Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juli 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juli 1875

Anmärkning

{1875. d. 29 Juli}

Närvarande: samtlige stadsfullmäg-
tige med undantag af Herrar S. Palm-
gren, C. J. Andberg, G. E. Svahnbäck, B. A.
Hellstedt, C. F. Sjöberg, F. A. Stenman,
E. A. Naesman och C. O. Öberg, alla
med godkända förfall.

§.1.
Föredrogs Drätselkammarens ut-
låtande öfver det från Stadsfullmäg-
tige den 15 Juli detta år remitterade för-
slag till kontrakt mellan Gasverks-
bolaget och Eskilstuna stad, hvar-
efter på ordförandens framställning
Stadsfullmägtige förklarade att jäf
ej funnes för någon af dess ledamöter
att i beslutet deltaga.

Sedan förslag blifvit framstäldt
att uppskjuta frågan om kontrakts
upprättande till nästa sommar, och
att i höst endast uppgöra en
öfverenskommelse med Gasbolaget om
öfvertagande af gatubelysningen under
nu instundande lystermin, men några
af Stadsfullmägtige ansågo förslaget
till kontrakt nu böra diskuteras, fram-
stälde ordföranden proposition på de
båda olika meningarna, hvarefter han
ansåg frågan om uppskof med kontraktets
uppgörande vara med öfvervägande ja besvaradt.

Då emellertid votering begärdes anstäldes
sådan och utföll den med 14 ja mot 8 nej,
i följd hvaraf Stadsfullmägtige beslutade
att uppskjuta frågan om upprättande af
kontrakt mellan staden och Gaslysnings-
bolaget till efter lysterminens utgång,
samt att söka med Gaslysningsbolaget åvä-
gabringa serskild öfverenskommelse om uppe-
hållande af gatubelysningen under nu in-
stundande lystermin. Mot detta beslut
anfördes reservation af Herrar E. A. Lundblad,
G. Nilsson, J. P. Nordlund, O. Björk, J. O. Biörck,
A. Norrman, C. A. Johansson och C. A. Ström,
hvilka ansågo det framstälda projektkon-
traktet vara tillräckligt beredt för att
i dag upptagas till afgörande.

Åt drätselkammaren uppdrogs att upp-
göra kontrakt med Gaslysningsbolaget
om underhållande af gatubelysningen
under nu ingående lystermin, mot en
afgift af 50 kronor pr. lykta, då lysnings-
tiden beräknas till 1200 timmar.

Drätselkammaren erhöll äfven uppdrag
att uppgöra tabell å de tider gasen skall
lysa, dock eger poliskammaren att in-
ställa belysningen månljusa qvällar för
att med de sålunda besparade timmarne
tiden för gatulyshållningen må kunna
utsträckas.

§.2.

{§.2.}
I enlighet med Drätselkammarens ut-
låtande beslöto Stadsfullmägtige att
uppdraga åt Brandkårsbefälet att
anskaffa väfslangar till uppfordrings
verken N:o 7 och 8, men skulle till N:o 8
anskaffa 525 fot och till N:o 7 300 fot,
då upplyst blifvit att det förra
för närvarande har endast 475 fot och
det senare 200 fot väfslang.

§.3.
Herr J. Svengren föreslog att Stadsfull-
mägtige skulle till Styrelsen för
Jernvägsbolaget ingå med begäran
om anläggande af en vägport till
den s.k. Ståhlforskällan, detta förslag
bifölls och uppdrogs åt ordföranden
att uppsätta och å Stadsfullmäg-
tiges vägnar underteckna nämnde
skrifvelse.

[MARG: 154]

§.4
Herrar A. Lindblad och P. A. Hagström
uppdrogos att justera detta protokoll.

Justerat

/A. Lindblad/
/P A Hagström/
/Theofr Munktell/

1875 den 23. Augusti å rådhuset offentligen uppläst,
betyga

/G Frössén/
/H Rydell./
/N, V, Ström./

[MARG: 152.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juli 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107324.

Personrelationer