Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 januari 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 januari 1874

Anmärkning

{1874 den 29 Januari:}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar F. A. Stenman, Axel Karlsson och C E. Stenman.

Herrar Stenmans förfall godkändes, men för Herr
Karlssons uteblifvande anfördes ej skäl, utan hade
han aflemnat plikt med 2 rd [riksdaler]. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr Filosofie Doktor
Theofron Munktell till Ordförande hos Stadsfullmäk-
tige för innevarande år med 25 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
På enahanda sätt valdes till vice Ordförande
hos Stadsfullmäktige för innevarande år Herr Handlanden
och Riddaren Johan Svengren med 25 röster. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Sedan Stadsfullmäktige bestämt att uti årets bevill-
ningsberedningar skulle vara 3 ledamöter och 2 supple-
anter i hvarje, valdes med slutna sedlar:

a.) till ledamöter:
{inom första distriktet, omfattande stadsdelarne Söder
och Norr:}
Herr Handlanden A. F. Dahlström med 21 röster
Herr Fabrikören S. Palmgren med 15 röster
Herr Rådmannen L. P. Malm med 12 röster

{inom Andra distriktet, omfattande stadsdelen Wester:}
Herr Fabrikören Joh. Walén med 20 röster
Herr Fabrikören E. A. Naesman med 18 röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 14 röster

b.) till suppleanter:
{inom Första distriktet:}
Herr Winhandlanden E. A. Lundblad med 22 röster
Herr Fabrikören P. A. Hagström med 9 röster

{inom Andra distriktet:}
Herr Handlanden och Riddaren Joh. Svengren med 10 röster
Herr Handlanden C. A. Lundberg d.y med 10 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.4.}
Stadsfullmäktige godkände den dem nu delgifna
uträkningen å Stadens Båtmansvakans afgift
för år 1873 utgörande 305 rd 82 öre. -

[ÄRENDEORD: Militärpersonal]

{§.5.}
Stadsfullmäktige utanordnade från Stadskassan
stamboksmedel med 1 rd 50 öre till hvarje af
följande sex kyrkobyggnader neml. Tranum, Hinne-
ryd, Blåvik, Thorsås, Bjurholla och Wibyggerå.

[ÄRENDEORD: Kyrkobyggnad]

{§.6.}
Sedan Stadsfullmäktige den 29 sistlidne December
beslutat att Barnmorskorna Schinkler och Qvarnström
skulle hvardera erhålla 100 rd årligt arfvode
för kostnadsfritt biträde åt fattiga, hade Barn-
morskorna, efter erhållen del af beslutet, ingifvit
särskilda framställningar:

1:o {af Barnmorskan Qvarnström}, att hon icke ansåge
sig kunna emottaga nämnda arfvode, då på henne
möjligen kunde ställas större fordringar än hon kunde
efterkomma, i sammanhang hvarvid hon erinrat
att ingen fast lön borde till Barnmorskorna utgå
utan viss afgift från stadskassan för hvarje förlossning i så
fattigt
hus att intet arfvode derifrån kunde begäras,
utan afseende å hvilkendera Barnmorskan som
anlitats;

2:o {af Barnmorskan Schinkler}; att hon afsade sig
sin befattning om hon ej fortfarande finge för
kostnadsfritt biträde åt fattiga uppbära
årligen de 200 rd, hvilka skall hafva åt henne
utlofvats då hon till befattningen antogs

Ärendet remitterades till Berednings Utskottet
som afgifver utlåtande. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: 57.]

{§.7.}
Magistraten hade infordrat Stadsfullmäktiges
yttrande öfver Källarmästaren C. R. Alexanderssons
framställning om förlängning af det aftal, hvarigenom
åt honom upplåtits att förestå stadens gästgif-
veri- och skjutshållning. -

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 58.]

{§.8}
Efter granskning af Under Exekutor S. Anderssons
Afkortningslängder beviljades afskrifning i Stadens
räkenskaper af följande Utskylder:

Stadsutskylder för år 1871 - rd 10,50.
Helsovårdsafgift för år 1871 - rd 20.
10,70

Stadsutskylder för år 1872 - rd 450,31.
Helsovårdsafgift för år 1872 - rd 28.
478,31.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.9.}
Till ledamöter uti Stadsfullmäktiges
Berednings Utskott för innevarande år valdes
med slutna sedlar:

Herr Theofr. Munktell med 25 röster
Herr C. G. Granberg med 23 röster
Herr J. C. Heljestrand med 20 röster
Herr C. A. Ström med 19 röster
Herr E. A. Lundblad med 19 röster
Herr Axel Karlsson med 15 röster
Herr C. E. Stenman med 14 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.10.}
Sedan Magistraten intygat att Stads Vaktmästaren
Lundqvist uti de göromål han efter uppdrag af
Borgmästaren haft att utföra under år 1873 väl
och försvarligt fullgjort sine åligganden och redovi-
sat de medel han haft att uppbära; så beviljades
honom, på derom gjord begäran, gratifikation
från Stadskassan för samma år till belopp
af Femtio riksdaler. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 53.]

{§.11.}
Föredrogs en motion af Herr Theofron Boberg om
underhåll af ett gränsdike på Norr; och skulle
Utskottets utlåtande deröfver infordras. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 59.]

{§.12.}
Inom ansökningstiden inkomna ansökningar om
understöd från 16:de April-fonden skulle af Ordfö-
randen öfverlemnas till fondens Komiterade. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.13.}
Ordföranden aflemnade till arkifvet Länskungörelserne
för år 1873.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.14.}
Till Stadsfullmäktiges handlingar lades dess
den 17 November 1863 utgifna garantiförbindelse
på 1500 rd bidrag till vägförbättringar åt Sparre-
holm, sedan något bidrag för den saken ej ifrå-
gakommit att utgifvas. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 60.]

Justeradt samma dag -

/Joh. Svengren/
/Alfr Norrman/

1874 den 11 Maj, efter kungörelse, på Rådhus-
salen offentligen uppläst, betyga

/Anton Ekström/
/L; B; Ekelund./
/C. Klein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 januari 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107322.

Personrelationer