Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 augusti 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 augusti 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
3 Augusti 1865.

Frånvarande: Herrar L. F. Österwall, C. A. Lundberg,
C. J. Westerberg och C. E. Stenman, med godkändt
förfall.

{§.1.}
Rörande användandet af vattenkraften vid
den nedbrunna Räckhammaren, beslöts nu
att ett nytt hus skulle af Staden på samma
ställe byggas i och för smidesmanufakturens
behof; hvarefter de i saken förut valde
Komiterade, Herrar C. J. Westerberg, Th.
Boberg, C. O. Öberg, S. Palmgren och J. C. Helje-
strand, utsågos att uprätta och till Stads-
fullmäktige inkomma med förslag om
beskaffenheten af det blifvande huset med
dess inrättningar. Herr Westerberg utsågs
till Komiterades Ordförande.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 62}.]

{§.2.}
I fråga om förändring af underhållsskyldig-
heten till Stora bron här i Staden och bron vid
Tunafors, sålunda att Staden ensamt finge den
första att underhålla och Rekarne Härads-
boer Tunafors-bron, hade från Stadens Ombud
ankommit berättelse öfver det sammanträde,
som hållits med deputerade från Staden och
Häraderne för upgörande af förslag derom,
och af hvilken berättelse inhemtades, att
Stadens Ombud dels fordrat i ersättning af
Häraderne för det Staden öfvertoge underhålls-
skyldigheten till Stora brons underrede - Rd 3600.

dels ock erbjudit Häraderne för det de
öfvertogo underhållet af Tunafors-
brons öfverrede - Rd [Riksdaler] 714.

så att Staden skulle i mellangift på bro-
bytet få upbära, Rmt [Riksmynt] Rd 2886.

men att Häradernes Ombud, såsom det
yttersta medgifvandet å deras sida, erbjudit
i mellangift för brobytet 1500 Rd Rmt, att
utbetalas med hälften efter upbördsstämman
1866 och andra hälften efter upbördsstämman
år 1867, och med vilkor att hvardera parten
finge öfvertaga de tillbytta brodelarne
i nu befintligt skick hemställande nu
Stadens Ombud, att Stadsfullmäktige ville
yttra sig öfver antagligheten af Häradsombudens
förslag, hvarefter Komiterades Ordförande
slutligen skulle infordra Häradernes
beslut genom inkallade socknefullmäktige.

Efter det ärendet blifvit diskuteradt
beslöts att, ehuru Häradsombudens förslag
vore för lågt, ville dock Stadsfullmäk-
tige, för att vinna det med brobytet af-
sedda ändamålet, till samma förslag, för
Stadens del lemna bifall.

Emot detta beslut reserverade sig
Herr Björk.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

[MARG: {N:o 91 och 191}.]

{§.3.}
Afslogs den väckta motionen om inköp för
Stadens räkning af den jord invid Stadens
vestra sida, som eges af L. Libergs Sterbhus,
emedan samma jord för det närvarande ej
ansågs behöflig för Staden.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: {N:o 209}.]

{§.4.}
Föredrogs åter Sundhets Nämndens hemställan
att muddring må företagas i den genom
Staden flytande å, till förekommande af
osunda ångors upstigande derur vid vatten-
aftappningar och lågt vattenstånd, jemte
Drätselkammarens deröfver infordrade
utlåtande, hvari förslaget om muddring
afstyrkes, men hemställan göres, att med Kapitenen
G. Nerman aftalas, att denne i och
för den nu pågående brobyggnaden icke
må aftappa vattnet i ån under nuvarande
heta årstid.

På de skäl Drätselkammaren anfört,
afslogs Sundhets Nämndens förslag om mud-
dring; men i öfrigt åtog sig Herr Ordfö-
randen att vidtala vederbörande om bro-
byggnadsarbetets påskyndande så att vatten-
aftappning kan i möjligaste mån undvikas.

[ÄRENDEORD: Vattenfråga]

[MARG: {N:o 208}.]

{§.5.}
Föredrogs åter Herr L. P. Malms motion om
ordnandet af patrullgången i Staden jemte
Drätselkammarens utlåtande, hvarefter
Brandchefen A. Svahn, som fick företräde,
förmälte att de anskaffade Kontroll-uren
fullständigt kontrollera Brandvakternas tjenstgöring,
så att Patrullen i det afseendet ej mera vore
behöflig.

Stadsfullmäktige beslutade att, med om-
förmälande af detta förhållande, hos Polis-
kammaren begära skyndsamt upgörande
af förslag till nytt ordnande af den
nattliga polisen, sedan Patrullgången ej
mera erfordras för Brandvakternas kon-
trollering, och hvarvid Stadsfullmäktige
skulle afgifva den mening att den blifvande
nattpolisen rättvist borde på gemensam
bekostnad aflönas; dock skulle nuvarande
Patrullgång efter äldre förhållanden fortfara
till dess nytt ordnande kunde ske.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

[MARG: {N:o [184]}.]

{§.6.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
i saken infordrade utlåtande, beslöts att
den blifvande Köpeskillingen för Räcksmeds-
gården icke, enligt Herr J. Hedlunds motion,
skulle ingå till förstärkande af fattig-
Spanmålskassan, utan ingå till Stadskassan,
hvarifrån snarligen komme att utgå kostnad
för upförande af ett nytt vattenverk.

Stadsfullmäktige förklarade i samman-
hang härmed att Köpevilkoren å Räcksmeds-
gården borde göras för inroparen så beqväm-
liga som möjligt, för ernående af högre
anbud.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 212}.]

{§.7.}
Attesterades till liquiderande från Stads-
kassan en räkning af Herr K. Tersmeden
på 29 Rd 50 öre för resa till Nyköpings
jernvägsmöte.

[ÄRENDEORD: Järnvägsförtroendevalda]

{§.8.}
Från Stadsfiskalen C. V. Janzon hade in-
gifvits ansökning att från Stadskassan
få i förskott lyfta målsegareandelar, hvilka
skulle honom tillkomma efter nya straff-
lagen, och hvilka medel sedan skulle till
Stadskassan återbetalas så snart lönereglering
kommit till stånd.

Remitterades till Utskottet för beredning.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o 213}.]

{§.9.}
Åt Stadens Fattigvårds Styrelse updrogs
att emottaga och på föreskrifvet sätt
förvalta 60 Rd Rmt, hvilka från flere
gifvare i Åbo uti Finnland ankommit
såsom gåfva till nu 7 årige gossen Carl
Victor Andersson.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

Uppläst och justeradt:
/Knut Tersmeden/
/A; Billjer/

Förestående Protocoller för den 23 Maj,
30 Juni, 20 Juli och denne dag
äro på Rådhuset offentligen uplästa
betyga Eskilstuna den 3 Augusti
1865.

[MARG: {N:o 214}.]

/C, Jernbergh/
/P; E; V; Lundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 augusti 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107330.

Personrelationer