Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 september 1891

Anmärkning

{1891, den 29 September.}

Närvarande: samtlige herrar Fullmäktige med
undantag af

H:rr Munktell,
Grönberg,
Arvid Nilsson,
Boberg,
Frieman och
Silén

alla med anmäldt och godkändt
förfall.

{§1}
Att jemte vice Ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos herrar E. A. Berg och Hadar Hall-
ström.

{§2.}
Till ledamot för Eskilstuna stad af styrelsen för Norra Söderman-
lands jernväg för den tid jernvägens byggande
komme att omfatta valdes med 22 röster af
28 afgifna Herr Rektor Axel Karlsson och till
suppleant i styrelsen för samma tid Herr
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 16 röster.

[MARG: trans]

{§3.}
Föredrogs en från Fullmäktiges Seskreterare
v. Häradshöfding G. Brakel öfverlemnad skrif-
velse med anhållan om entledigande från förenämn-
da befattning; och beslöto Fullmäktige med anledning
häraf dels att förordna Hofrätts e.o. Notarien Ernst
Modigh att sekreteraretjensten tills vidare uppehålla intill dess
densamma blefve med ordinarie innehafvare be-
satt, och dels att anslå nämnda befattning ledig till
ansökan sist den 1 nästkommande November
samt att åt Ordföranden uppdraga att gå i för-
fattning om annonsering härom.

[MARG: {45.}]

Justeradt

/Axel Karlsson/
/Hadar Hallström/
/Erik Anton Berg/

År 1891 den 12 Okt: å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gust Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107326.

Personrelationer