Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juni 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juni 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
29 Junii 1863.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige, utom Herr J. Walén,
hvilken är bortrest.

{§. 1.}
Föredrogs Herrar Revisorers berättelse öfver verkställd
granskning af 1862 års räkenskaper hos Drätselkammaren,
Fattigvårds Styrelsen, Hamn Direktionen och Sundhets Nämn-
den, hvilka icke föranledt någon anmärkning mot Drät-
selkammarens och Sundhets Nämndens räkenskaper, men
deremot några sådana mot Fattigvårds Styrelsens och Hamn-
Direktionens räkenskaper.

Efter föredragning af Fattigvårds Styrelsens förklaring,
beslöts att anmärkningen mot dess räkenskaper ej skulle
föranleda till annan åtgärd, än att 3 Rd [riksdaler] 11 öre i
nästa
räkenskap skola afföras för att Herr W. A. Öhman
tillgodokomma.

Hamn Direktionens förklaring föredrogs
härefter och godkändes, hvadan i nästa rä-
kenskap skulle iakttagas hvad Hamn Direktionen
till rättelse medgifvit.

På derom gjord framställning lemnades
ofvanmämnde förvaltande Werk full de-
charge för år 1862.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision, Hamnrevision,
Hälsovårdsrevision]

{§. 2.}
I enlighet med Kongl. Majt:s Nådiga förordning
om Landsting af den 21 Mars 1862, företogo
Stadsfullmäktige val af tvenne landstingsmän
med tvenne suppleanter för Eskilstuna Stad,
som, enligt 1863 års Mantalslängd, har 4735 inne-
vånare; och utsågos härvid, på sätt §. 9. i
nyssnämnde Kongl. Förordning föreskrifver,
följande personer af Stadens innevånare:

a.) till Landstingsmän, begge vid första omröstningen:
Herr Rådmannen Nils Fredrik Heljestrand med 17 röster,
Herr Handlanden Adolf Billjer med 13 röster:

b.) till Suppleanter:
Wid första omröstningen, Handlanden Sven Palmgren
med 14 röster;
Wid andra omröstningen, Herr Doctor Per Carl Malm
med 16 röster, sedan Herr Ordföranden på omröst-
nings förteckningen upfört Rådmannen Carl Gustaf
Söderholm, som erhållit 7 röster, och Herr Doctor
Malm, som erhållit 6 röster vid första omröst-
ningen.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

{§. 3.}
I fråga om Gasverkets framställning om ersättning
för gasrörsänkningar i gatorna, som blifva
nödvändiga genom gatornas sänkning; och sedan
Gasverkets Ombud inkommit med svar på Stads-
fullmäktiges förfrågan enligt Protocollet den 26 dennes,
beslöts nu:

1:o att den ifrågavarande sänkningen bekostas af
Staden;
2:o att Drätselkammaren eger att öfvervaka rör-
sänkningsarbetet och lemna Gasverket de föreskrif-
ter derom som blifva nödige;
3:o att Gasverket erbjudes accord på en gång
och för allt sådant arbete sålunda, att Staden
betalar 1 Rd 80 öre Rmt [riksmynt] per sträckfamn för hufvud-
rör och 4 Rd Rmt per stycke för servisrör, i ett
för allt och då Gasverket försätter gatan i dess
förutvarande skick och jemväl bekostar stenspräng-
ning, der sådan behöfves, och stensättning öfver
gasledningen, der gatorna förut varit stensatta;
4:o att om Gasverket ej ingår på detta accord,
saken skall afgöras af Gode Män, enligt Gas-
lysnings contractet;
samt 5:o att då aftal kommit till stånd, Gasver-
ket anmodas denna Sommar sänka gasrören å
Nygatan från Fattighusgården till Drottninggatan och
å Drottninggatan från korset vid Kronhusgatan
ned till ån, om så är nödigt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Gasanläggning, Vägfråga]

[MARG: N:o 61]

Justeras
/W. Zetherström/
/C, E, Stenman/

År 1863 den 29 Junii är förestående Proto-
coll å Rådhuset i Eskilstuna offentligen
upläst betyga

/C Jernbergh/
/C. G. Norin/
/I. F. Ohlsson/

[MARG: N:o 68.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juni 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107325.

Personrelationer