Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 december 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 december 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 3. December 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar C. O. Öberg och J. C. Heljestrand, hvilka äro
bortresta.

{§.1.}
På framställning af Herr C. J. Westerberg beslöts
att Stadsfullmäktige skulle utfärda fullmakt
för honom och Herr C. O. Öberg, eller det ombud
de anmoda, att å Stadsfullmäktiges vägnar utföra
den rättegång mot Herr C. J. W. Linder, hvarom Stads-
fullmäktige den 24 sistlidne November fattat beslut.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendeförtroendevalda]

{§.2.}
Sedan, till följe af Stadsfullmäktiges annons
i tidningarne, på öfvertagandet af Stadens
Gästgifveri- och Skjuts skyldighet i tio års tid
från den 1 October 1864, flere anbud till
Ordföranden ingifvits; så föredrogos nu dessa
anbud; varande desamma af följande innehåll:

1:o af Mamsell Gustafva Pettersson, vid Sparreholm, mot
erbjudande af 1200 Rd Rmt[Riksdaler Riksmynt] i årligt arrende;

2:o af Kopparslagaren Alfred Norrman, mot
erbjudande af 1000 Rd Rmt i årligt arrende;

3:o af Gästgifvaren Lars Andersson, mot erbjudande
af 1000 Rd Rmt i årligt arrende, men med vilkor
att Staden bekostar erforderlig gasledning i nya
gästgifveribyggningen, samt att Andersson blefve
fri från ansvar och ersättning för de tapeter
i nya huset, som förstöras genom fukt.

Efter öfverläggning beslöts att Mamsell
Gustafva Petterssons anbud, såsom varande det
fördelaktigaste för Staden, skulle antagas
såvida, vid anställd efterforskning, Mamsell
Pettersson befinnes så qualificerad att entrepre-
naden kan henne anförtros samt hennes bor-
gesmän F. O. Hellström och Winhandlaren
Carl Hultbom befinnas vederhäftiga.

Herrar P. Wahlström och Ordföranden utsågos
att utföra nämnde efterforskning.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Förvaltningsfinansiering,
Gästgiveri]

[MARG: N:o 88]

{§.3.}
Sedan Herr W. Zetherström vägrat att utgifva
den brandskadeersättning till Staden för den ned-
brunna Räckhammaren N:o 48, som Stadsfullmäk-
tige bestämdt, enligt Protocollet den 26 sistlidne
October, beslöts att Herr Zetherström skulle
genom Drätselkammaren instämmas till Domstol
för att ådömas ersättningens utgifvande.

[ÄRENDEORD: Brandväsendekostnad, Straff]

[MARG: N:o 75]

{§.4.}
I följe af framställning från Drätselkam-
maren beslöts att skrifvelse skulle afgå
till Stadens Gasverk, med föreläggande, att så
snart innevarande lysningsår tilländagår, ge-
nast gå i författning derom, att alla å
Stadens gator upsatta lyktpålar af trä varda
borttagne och andra af tackjern, prydliga
till form och till beskaffenheten ändamålsen-
liga, anbringade, i gifven följd af §.9. i Lys-
hållnings contractet, och detta så, att de nya
pålarne, åtminstone på gator, der trottoirer
finnas, efter Gatukomiténs anvisning, up-
sättas i kanten af trottoirerne.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägfråga]

[MARG: N:o 89]

{§.5.}
Af Drätselkammaren gjord framställning
om flyttning af en gatulykta från Gården
N:o 176 vid Nygatan till gatans motsatta
sida, skulle hvila tillsvidare i anseende
till förmodad nybyggnad å lyktans blifvande
plats.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 89]

{§.6.}
Drätselkammaren hade hemställt huruvida ej
hos Gasverket må requireras gasledning till en
gatulykta i hörnet af Rådstugugränden och Repslagare-
gatan; och Herr C. E. Stenman motionerade nu
att dessutom 2:ne gaslyktor skulle requireras,
nemligen en till ändan af Skolhusgränden
vid Strömvallska gården och en till ändan
af Södra Nygatan invid ån, hvilka begge
lyktor komme att uplysa mycket begagnade
vattenhemtningsställen.

Remitterades för beredning till Bered-
nings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 89]

{§.7.}
Som, i (nu) afgifvet bevis af den 26 sist-
lidne November, Magistraten tillkännagifvit,
att den af flere skäl icke kunnat med-
dela fastställelse å de på Stadsfullmäktiges
föranstaltande uprättade Afvägningskartorna
för gatusänkningar här i Staden, så beslöts
att Herr Ordföranden skulle hos Magistraten
begära Protocoll öfver Magistratens handläggning
af detta mål, jemte besvärshänvisning å dess
beslut.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 50]

{§.8.}
Inlemnade Herr Joh. Walén motion derom
att hos Kongl. Maj:t måtte begäras tillstånd
till en Stadsjusterares antagande härstädes.

Remitterades, för beredning, till Stadens Fa-
briks Förening.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 90]

{§.9}
Motionerade Herr A. Billjer att Stadsfull-
mäktige måtte gå i författning derom att
underhållet af hela Stora bron härstädes finge
öfvertagas af Staden, mot ersättning från landet
och med vilkor att landet tillika underhåller
hela bron ofvanför Thunafors.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: N:o 91]

{§.10.}
Herr Ordföranden updrogs att å Stadsfullmäk-
tiges vägnar underteckna bytesbref med Kakelugns-
makaren J. P. Nordlund om 5/16 kappland jord [1 kappland=154m²]
i Nygärdet, till vinnande af byggnadsplats vid
Södra Smedjegatans förlängning midtför Folkskole-
huset, på vilkor, att Staden i mellangift till
Herr Nordlund erlägger 200 Rd Rmt, hvilken
summa Stadsfullmäktige altså beviljade till
utbetalning till Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 26]

{§.11.}
De Komiterade, som haft i updrag att bereda
Gymnastikhusbyggnadsfrågan, inlemnade nu sitt
betänkande jemte anskaffad ny ritning till huset;
och antogos dessa af Stadsfullmäktige, hvar-
efter ärendet hänskjöts till Drätselkammaren
med anmodan om dess granskning, samt att Drät-
selkammaren derpå, i händelse anmärkning emot
förslaget ej göres, inlemnar ritningen till Magi-
straten för erhållande af dess fastställelse,
äfvensom utarbetar projekt till byggnadscontract
och begär entreprenadauktion hos Magistraten;
men att Drätselkammaren, i händelse af
anmärkning, ville med desamma, innan vidare åtgöres,
till Stadsfullmäktige inkomma,
för att dess pröfning underställas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 26]

{§.12.}
Wäckte Herr P. Wahlström motion
derom att gasledning på Stadens bekostnad
måtte anbringas i det nybyggda Gäst-
gifverihuset.

Remitteras, för beredning, till Drätselkam-
maren.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

{§.13.}
Med omförmälande att Utskänkning
Bolaget anslagit dess fordran af Eskils-
tuna Stad, 18000 Rd Rmt, jemte andra medel
till allmännyttiga ändamål inom samhället,
anhöll Utskänknings Bolagets Direktions Ordfö-
rande Herr P. Wahlström, att Stadens ifrå-
gavarande skuld blefve på flere reverser
fördelad, hvar och en motsvarande anslagssum-
morna till passande belopp; och blef
denna hemställan bifallen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

Justeradt

/Knut Tersmeden./
/C J Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 december 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107331.

Personrelationer