Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juli 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juli 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
29 Julii 1863.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige utom Herrar
J. Hedlund och W.A Öhman, hvilka äro bortreste.

{§.1.}
Sedan anmälts hos Stadsfullmäktige att Kakel-
ugnsmakaren C. Bergendahl och hans hustru
iråkat sinnessjukdom, samt Herr Stadsläkaren
P.C Malm, nu närvarande, tillstyrkt, att mannen
måtte ofördröjligen afsändas till Läns Lasarettet;
så och med afseende på föreskriften uti
sista mom. §.8. i Kongl. Majts. Nådiga Stadga
angående sinnessjukes behandling och vård af den
5 Mars 1858, beslutade Stadsfullmäktige, att
hos Poliskammaren i Staden skulle anhållan fram-
ställas derom att åtgärd blivfer vidtagen för
Kakelugnsmakaren Bergendahls ofördröjliga
insändande till Läns Lasarettet, med hvad i öfvrigt erfordras.

(Stadswaktmästaren Norin lofvade att)

[ÄRENDEORD:Sjukvård]

{§.2.}
Wäckte Herr A. Billjer motion derom att,
då de wäghållningsskyldige å Blåsarbanan
nu bekosta stensättning derstädes och trottoir
på Stensborgs sidan, som är bredare än den trottoir
som Staden på motsatta sidan för flere år sedan
anlagt, Staden måtte bekosta utläggning af
sistnämnde trottoir till lika bredd med den som
nu anlägges, eller om detta icke bifalles, att den
ifrågavarande gamla trottoiren åtminstone måtte
omläggas, såsom varande mycket bristfällig.

På framställning besvarades motionen
med nej:

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

Justeradt:

/Knut Tersmeden/
/E: Svalling/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 juli 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107323.

Personrelationer