Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 juni 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 juni 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 3
Juni 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar E. A. Thunell, C. O. Öberg, F. A. Stenman och
F. R. Wuerster med godkändt förfall; äfvenså Herr
J. Svengren.

{§. 1.}
Från Magistraten hade ankommit underrättelse,
att Herrar Johan Svengren och Fil. Doktor. C. C. Callander
blifvit valde till Stadsfullmäktige.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 151.]

{§. 2.}
På derom af Handlanden Johan Svengren gjord
framställning om förhinder för honom att vara
Stadsfullmäktig, beviljade Stadsfullmäktige honom
att blifva befriad från detta uppdrag; och
skulle skrifvelse afgå till Magistraten med
begäran om fyllnadsval.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 150.}]

{§. 3.}
Med godkännande af derom gjorda framställningar,
beslöts att Stadsfullmäktige skulle, under Stadens -
gemensamma ansvarighet, uti Södermanlands
Enskilda Bank söka kassakreditiv, nemligen:

1:o Å Femtusen riksdaler riksmynt på inne-
varande Juni-termin, för Drätselkammarens
behof; och
2:o Å Femtusen riksdaler riksmynt på instundande
Juli-termin för Fattigvårds Styrelsens behof.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering, Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 151. N:o 152.]

{§. 4.}
Komiterade för uppförandet af ett Läns Lazarett härstädes
hade begärt Stadsfullmäktiges meddelande, i anledning
af en från Landstingets Förvaltnings Utskott gjord
framställning, att få räkning å tillståndet med det
bidrag till Lazarettsbyggnaden, hvartill Eskilstuna
Stad sig utfäst, till såväl kapital, som ränta, denna
räknad från den dag Landstingets beslut om lazaretts-
byggnaden af Kongl. Majt:s Befallningshafvande fast-
ställdes; och efter i ämnet förd diskussion, beslu-
tade Stadsfullmäktige meddela Komiterade, {dels}
att, då Stadens bidrag å 25000 Rd rmt [riksdaler riksmynt]utfä-
stats utan förbindelse om räntebetalning, Stads-
fullmäktige icke ville ikläda Staden att betala
ränta å medlen, men att anslaget utbetalas
då det blir utredt att detta Läns Lazarett kom-
mer till stånd, {dels} att denna utbetalning
komme att ske uti kontanta penningar.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]

[MARG: {N:o 153.}]

{§. 5.}
Föredrogs ånyo Herr C. O. Öbergs motion om utvid-
gandet af Rinmanstorg; och med godkännande
af Drätselkammarens utlåtande i saken, blef
motionen afslagen.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: {N:o 148.}]

{§. 6.}
Efter föredragning af Drätselkammarens derom
afgifna utlåtande, och med godkännande af detsamma,
afslogs Enkefru Anna Sofia Öhmans ansökning om
ytterligare utsyning af hägnadsvirke till arrendehem-
manet Flackersta.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksmark]

[MARG: {N:o 149.}]

{§. 7.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva något
annat att meddela, i anledning af Drätselkam-
marens gjorda framställning, om ytter-
ligare förhyrande af lokaler till Tekniska
Skolan och till Modellsamlingen, hvarå kon-
trakterne, som nu gälla, tilländagå den 1 instun-
dande Oktober, än att Stadsfullmäktige
uppdrogo åt Drätselkammaren att efter
omständigheterne i denna sak handla å Sta-
dens vägnar, dock att lokalerna förhyras
på fem år samt att hyreskontraktet in-
tecknas.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]

[MARG: {N:o 154.}]

{§. 8.}
En af Herr C. A. Ström ingifven motion, om
indragning af Hamn Direktionen och öfver-
flyttning af dess bestyr på Drätselkammaren,
remitterades, för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: N:o 155.]

{§. 9.}
Stadsfulmäktige godkände att Herr C. L. Grön-
valls arrenderätt till lotten N:o 15 å Norr
finge öfverflyttas på Fabrikören C. F. Sjöberg,
mot borgesförbindelse af Herr Grönvall och
Herr P. Wahlström.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 156.]

{§. 10.}
Stadsfullmäktige godkände jemväl att Herr C. L.
Grönvall finge öfverlåta sin arrenderätt till lotterne
N:ris 8 och 13 å Norr på Åkaren Olof Eriksson,
som för arrendets fullgörande aflemnar borgesför-
bindelse af Åkaren Jacobsson och Polis Uppsynings-
mannen P. Eriksson.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 157.]

{§. 11.}
Herr Heljestrand begärde och erhöll permission
från återstående delen av sammanträdet.

{§. 12.}
Inlemnade Herr C. E. Stenman en skrift,
angående utredning af hvem det ålåg att underhålla
den yttre hälften af Stadens gränsgator.

Ärendet remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Vägregler]

[MARG: N:o 158.]

{§. 13.}
Herr Theofr. Munktell aflemnade 2 Rd böter
för senkommande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsegler]

{§. 14.}
Herr C. G. Granberg föreslog att Stadsfull-
mäktige måtte förbjuda all betning å Wester-
marken i tio års tid, på det de små
trädplantorna derstädes måtte hinna få
nödig stadga så att skog der kunde uppkom-
ma.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Skogsbruksmark]

{§. 15.}
Sedan en af de utsedde Revisorerne å Stadens
räkenskaper upplyst, att Sundhets Nämndens
räkenskaper för Helsovårdskassan för åren
1867 och 1868 ännu icke blifvit aflemnad
för revision, beslöts att Magistraten skulle
anmodas vidtaga erforderlige åtgärder
för ifrågavarande räkenskapers aflemnande
af Sundhets Nämnden till Magistraten före
den 1 instundande Juli, samt att desamma
derefter måtte till de utsedde Revisorerne
öfverlemnas.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsrevision]

S. d. uppläst och justeradt

/C: A: Ström/
/Theofr: Boberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 juni 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107335.

Personrelationer