Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 december 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 3:di
December 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Hessle, F.A. Stenman, Th. Munktell,
med godkända förfall samt Friherre A. Åker-
hjelm utan annat förfall än att han anser sig
vara befriad från att vara Stadsfullmäktig.

{§.1.}
Herr Friherre A. Åkerhjelm fälldes att
plikta 2 Rd [Riksdaler] till Stadskassan för uteblifvande
från detta sammanträde.

Herr J. Wedberg reserverade sig mot beslutet.

[ÄRENDEORD:Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Företogs till förnyad behandling frågan om
inköp af gården N:o 124 här i Staden för
Kommunens behof; och upplästes dervid Drät-
selkammarens utlåtande jemte gårdsegaren
Kassören G. Nilsons svar på de till honom
gjorda framställningarne om gårdsköpet, hvaraf
inhemtades, att Kassören Nilson för gården
i sin helhet fordrat först 6675 Rd [Riksdaler] Rmt [riksmynt] jemte
rätt att hyresfritt qvarbo till 1 October 1869,
men sedan nedsatt summan till 5175 Rd; och
att Kassören Nilson begärt 2000 Rd Rmt endast
för den del af tomten, som erfordrades för
Rademachergatans utläggning rakt fram till
hamnen, i hvilket sistnämnde fall Kassören
Nilson skulle sjelf undanflytta det bonings-
hus, som står i vägen, samt Staden hafva
till skyldighet att bekosta gatans byggande
och läggning.

Efter diskussion i ämnet, hvarunder uttalades olika
åsigter, sålunda, att flera önskade inköp
endast af så stor del, som af den ifråga-
varande tomten erfordrades till Radema-
chergatans utläggning, men att äfven denna
sak måtte tillsvidare få hvila i anse-
ende till den dermed förenade kostnad,
men deremot andra uttalat sig för in-
köp af hela gården till det pris Kassör Nilson sednare bestämt,
skedde votering
om de olika åsigterna, då med 14 ja
mot 11 nej beslöts i enlighet med först-
nämnda yrkande.

Herrar Öberg, Lindblad, Andberg, Nordlund,
Sjöberg, Heljestrand och Hagström reserverade
sig mot detta beslut.

[ÄRENDEORD:Markförvaltning]
[MARG {N:o 110}

{§.3.}
Till förnyad behandling föredrogs Herr C.A.
Ströms motion om borttagandet af bropen-
ningar för lossning och lastning vid hamnen
å Snickareängen, och att samma hamn må
benämnas för "Nybrohamnen"; derom Drät-
selkammaren sig utlåtit, samt dervid af-
styrkt första punkten, men tillstyrkt den andra.

Stadsfullmäktige afslogo motionen
om bropenningarnes borttagande vid hamnen
å Snickareängen, men biföllo att samma
hamn benämndes för "Nybrohamnen".

[ÄRENDEORD:Hamnfråga]
[MARG {N:o 114}

{§.4.}
Herr Ordföranden ansåg sig jäfvig att behandla
de i §.§. 5 och 6 upptagna ärenden och afträdde,
hvarefter Herr vice Ordföranden intog platsen.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

{§.5.}
Föredrogs ånyo Magistratens framställning
om löneanslag af minst 400 Rd om året till
en Under exekutor här i Staden, jemte
Drätselkammarens utlåtande i ämnet, hvar-
efter Herr Borgmästaren S.A. Hallström
hade ett muntligt anförande om behofvet
af detta löneanslag; och sedan under
den följande diskussionen dels yrkats af-
slag å framställningen, dels föreslagits
beviljande af lön till ett exekutions biträde
åt Magistraten {endera} till belopp af 150 Rd Rmt
då biträdet dessutom finge uppbära förut
beslutade 5% Stämmoböter på restmedlen,
{eller} af 400 Rd Rmt då stämmoböterne
istället skulle ingå till Stads- och Fattig-
kassorna, blef Magistratens framställning
afslagen, äfvenså de sist upptagna yrkandena
emedan Magistraten ansågs hafva till skyldighet att utan sär-
skildt aflönadt biträde uppehålla Exekutionsverket.

[ÄRENDEORD:10:Ärendeord saknas]
[MARG N:o 113]

{§.6.}
Från Sparbankens Styrelse hade inkommit
en skrifvelse med upplysning, att Sparbankens
förlust de två sista åren på f.d. rä-
kenskapsföraren P.G. Fahlanders försnill-
ningar utgjorde 3816 Rd 52 öre riksmynt;
hvarjemte Styrelsen, med ådagaläggande att
revision verkligen föregått Sparbanks
Principalernes beslut om decharge för hela
förlusten, och med åberopande af Stadsfull-
mäktiges föregående beslut att ej fordra
godtgörelse för förlust, som tillkommit
under tid för hvilken ansvarsfrihet
efter föregången revision af Principalerne
beviljats, fortsatte sin anhållan att
hela Sparbanks förlusten finge afskrifvas.

Stadsfullmäktige vidblefvo sitt före-
gående beslut att vederbörande Styrelse-
ledamöter i Sparbanken skulle affordras
godtgörelse för Sparbankens förlust under
de två sista åren, enär det, då beslutet
den 5 sistlidne November fattades, var
för Stadsfullmäktige obekant att revisioner
föregått Sparbanksprincipalernes sista
beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen.

Hvad förlust-summan beträffar, ansågo
Stadsfullmäktige densamma ej vara bestämdt
utredd, då af Sparbanks Styrelsen fram-
ställning inhemtas att de försnillade medlen
för de två sista åren jemte ränta utgjor-
de - Rd 5628,17.
och att godtgörelse för Fahlnderska
försnilningarne i sin helhet erhållits{med 1811,65.}
så att endast med de sistnämnde med-
lens beräkning såsom godtgörelse på
de två sista, men ej de föregående
årens, försnillningar, förlusten nu
kan uppgifvas till - Rmt Rd 3816,52.

men genom votering afgjordes, med 11 röster
mot 10, att den skedda godtgörelsen af 1811 Rd
65 öre skulle få afräknas på förlusten
för de två sista åren, och att ersättnings-
påståendet således skulle omfatta 3816 Rd
52 öre Rmt.

Herr C.O. Öberg reserverade sig deremot,
hvarefter Herr C.O. Öberg yrkade att namnen
på de voterande skulle i protokollet
antecknas för de olika meningarne, men
detta afslogs.

Slutligen beslöts att Sparbanks Styrelse-
ledamöterne skulle anmanas att inom
sex månader från erhållen del af beslutet
godtgöra Sparbankskassan det till ersätt-
ning fastställda beloppet 3816 Rd 52 öre
Rmt, vid äfventyr, att lagliga åtgärder
för ändamålets vinnande mot dem företa-
ges, och skulle Sparbanks Styrelsen an-
manas att inom nästa Januari månads
utgång till Stadsfullmäktiges Ordförande
aflemna besked, huruvida betalningen
kommer att godvilligt ingå eller icke.

Herrar Andberg, Skogsborg, Sjöberg
och Wahlström hade under handläggningen
af denna fråga afträdt såsom jäfvige.

[ÄRENDEORD:10:Ärendeord saknas]
[MARG N:o 106]

{§.7.}
Herr P. Wahlström återtog sin plats såsom
Ordförande.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

{§.8.}
Föredrogs Berednings utskottets utlåtande
i anledning af Drätselkammarens fram-
ställning om anskaffandet af ett vatten-
uppfordringsverk, att begagnas vid elds-
vådor; hvarefter beslöts att ett sådant
uppfordringsverk skulle för Stadens
räkning inköpas, och åt Drätsel-
kammaren uppdrogs att härom gå
i författning, efter inhemtande af nödiga
upplysningar om beskaffenheten af det
Wattenuppfordringsverk som vore för
denna Stad passande.

[ÄRENDEORD:Brandutrustning]
[MARG N:o 111]

{§.9.}
Ordföranden tillkännagaf att Bryggarn C.G.
Simoson aflemnat borgesförbindelse
för arrendevilkorens uppfyllande för Lust-
stället Djurgården på sätt Stadsfullmäktige
den 5 sistlidne November beslutat; hvadan
Kontraktet skulle på herr Simonson
transporteras för återstående tiden till slutet
af år 1884.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o 112]

{§.10.}
Inlemnade Herr C.O. Öberg en motion om
åtgärders vidtagande för att få Kreaturs-
marknaden härstädes aflyst.

Remmiterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD:Marknadsliv]
[MARG N:o 116]

{§.11.}
Herr Borgmästaren Hallström aflemnade
vid detta sammanträde de af Drätsel-
kammaren afgifna Utgifts och Inkomst
förslagen för år 1869.

Detta förslag jemte Fattigvårds Sty-
relsen framställning om uttaxeringen för
år 1869 till fattigkassan, remitterades
för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD:Budget]
[MARG N:o 117]

{§.12.}
Af förekommen anledning förklarade
Stadsfullmäktige sig anse det ej vara
godkändt skäl för uteblifvande från sam-
manträdena, att den kallade ledamoten
tillsäger den som verkställer kallelsen att
han är förhindrad af bortresa.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

Samma dag justeras

/Joh. Walén/
/C,J, Westerberg/

Protokollena för den 5 sistlidne November
och denne dag äro offentligen upplästa,
betyga Eskilstuna den 3 December 1868.

[MARG N:o 118]

/C Jernbergh/
/C,Ge, Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107332.

Personrelationer