Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 september 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 september 1874

Anmärkning

{1874 den 29 December.}

Närvarande: af 28 Stadsfullmäktige, alla, med undantag af
Herrar F. R. Wuerster, Axel Karlsson, G. Nilson,
C. A. Ström.

De tre sistnämndas anmäldta förfall godkändes;
men Herr Wuerster, som icke anmält förfall, pliktar
2 rd [riksdaler]. -

{§.1.}
Föredrogs Utgifts- och Inkomstförslaget för år
1875, jemte Berednings Utskottets deröfver afgifna
utlåtande; hvarefter beslöts:

1:o Stadsfiskalen skulle äfven för år 1875 få uppbära dyr-
tidstillägg i lönen med 200 Kronor, förutom ordinarie
lönen 400 kronor.

2:o Anslaget till skrifmaterialier åt Magistraten, Råd-
stufue Rätten och Poliskammaren förhöjdes från
föreslagna 40 kronor till 60 kronor, deraf Magi-
stratens Ordförande anmält behof.

3:o Af Drätselkammaren gjordt förslag att vid Nybrons
ändar anbringa jernbarrierer afslogs, då hittills-
varande träbarrierer blifvit reparerade och
torde stå några år, derefter det blefve lämpligare
att anbringa stenpållare med jernkedjor.

4:o Anskaffandet af Post- och Inrikes Tidningar för år
1875 till Magistraten beslöts under vilkoret, att dessa
tidningar,
såsom Stadens tillhörighet, vid årets slut
levereras till arkifvet. -

5:o Platspenningarne för byggnader på Oxbacken
bestämdes att under år 1875 utgå med 5 kronor för
hvarje.

6:o Hvad förslagen i öfrigt innehålla godkändes; och
skulle, i enlighet dermed, följande Kommunalskatt
för år 1874 uttaxeras, nemligen:

a.) {för Stadskassans behof}:
2 kronor 60 öre å hvarje bevillningskrona;

b.) {för Fattigvårdens behof}:
personlig afgift af 50 öre för männer
personlig afgift af 25 öre för qvinnor
Tillskott af 1 krona 60 öre å hvarje bevillningskrona.

7:o I enlighet jemväl med Drätselkammarens, af
Magistraten utan anmärkning lemnade, förslag,
beslöts att för år 1875 skulle uttagas {Hundskatt}
à 5 kronor för hvarje hund, hvaraf behållningen, med
hälften hvardera, tilldelas {Stadens Skarpskytteförening},
såsom understöd från Kommunen, och {Fattigvårds Styrelsen},
för lifränteinsättningar åt fattiga barn i staden; hvar-
jemte, för beslutets bringande till säkrare verkställighet,
föreskrefs:

a.) Såsom quitto å inbetald hundskatt utlemnas af
Drätselkammaren anskaffade skattemärken, lämpliga
att sedermera kunna fästas å hundarnes halsband;

b.) Hund, som efter Januari månads utgång befinnes i
staden utelöpa utan skattemärke, må, derest han ej
tillhörer resande, som här uppehåller sig kortare tid
än två månader, af polisen upptagas och förvaras
i 4 dagar samt derefter utan vidare omständigheter
dödas, om ej egaren dessförinnan förevisar skattemärke
jemte särskildt betyg af Uppbördsmannen att skatten
blifvit betald och dessutom erlägger den för hundens
upptagande och underhåll uppkomna kostnaden;

c.) För hvarje hunds upptagande betalas En krona,
och för vårdande och dödande af hund efter såsom
Polismyndigheten anordnar;

d.) För hund, som dödas, skall af hundskattemedlen utgå
kostnaden för upptagandet, underhållet och aflifvandet.

[MARG: 106.]

{§.2.}
Med godkännande af Berednings Utskottets ut-
låtande, angående Waktmästarebiträde åt
Fattigvårds Styrelsen, beslöts aflåtandet af
en skrifvelse till Magistraten, af innehåll, att
särskild aflöning till Stadsvaktmästaren för upp-
passning åt Fattigvårds Styrelsen ej kan bifallas,
då han anses hafva denna uppassning till skyl-
dighet för sin ordinarie lön, och att Stadsfull-
mäktige tillförse sig att, vid de tillfällen då Wakt-
mästaren af andra uppdrag är hindrad, Stadens
öfriga polisbetjening får istället tillhandagå, så-
som af ålder vanligt varit; dock anslogo
Stadsfullmäktige ett belopp af Femtio kronor
för år 1875, att ställas till Magistratens disposition
för att tilldelas Stadsvaktmästaren såsom grati-
fikation i händelse af berömlig tjenstgöring
och vid hans fullgörande af alla de göromål, hvil-
ka hittills af Stadens Waktmästare blifvit
ombesörjda. -

[MARG: 107.]

{§.3.}
Företogs åter det från den 9 sistlidne November
uppskjutna ärendet, angående beredandet af
Barnmorskebiträde i fattiga hus; dervid,
med bifall till Sundhets Nämndens utlåtande,
följande taxa sattes, hvarefter Barnmorskorna
hafva att af Stadens medel uppbära ersättning
för biträden i fattiga hus:

1. För förlossning 4 Kronor
2. För Koppning, per glas, 25 öre
3. För Blodigelsättning (oberäknadt inköpet af
iglarne, hvilka betalas efter gångbart pris) - 1 Krona
4. För Lavemang 50 öre
5. För sjukvård, då Barnmorskan hela tiden måste
stanna hos den sjuka, per dag, 2 Kronor.

Fattigvårds Styrelsen pröfvar i hvad fall, staden
bör med betalning efter denna taxa mellankomma.
Ersättning efter mom. 2. 3. och 5. utgår endast i
fall Läkare requirerat Barnmorskas hjelp.

[MARG: 92]

{§.4.}
Som, enligt Kongl. Maj:ts Nåd. Helsovårdsstadga
för riket den 25 sistl. September, nuvarande Sund-
hets Nämnd vid utgången af detta år kommer
att upphöra, samt närmaste inseendet öfver
och befattningen med allmänna helsovården i
staden derefter tillkommer en nybildad Helsovårds-
nämnd; så och i enlighet med Sundhets Nämndens
derom gjorda hemställan, beslöts att Nämnden
finge till Helsovårdsnämnden öfverlemna
Sundhets Nämndens kassa, att till sitt för sjukvår-
den afsedda ändamål användas, äfvensom Sund-
hets Nämndens handlingar och sjukvårdsinventa-
rier, med mera.

[MARG: 113.]

{§.5.}
På Fattigvårds Styrelsens förslag bifölls att den
för innevarande år bestämda ersättning till tillsynings-
männen för betlares anhållande äfven får utgå för
år 1875, och intilldess annorlunda varder för-
ordnadt; utgörande denna ersättning visst belopp
för hvarje anhållen betlare, sålunda:

För anhållen fremmande betlare, efter Fattigvårdsförord-
ningens 40§. 2 mom. 1 punkten - Kr. 5:-

För anhållen här hemmahörande betlare,
efter samma mom. 2:dra punkten - Kr. 3.-

För anhållet fremmande eller här hem-
mahörande betlande barn, efter §.40. mom.
3 och 4. - Kr. 1.-

{§.6.}
Wid granskning af en utaf Underexekutor
S. Andersson aflemnad afkortningslängd å 1873
års Kommunalutskylder, beslutades att föl-
jande derå upptagna personers utskylder skulle
balanseras och till indrifning ånyo förekomma,
neml.

N:o 217. Fabrikör O. Ingelsson, som lärer vistas i Carlstad,
och å hvilken förnyad handräckning bör sökas - 6,43.

294. Brandvakten C. A. Lund, för hvilkens befrielse
från utskylder giltig anledning ej uppgifvits - 6,08

300. Snickaren J. A. Juhlin, som troddes kunna
vid förnyad efterforskning igenfinnas, - 10,76.

300. Machinarbetaren L. E. Renvall, som troddes kunna
vid förnyad efterforskning igenfinnas, - 5,03.

Summa Kr. 28,30.-

Och beviljades afskrifning för Längdens
öfriga innehåll, upptagande 473 rd 23 öre, under förut-
sättning att tillgångar ej finnas till utskylderna
i de sterbhus, hvilka blifvit på afkortnings-
längden upptagna. -

{§.7.}
Från Utskänknings Bolaget hade ankommit ett
vid dess bolagsstämma den 1 i denne månad hållet
protokoll, innehållande att Bolaget beslutat att
af sina vinstmedel lemna ett förslagsanslag
å Fem Tusen Kronor för anbringandet af
en gångspång från Bruksroten öfver strömmen, under önskan,
att densamma må gå från Blåsarebanan
till Kyrkogården, och med anhållan, att Stads-
fullmäktige må bestämma brons läge och
om verkställigheten fatta beslut.

Efter ärendets remiss till Utskottet och
dess afträdande för ärendets beredande samt
åter företrädande med betänkande, företogs
nu detta ärende [detsamma ånyo], dervid Stadsfullmäktige
under godkännande af Utskottets utlåtande
fattade i saken följande beslut:

Stadsfullmäktige antaga med tacksamhet
Utskänkningsbolagets anbud att bekosta en
gångspång öfver strömmen från Blåsarebanan
till Kyrkogården, samt förbinda staden till
dess framtida underhållande och besluta
jemväl att utse tre Komiterade för att om samma
gångspångs byggande gå i författning, alltsam-
mans under vilkor, att spången, till vinnande
af varaktighet, kommer att hvila på jernkolonner
efter samma konstruktion med de vid Nybron
använda, samt erhåller barrierer af jern
med prydligt utseende; egande de Komiterade
att inhemta huruvida Utskänknings Bolaget
har något att emot nämnda vilkor invända,
samt vidare, derest hinder ej möter för
spångens byggande så, som Stadsfullmäktige
antagit, till Stadsfullmäktige inkomma
med förslag å spångens läge och med fullständig
beskrifning å arbetet, - derefter Stadsfullmäk-
tige vilja i ämnet fatta de ytterligare beslut,
som af omständigheterne påkallas.

Härefter utsågos till Komiterade
i ämnet Herrar Kamreraren C. A. Ström,
Fabrikören E. A. Naesman och Kakelugnsma-
karen J. P. Nordlund, denne sistnämnde efter
votering mellan honom och Ingeniören Axel
Karlsson.

[MARG: 114.]

{§.8.}
Till Ledamöter i Byggnads Nämnden utsågos:

Stadskassören C. J. Jernbergh med 19 röster
Ingeniören Axel Karlsson med 17 röster
Winhandlanden E. A. Lundblad med 15 röster

[MARG: 115]

{§.9.}
Till Suppleanter i Byggnadsnämnden utsågos:

Fabrikören E. A. Naesman med 10 röster
Fabrikören Gustaf Nilson med 10 röster
Fabrikören J. P. Nordlund med 9 röster;

hvarefter med lottning emellan de tvenne
förstnämnda, bestämdes, att Herr Naesman
skulle vara förste suppleanten.

{§.10.}
Till Ledamöter i Helsovårds Nämnden utsågos:

Apothekaren A. W. Koraen med - 21 röster
Komminister G. Björkman med - 15 röster
Sparbanks Kamreraren G. W. Stawelius med 8 röster
Fabrikören C. O. Öberg med - 8 röster

[MARG: 18/12 75. Joh Walén]

{§.11.}
Till Suppleanter i Helsovårds Nämnden utsågos:

Handlanden Olof Björk med 10 röster,
Fältskärsmästaren C. G. Lundmark med 8 röster,
Veterinärläkaren S. A. Lundin med 8 röster,
Gevärssmeden And. Andersson med 7 röster;

och bestämdes genom lottning att Herr
Lundmark blifver 2:dra suppleanten. -

Herr Anderssons inträde såsom 4:de suppleant
bestämdes ock genom lottning med Herr
Rob. von Oelreich. -

[MARG: Nytt val d. 12/4 75. R. v. Oelreich]

{§.12.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren utsågos:

Kamreraren C. A. Ström med 20 röster,
Fabrikören C. E. Stenman med 11 röster,
Handlanden O. Björk med 10 röster,
Gelbgjutaren C. A. Johansson med 9 röster.

[MARG: och]

Sedan Herr C. E. Stenman, hvilken varit berät-
tigad att nu från Drätselkammaren afgå, afsagt
sig återvalet, företogs efter honom nytt
val, då till ledamot i Drätselkammaren
istället för herr C. E. Stenman valdes:

Handlanden Emil Andersson med 5 röster,
efter lottning med Herr C. A. Lundberg d.y.

[MARG: 116]

{§.13.}
Till Ledamöter och Suppleanter i Fattigvårds-
Styrelsen valdes:

för 6:te distriktet A.) till ledamot herr Chr. Ad. Johansson,
för samma distrikt, till suppleant herr R. F. Almqvist,

för 6:te distriktet B.) till suppleant herr G. Lagerbäck,

för 7:de distriktet, till ledamot herr C. A. Lundberg d.y.,
för samma distrikt, till suppleant handlanden C. E. Almqvist

och för 9:de distriktet, till ledamot herr G. E. Svahnbäck. -

[MARG: 117.]

{§.14.}
I komitén för städernas Allmänna Brandstods-
bolag valdes till ledamöter:

Rådmannen Joh. Hedlund,
Fabrikören F. Bovin,
Fabrikören Sv. Palmgren
Fabrikören E. A. Naesman och
Läroverkskollegan R. F. Almqvist.

{§.15.}
Till Komiterade för fonden af den 16 April 1871
valdes Herrar Joh. Svengren, Theofr. Boberg,
J. C. Heljestrand, Joh. Walén och C. J. Jernbergh.

{§.16.}
Till Chefsbeställningarne i Brandstyrkan
valdes:

1:o {till Brandchef}:
Handlanden A. F. Dahlström med 20 röster;

2:o {till vice Brandchef}:
Fabrikören Oscar Svalling med 17 röster;

3:o {till förste Wattenchef}:
Fabrikören C. M. Loström med 19 röster;

4:o {till Andre Wattenchef}:
Gelbgjutaren Chr. Ad. Johansson med 13 röster;

5:o {till förste Bergningschef}:
Magasinsförvaltaren Aug. Bohm med 14 röster;

6:o {till Andre Bergningschef}:
Kamreraren C. A. Ström med 9 röster.

[MARG: 118.]

{§.17.}
Till ledamöter i lokalkomitén för insamlande
af primäruppgifter till jordbruksstatistiken
för staden valdes Herrar C. L. Grönvall
och L. P. Åkerman.

{§.18}
Till Revisorer å de kommunala räken-
skaperna för innevarande år valdes:

Bokhandlanden Herman Sandberg med 20 röster
Handlanden C. A. Klein med 12 röster
Läroverkskollegan Th. Engström med 8 röster;

hvarefter till Revisorssuppleant utsågs:

Herr Arvid Nilsson med 6 röster,
efter lottning med Herr Tuve Olsson.

{§.19}
Till Revisor å härvarande Elementarläro-
verks Byggnadskassas räkenskap valdes
Handlanden C. J. Andberg.

{§.20.}
Från Magistraten hade ankommit under-
rättelse att följande personer vid val den
18 i denne månad blifvit till Stadsfullmäk-
tige utsedde, nemligen Herrar Fabrikören
och Riddaren Johan Svengren, Fabrikörerne
Johan Walén, E. A. Naesman, J. P. Nordlund,
Handlanden C. J. Andberg, Ingeniören Axel
Karlsson, Handlanden A. F. Dahlström, Färgeri-
fabrikören P. A. Hagström, Fabrikören G.
Nilson, Handlanden A. Hellstedt, Fabrikören
F. A. Stenman, Komministern G. Björkman, Inge-
niören J. O. Biörck och Garfverifabrikören
A. Lindblad. -

[MARG: 120.]

{§.21.}
Å Entreprenörernas för Oxelösund-Flen-West-
manlands Jernväg vägnar, anhöll Byrå Chefen
I. Easton att Stadsfullmäktige ville göra ansökan
om afhysande af stugan N:o 20 på Westermarken,
stående på den del af samma mark, som
från staden blifvit afträdd för jernvägsanläggningen,
enär denna stuga vore olofligen uppförd, såsom af
ett Kon. Befh:des i Nyköpings län Utslag den 5 Augusti 1853
inhemtades.

Stadsfullmäktige skulle besvara denna
skrifvelse med den upplysning, att som Sta-
den afträdt ifrågavarande mark till jern-
vägsbolaget, ansågo Stadsfullmäktige sig
icke hafva befogenhet att vidare med den
omnämnda stugans afhysande taga be-
fattning, hvilket ankomme på jernvägs-
bolaget sjelft. -

[MARG: 119.]

{§.22.}
Under året upplupna böter, nemligen
för uteblifvande 16 rd och för senkommande
2 rd, tillsammans 18 rd, aflemnades
af Ordföranden till Stadskassan. -

§ 23
Herr P. A. Hagström har endast deltagit
i de uti §.§ 1-15 afhandlade ärender. -

{§.24:}
Herr J. Svengren anmälte sig vilja lemna
50 kronor att utdelas såsom premie åt den
som, bland täflande, uppvisar bästa modellen
till en ambult, vare sig för guldsmed, koppar-
slagare, bleckslagare eller smeder, såvida
annonsen derom finge gå i sammanhang
med 16:de April-fondens
annons och betalas af Drätselkammaren;
skolande täflingsarbetena vara ingifna till
den 1 April nästa år; och förbehöll slut-
ligen herr Svengren att gifvarens namn
ej offentliggöres i annonsen.

Herr J. Svengren anhöll äfven att den
under detta år i tidningarne införda
annons, om premie för bästa modellen
af ett dörrlås, äfven måtte af Drätsel-
kammaren betalas. -

Dessa framställningar biföllos. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/Joh. Svengren/
/C; Adolf, Johansson/

År 1875 den 4 Jan. är ofvanstående Pro-
tokoll offentligen å Rådhus salen up-
läst betygas:

/Carl Klein/
/[oläsligt] Andersson/

[MARG: 121.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 september 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107327.

Personrelationer