullmäktige utlåtande till Kongl. Kam-
mar Rätten i öfverensstämmelse med det yttrande
af Kanal Bolaget, som blifvit infordrat och
nu uplästes.

[ÄRENDEORD:Besvärsskrivelse, Taxering]

{§.12.}
Då det contract, som är uprättadt mellan Eskils-
tuna Stad och härvarande Gasverk innehåller
att, vid beräkning af gasens ljusstyrka, nor-
mal-ljus förtärande 2/5 lod [1 lod är ca 13,3g] vax i timmen
skola användas; men sådane ljus ej kunde anskaf-
fas, och gasprofvet i Stockholm skedde medelst
stearinljus af Herr J. Johanssons fabrik der-
sammanstädes, af hvilka ljus de, som gå 5 på
[skålpundet] det begagnas, och hvars ljusstyrka enligt upgift
från Stockholms Gasverks Ingeniörer vore
39% större än de från England intagne och
begagnade normalljusen; hade den här an-
tagne Gasprofvaren Herr C.M. Carlstedt
hemställt huruvida samma beräkningsgrund
och samma ljus här finge användas.

Gasverkets förklaring häröfver skulle
infordras.

[ÄRENDEORD:Gasanläggning]
[MARG N:o 112]

{§.13.}
Herr A. Billjer väckte motion derom att
Stadsfullmäktige måtte utse ombud å Stadens vägnar till
bevistande af utlyst sammanträde i Stockholm
i och för bildandet af en Hypotheksbank för
Sveriges Städer.

Denna motion afslogs; men istället
valdes Herr S. Palmgren att vid sammanträde
som Brandstods Komitén här i Staden utlyst
till nästa måndag i och för utseende af
ombud iofvannämnde afseende från Stadens
fastighetsegare, sig infinna och bevaka
Stadens talan rörande Stadens publika hus.

[ÄRENDEORD: [Förvaltningsförtroendevalda, Brandväsendeförtroendevalda]

{§.14.}
Sedan inhemtats att Skräddaren C.G. Berglund
hos Magistraten till byggnadsplats å nya
stadsdelen begärt tomten N:o 324, hvilken
enligt plankartan är afsedd till Rectors
Boställe; så beslutade Stadsfullmäktige
att en skrifvelse skulle afgå till Magistraten
med erinran att de till publika gårdar af-
sedda tomterne icke utlemnas åt enskildta
personer, och att tomten N:o 324 följaktligen
ej heller tilldelas Skräddaren Berglund.

[ÄRENDEORD:Samhällsplaneringsregler]

Jüsteras.
/Knut Tersmeden./
/C,J, Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107337.

Personrelationer