Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1881

Anmärkning

{1881 den 29. December.}

Närvarande:
Samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr C. A. Ström, som för sitt uteblifvande anfört
hinder af banktjenst, - hvilket
ej godkändes.

Herr P. A. Hagström, som ej anfört förfall, men då
fråga uppstod, huruvida han ej ändå hade
giltigt förhinder, afgjordes genom votering frågan,
såsom här nedan förmäles i §.1.

Herr Axel Karlsson, hvars förfall godkändes.
Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall
Herr T. Engström, utan anmäldt förfall

{§.1.}
Herrar C. A. Ström och P. A. Hagström fäldes att
plikta 2 Kronor hvardera för deras uteblifvande
denne dag; och fattades, hvad Herr Hagström
beträffar, beslutet genom votering med 11 röster
mot 11 samt Ordförandens afgöranderöst.

{§.2.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande
öfver den af Magistraten upprättade Utgifts-
och inkomststaten för Eskilstuna stad under
år 1882, fattades följande beslut:

1:o I afseende å rubriken {Werk och Inrättningar},

a.) {Magistrat och Rådhusrätt}, fanns i förslaget
för Stadsfiskalen uppfördt: lön Kr 400.
dyrtidstillägg - 200. 600:-

men då dyrtidstillägget tillkommit under för-
hållanden, hvilka nu ej längre äro för han-
den, blef den posten å 200 kronor utesluten
från staten, så att deri för Stadsfiskalen endast
uppfördes den ordinarie lönen 400 kronor.

2:o Uti inkomst-afdelningen var af Magistraten
föreslaget att, sedan af Utskänkningsbolagets vinst-
medel för året 1880-1881 blifvit använda 15500
kronor till stadskassan, öfverskottet måtte
anslås till stadens wattenledningsfond; deremot
Utskottet ansett att samma öfverskott icke
borde sålunda fastlåsas till visst ändamål,
utan inslås till stadens reservfond, att använ-
das efter framdeles blifvande beslut. -

Vid votering och med 18 röster mot 7 röster,
blef Utskottets förslag bifallet.

3:o Under föredragning af staten för Byggnads-
Nämnden yrkade Herr A. Hellstedt: att den
deri uppförda aflöning till Nämndens ledamö-
ter måtte indragas.

Stadsfullmäktige togo, i anledning häraf, del
af sina protokoll i detta ämne för den
11 Mars 1875 och den 11 Juli 1878, äfvensom
af Byggnads Nämndens förklaring den 21 Juni
sistnämnda år, innehållande hufvudsakligen,
att Byggnads Nämnden icke vore likstäld med
kommunala förvaltningar, utan en
nydanad styrelse i byggnadsärenden, och att,
likasom dess befogenhet och verksamhet utgjorde
en utbrytning från Magistraten, hvilken istället
befriats från dessa ärenden, kunde man söka
anledningen till arfvodet i den omständigheten
att Magistraten måste aflönas.

Under öfverläggningen yrkades äfven bifall
till förslaget i staten, samt att arfvodet
må nedsättas till 25 kronor för hvardera
af nämndens ledamöter.

Detta ärende afgjordes genom votering, då, med
11 röster mot 11 och Ordförandens afgöranderöst,
förslaget i staten blef bifallet; och röstade
de andra för arfvodets borttagande.

[MARG: Se ytterligare {§25}]

Herrar Lundblad och Boberg anmälte att de
ej deltagit i voteringen.

Herrar Hellstedt, Loström och Åkerstein anmälte
reservation mot det fattade beslutet.

4:o Utgifts och inkomstförslaget i öfriga delar
föranledde ej anmärkning och bifölls, hvar-
med Stadsfullmäktige sålunda beslutat föl-
jande uttaxering för år 1881, att utgå år
1882:

a.) personlig fattigvårdsafgift à 50 öre för man
och 25 öre för qvinna;

b.) Tillskott efter bevillningskrona till samfäldta
behof à 4 kr. 15 öre på hvarje, med tillämpning
af följande bestämmelse:

"I förestående taxering erhålla de vid Klosterströms
gjuteri mantalsskrifna personer, hvilka med gjuteriet
öfverflyttats från Klosters socken, sådan afkortning,
att afgifterna för dem icke blifva högre, än om
de fortfarande tillhörde socknen."

Sammanlagdt med de å kyrkostämma beslutade,
skulle således utskylderna för år 1881 blifva:

1:o Allmänna personliga afgifter: till presterskapet
à 12 öre, till kyrkan à 10 öre, till folkskolan à
40 öre person, samt till fattigvården à 50 öre för
man och 25 öre för qvinna, eller sammanlagdt
1 Kr. 12 öre för man och 87 öre för qvinna i mantal;

2:o Tillskott å bevillningskrona: till presterskapet
och kyrkliga ändamål à 55 öre, till folkskolan
à 1,30 och till alla öfriga föremål à 4,15. eller
sammanlagdt à 6 kronor, lika med sednaste
taxering;

hvarjemte såsom "Särskilda uppbörder" beslutats:

a.) platspenningar för byggnader på Oxbacken à 5 kr;

b.) ersättning för begagnade byggnadsplatser å Wester-
marken à 5 kr. för matlag;

c.) hundskatt à 5 Kr. för hvarje hund, med upp-
börds- och kontrolleringssätt, lika med föregående
års;

d.) Arrendeersättning för byggnadsplatser å Norr
efter 9 kub.fot spanmål p:r tunnland och onera-
ersättning efter 4 kr. 50 öre p:r tunnland.

[MARG: 76.]

{§.3.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o ett genom Magistraten inkommet förslag
af Styrelsen för Elementarläroverket för
flickor att staden må för år 1882 lemna
1000 kronor till samma läroverk på vissa
vilkor;

[MARG: 82.]

2:o en af Herr A. F. Dahlström ingifven motion
om anslag till telefonledning till Polisvaktkontoret,
båda brandcheferna och båda wattencheferna.

[MARG: 83.]

{§.4.}
Efter föredragning af Löneregleringskomiténs
utlåtande och förslag till lönestat för embets-
och tjenstemän här i staden, jemte Utskottets
deröfver afgifna tillstyrkande förslag, blef
ärendet bordlagdt till nästa sammanträde.

[MARG: 68.]

{§5.}
I enlighet med Utskottets förslag, förklarade
Stadsfullmäktige att till någon åtgärd ej skulle
föranleda den hemställan om
förvärfvande af ytterligare mark intill stadens
Nygärdesjord, som afgifvits af Komiterade
för Allmänna läroverket.

[MARG: 210.]

{§.6.}
Likaledes och i enlighet med Utskottets hem-
ställan, afslogs Herr C. A. Ströms i proto-
kollet för den 8 i denne månad omförmälda
motion rörande stadens Wattenverk.

[MARG: 80.]

{§7.}
I fråga om Drätselkammarens anmälan att
fem af dess ledamöter voro valda på tid
som med detta års slut tilländalöpte, hade
Utskottet, för uppnående af det i nya Drät-
selkammarereglementet afsedda syftet om
val hvartannat år, föreslagit:

{att} val nu må ske af 5 ledamöter;

{att} omedelbart derpå må bland dessa 5 jemte
i Drätselkammaren qvarstående 4 ledamöter;
eller bland samtliga 9, utlottas 4, hvilkas
tjenstgöringstid förklaras utgå med slutet
af år 1883 samt att återstående 5 ledamöter
förklaras valda att tjenstgöra till 1885 års
utgång.

Detta förslag bifölls.

[MARG: 79.]

{§8}
På grunder, som Utskottet anfört, beviljade
Stadsfullmäktige åt Stadsfiskalen C. V. Janzons
enka Hanna Janzon ett årligt understöd
från stadskassan å 150 kronor, att utgå
tillsvidare, samt räknadt från 1882 års
början.

{§.9.}
Jemlikt Stadsfullmäktige nu meddeladt Kongl.
Bref den 18 sistlidne November, hade förordnats att 22§. af
de för härvarande Tekniska Söndags- och afton-
skola gällande stadganden skall från och med
ingången af år 1882 hafva följande förändrade
lydelse:

"Den närmare tillsynen å och ledningen af
skolans verksamhet äfvensom förvaltningen
af de till densamma anslagna medel besörjes
af en direktion, bestående af en af Kongl. Maj:t
utsedd ordförande och fyra ledamöter. Skolans
föreståndare är sjelfskrifven ledamot af
direktionen. De öfrige utses för en tid af
tre år, en af Kongl. Maj:t och två af stadsfullmäk-
tige; åliggande det ej mindre direktionen
att, vid inträffande ledighet i ordförande- eller
ledamotsbefattning, detta hos vederbörande myndig-
het anmäla, än ock Kommerskollegium att, efter
ingånget tillkännagifvande derom att i direktionen
ordförandebefattningen eller sådan ledamotsbefattning,
som af Kongl. Maj:t tillsättes, blifvit ledig,
derom göra underdånig anmälan."

Det yrkades i anledning häraf både att
Stadsfullmäktige i dag må utse två
ledamöter och att detta val må ske på
nästa sammanträde med fullmäktige.

Genom votering och med 13 röster mot 11
bifölls det sednaste yrkandet.

Häremot anförde Herr Åbergh sin reservation
på den grund att det Kongl. Brefvet blifvit
delgifvet i dag och bordt tillämpas. I denna
reservation instämde Herrar Falk, Lundblad,
Koraen, Liljeqvist, Dahlström och Hellstedt.

Herr Koraen hemstälde härpå att förslag
till ifrågavarande val må uppsättas af en
komité bestående af Utskottets nuvarande
ledamöter, eftersom Utskottet icke finnes
tillsatt för nästa år före nästa sammanträde.

Detta förslag bifölls.

[MARG: 84.]

{§.10}
Stadsfullmäktige beviljade, på Drätselkam-
marens hemställan, att Herr J. A. Eilitz nu-
varande arrendekontrakt på norra delen
af Sliphuset N:o 47 finge prolongeras på
2 år från den 1 Oktober 1882, under vilkor
att arrendet frånträdes efter sex månaders
uppsägning, derest vattenkraften behöfdes
under tiden annorledes användas

{§.11}
På Drätselkammarens hemställan beviljades
att Arkitekten I. W. Kajerdt får på Flackersta
mark, efter Drätselkammarens anvisning
och mot den betalning som Drätselkammaren
bestämmer, taga byggnadssten för ombyggnad
af slussen åt Öfre Kanalaktiebolaget. -

[MARG: 85.]

{§.12.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan
beviljades afskrifning i stadens räkenskap
af 1880 års kommunalutskylder, enligt
en af Stadsfogden den 23 i denne månad
afgifven afkortningslängd, till belopp
457 kronor 37 öre, då från längden undan-
tagits de utskylder, hvilka påförts föl-
jande personer:

N:o 876. Restauratricen Wilhelmina [Kohlström] med Kr. 12
1640. Målaren F. O. Fahlén - Kr. 44,44.

[MARG: 86.]

{§.13}
Till Ledamöter i Drätselkammaren valdes med
slutna sedlar:

Herr E. A. Lundblad med 24 röster
Herr E. A. Naesman med 24 röster
Herr A. W. Koraen med 24 röster
Herr O. Svengren med 17 röster
Herr C. F. Lundström med 11 röster

och verkstäldes derefter utlottning mellan desse
och de qvarvarande ledamöterne, hvarmedelst
bestämdes att följande skulle tjenstgöra till
1883 års utgång, neml.

Herr O. Svengren
Herr E A. Naesman
Herr K. Söderblom
Herr C. F. Lundström,

samt följande fem ledamöter qvarstå till 1885
års utgång, neml. Herrar G. Lagerbäck, {Alfred
Lundberg}, Emil Andersson, E. A. Lundblad och
A. W. Koraen.

[(F. O. Nilsson invald 28/12 82 istället för Alfred Lundberg)]

[MARG: 87.]

{§14.}
Till Befäl i Brandstyrkan utsågos:

a.) Brandchef: Herr A. F. Dahlström
b) v. Brandchef: Herr A. Falk
c.) Förste Wattenchef: Herr F. Grönberg
d.) Andre Wattenchef: Herr E. A. Ehrlin
e.) Förste Bergningschef: Herr Aug. Bohm
f) Andre Bergningschef: Herr C. W. Dahlgren.

{§.15.}
Till Ledamöter i Städernas Allmänna Brandstods-
bolags komité valdes:

Arkitekten I W. Kajerdt,
Fabriksidkaren E. A. Naesman
Fabriksidkaren G. E Svahnbäck
Färgerifabrikören P. A. Hagström
Ingeniören Theofr. Boberg.

{§.16.}
Till Ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes:

Direktören J. Svengren,
Fabriksidkaren J. C. Heljestrand
Ingeniören Theofr. Boberg
Stadskassören C. J. Jernbergh
Fabriksidkaren E. A. Naesman.

{§.17.}
Till Ledamöter i Hamndirektionen valdes:

Fabriksidkaren E. A. Naesman och
Handlanden G. Landström.

{§.18.}
Till Revisorer å den kommunala räken-
skapen och förvaltningen för år 1881 valdes,
med slutna sedlar:

Handlanden Alfred Åkerblom med 21 röster
Kollega Th. Engström med 21 röster
Grosshandlanden E. Hellstedt med 20 röster
Grosshandlanden P. Åhlén med 19 röster
Fabriksidkaren C. M. Loström med 18 röster

{§.19.}
Till Revisorssuppleanter å den kommunala
räkenskapen och förvaltningen utsågos:

Fabriksidkaren G. Hedlund med 20 röster
Handlanden Oskar Wahlberg med 14. -

{§20}
Till Revisor å Allmänna Läroverkets Byggnads-
kassa för år 1881 valdes Grosshandlanden
Ernst Hellstedt.

{§.21.}
Till Revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap
och förvaltning för försäljningsåret 1880-1881
utsågos:

Läroverkskollega A. Falk
Läroverkskollega T. Engström.

{§.22.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
valdes Veterinären A. Lindner och Träd-
gårdsarkitekten Emil Kihlström

§23
Herrar F. A. Stenman och T. Engström,
hvilka ej för uteblifvandet i
dag anmält förfall, plikta hvardera
2 kronor.

{§.24.}
Wid det förhållande att, då fråga förr
förevarit derom att den lykta, som finnes
å Munktellsgatan, skulle hållas på stadens
bekostnad lysande, det ansetts att saken
borde uppskjutas intilldess frågan om Klo-
sterströms införlifvande med staden blifvit
afgjord, - och detta nu skett -, väckte Ordfö-
randen motion att staden må bekosta
lyset i lyktan.

Motionen remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

{§.25.}
Under härefter företagen protokollsjustering
förklarade Herr C. M. Loström, i afseende å
det i §.2 mom 3 innehållna ärendet angående
arfvodet till Byggnads Nämnden, och hvarom
protokollet innehåller att votering skett med
11 röster mot 11, således med 22 röster, att endast
21 röster i verkligheten kunnat afgifvas eme-
dan 25 stadsfullmäktige äro vid dagens sam-
manträde närvarande, samt i samma votering
4 af dem - nemligen Herrar Lundblad, Koraen,
Boberg och O. Svengren - nedlagt sina röster. -

Då de fyra nämnda ledamöterne nu vits-
ordade att de nedlagt sina röster och sålunda
det blef uppenbart att anteckningen om den
skedda voteringen vore felaktig, beslutades
ny votering om samma sak med framställ-
ning af samma proposition som förra gån-
gen, eller bifall till förslaget i staten så-
som ja-proposition samt arfvodets bort-
tagande såsom nej-proposition.

Härvid afgåfvos 9 ja och 11 nej-röster,
hvadan således arfvodet till Byggnads-
Nämndens ledamöter borttogs.

Herrar Lundblad och Boberg anmälte
att de i denna votering ej deltagit.

{§26.}
Utgifts- och Inkomststaten för 1882 skulle
tryckas.

Uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E, A, Lundblad/
/E A Naesman/

1882 den 2 Januari å rådhuset of-
fentligen uppläst, bestyrka

/L, B; Ekelund/
/Johan August Olsson/

[MARG: 88.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107321.

Personrelationer