Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1873

Anmärkning

{1873 den 29 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar C. A. Ström, L. F. Österwall och Axel Karlsson
med godkända förfall

{§.1.}
Till behandling företogs Utgifts- och inkomstförslaget
för år 1874, jemte i sammanhang dermed stående fram-
ställningar, samt Berednings Utskottets utlåtande; hvar-
efter beslöts:

1:o Stadsfullmäktige fastställde den plan till amortering
af Stadens skulder, som Drätselkammaren upprättat,
och, hvad beträffar lånen i Eskilstuna Sparbank, blif-
vit godkänd af Sparbankens principaler; varande
denna plan så ställd, att skulden till fonden för Tekniskt
Skolhus, utgörande 13000 rd [riksdaler], amorteras på de första
6 åren; skulden till fonden för ny Rådhusbro, utgörande
20,000 rd amorteras på de efterföljande 7 åren; skulden
till Sparbanken för Folkskolehuset, utgörande 30000 rd,
amorteras på derefter följande 7 åren, samt skulden
till Sparbanken för Jernvägsaktierne, blifvande 136000 rd,
amorteras på derefter följande 17 åren, då Stadens
utgifter under amorteringstiden blefvo omkring
12000 rd i 37 år. -

2:o Herr Borgmästaren S. A. Hallström hade begärt
att hans nu från Stadskassan åtnjutna årliga lön
å 1500 rd måtte förhöjas till 2500 rd från den
tid han, i följd af uppgifna skäl, ansåge sig be-
höfva tjenstledighet och en vikarie blefve förordnad
att förrätta Borgmästare embetet.

Utskottet hade hemställt, att Borgmästare-lönen
måtte bibehållas till dess nuvarande belopp, men
att Stadsfullmäktige måtte besluta, att för den tid
under år 1874, som Herr Borgmästaren erhölle tjenst-
ledighet och för sig ställde vikarius, måtte af Stads-
kassan till honom utbetalas, såsom bidrag till
vikarie-aflöning, 1000 rd för år räknadt och i pro-
portion dertill för en kortare tid.

Herr Joh. Walén yrkade uppskof med beslutet
tills dess en af honom nu väckt motion om till-
sättning af en litterat rådman här i Staden blifvit
behandlad.

Genom votering med 22 röster mot 5
afslogs Herr Waléns yrkande, och beslöts, att den
af Herr Borgmästaren Hallström gjorda framställning
skulle till slutlig behandling företagas. -

I fråga härom yrkade Herr J. Svengren, att
Stadsfullmäktige måtte anslå det begärda vikarie-
bidraget med 1000 rd för år, och i proportion dertill
för en kortare tid, att utgå under den tid Herr
Borgmästaren Hallström vore i behof af och för sig
hölle vikarius, såsom ansökningen innehölle. -

Efter öfverläggning, fattades beslut i enlighet
med Utskottets förslag, så att det begärda vikarie-
aflöningsbidraget utbetalas under år 1874
efter 1000 rd för år räknadt och i proportion
dertill för kortare tid. -

3:o Stadsfiskalen C. V. Janzon hade begärt en
löneförhöjning å 400 rd och Utskottet sig derom
utlåtit, att Stadsfiskalen, på anförda skäl, ej
ansetts berättigad till löneförhöjning. -

Flera af Stadsfullmäktige funno Stadsfiskalen
böra erhålla ett dyrtidstillägg för år 1874 å
200 rd, samt Herrar G. Nilson och C. E. Stenman
påyrkade bifall till ansökningen, dock att beslutet
endast må gälla för år 1874; hvarförutan Herr
A. Norrman påyrkade en löneförhöjning åt Stadsfiskalen å 200 rd
utan inskränkning till tid, samt Herr C. G. Gran-
berg

Efter slutad öfverläggning afgjordes först, med
14 röster mot 12 röster, att ett dyrtidstillägg af 200 rd
för år 1874 skulle utgöra kontraproposition i hufvud-
votering, hvarefter denna företogs, då med 21 röster mot 6
röster
samma yrkande bifölls, och voterade mino-
riteten för afslag; - Kommande således 200 rd att utgå till
Stadsfiskalen såsom dyrtidstillägg för år 1874.

4:o I anledning af inkomna ansökningar om löne-
förhöjningar åt Stadsvaktmästaren och de tvenne
af Staden aflönade Poliskonstaplarne, beslöts:

a.) att till Magistratens disposition skulle ställas
ett förslagsbelopp af 50 rd till gratifikation
åt Stadsvaktmästaren i händelse af berömlig
tjenstgöring under år 1874;

b.) att till Poliskammarens disposition skulle
ställas ett förslagsbelopp af 50 rd för hvardera
poliskonstapeln till gratifikation i händelse
af berömlig tjenstgöring under år 1874.

5:o Den föreslagna förändringen med Sprutan N:o 1, så att hon
ställes på en
lägre vagn, afslogs.

6:o Till Barnmorskan Schinkler voro i utgifts-
förslaget uppförda 200 rd för biträde åt fattiga;
men då kändt vore att äfven Barnmorskan
Qvarnström biträder fattiga kostnadsfritt, och
det således vore billigt att anslaget delas lika
på dem hvardera, beslöts, att Barnmorskan
Schinklers anslag för biträde åt fattiga skulle
nedsättas till 100 rd och att istället ett anslag å
100 rd skulle uppföras åt Barnmorskan Qvarnström
för enahanda biträde.

7:o Åt Fattigvårdsföreståndaren J. A. Lundgren,
hvilken har 500 rd lön och dessutom för hustrun
såsom kokerska 200 rd, beviljades en lönetillökning
af 100 rd om året, så att han sammanlagdt
får uppbära 800 rd om året, räknadt från
den 1 sistlidne Oktober, enligt Fattigvårds Styrel-
sens tillstyrkan. -

8:o Utskottet hade hemställt att anskaffning på
stadens bekostnad af Statskalender åt Magistra-
ten under år 1874 icke måtte bifallas; men
Stadsfullmäktige beviljade förslaget om denna
kalenders anskaffning.

9:o Post- och Inrikes Tidningar för år 1874 skulle åt
Magistraten anskaffas, under vilkor, att tidningarne
vid årets slut, såsom staden tillhöriga, inlevereras
till arkifvet.

10:o Med undantag af hvad här ofvan
omförmäles, godkändes till öfriga delar Utgifts-
förslagen.

11:o Rörande inkomstförslaget, yrkades af åtskilliga,
att afgifterna för byggnadsplatserna på Oxbacken
måtte förhöjas från nu utgående 3 rd för
hvarje byggnad till endera 5 rd eller 10 rd, men
af andra att nuvarande afgifter måtte bibe-
hållas.

Genom votering med 18 röster mot 9 röster
beslöts att ifrågavarande platspenningar skulle
hädanefter utgå med 5 rd för hvarje byggnad.

12:o Inkomstförslaget bifölls i öfriga delar;
och beslutades följande uttaxeringar såsom
kommunalskatt för år 1873, neml.

a.) {för Stadskassans behof}, à 3 rd för hvarje
bevillningsriksdaler;

b.) {för Fattigvårdens behof}: dels personlig afgift
à 50 öre för man och 25 öre för qvinna, dels ock Till-
skott à 2 rd för hvarje bevillningsriksdaler;

13:o Drätselkammaren hade föreslagit att äfven
under år 1874 måtte uttagas {hundskatt} à
3 rd för hvarje hund, och att medlen må tilldelas
Stadens Skarpskytteförening såsom understöd
från Kommunen, hvari nu yrkades den för-
ändring, att skatten måtte höjas till 5 rd för hvarje
hund, och äfvenväl att nuvarande skatt af 3 rd
må bibehållas.

Genom votering, och med 14 röster mot 13, beslöts
att hundskatten skulle höjas till 5 rd.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Lundblad
och Granberg.

Beträffande sedan användandet af hundskatte-
medlen, yrkades:

{af Herr Lundblad}, att hälften
må anslås till Skarpskytteföreningen, och
andra hälften ställas till Fattigvårds Styrelsens
disposition, att användas till beredande af
lifränteinsättningar åt fattiga barn, samt

{af Herr Walén}: att Skarpskytteföreningen
måtte erhålla 2/5 delar af skatten men Fattig-
vårds Styrelsen 3/5 delar till förr nämnda ända-
mål; och

{af Herr Svengren}: att Skarpskytteförenin-
gen må erhålla 3/5 delar och Fattigvårds Styrelsen
2/5 till lifränteinsättningar; - samt

{af Herr J. P. Nordlund}:
att hela skatten må anslås till Fattig-
vården, att användas till lifräntor. -

Efter slutad öfverläggning afgjordes först, genom
votering med 15 röster mot 12 röster, att Herr Svengrens
yrkande skulle utgöra kontraproposition i
begärd hufvudvotering, hvarefter denna före-
togs, då Herr Lundblads yrkande om delning
till hälften mellan Skarpskytteföreningen och
Lifränteväsendet af den beslutade hundskatten
segrade med 15 röster mot 12 röster. -

14:o På Sundhets Nämndens förslag beslöts uttaxe-
ring under år 1874 af Helsovårdsafgift till
belopp af 20 öre för man och 10 öre för qvinna,
som erlägger Mantalspenningar, hvilken
afgift i Sundhets Nämndens kassa ingår. -

[MARG: 42.]

15:o Då man ännu saknade erfarenhet om behofvet
af ytterligare tvenne poliskonstaplar, enligt Magi-
stratens förslag, beslöts att ifrågavarande
ärende skulle tillsvidare hvila.

[ÄRENDEORD: Budget]

[MARG: N:o 40.]

{§.2.}
Föredrogs Berednings Utskottets utlåtande öfver
Magistratens framställning om förrättande af
rådmansval efter aflidne rådmannen Hans
Dahlberg, och i sammanhang dermed en ingifven
skrift af Herr C. O. Öberg med yrkande, att rådman nu endast må
väljas för en tid af högst 5 år. -

Herr Joh. Walén, som väckt motion om an-
ställandet af en litterat rådman härstädes,
påyrkade det föredragna ärendets uppskjutande
till dess hans nämnda motion blifvit behand-
lad, såsom möjligen föranledande dertill att
tillsättning af illitterat rådman ej behöfves.

Stadsfullmäktige biföllo uppskofvet. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 44.]

{§.3.}
Företogs till behandling det af Magistraten aflem-
nade förslaget af Herr Axel Karlsson om gatu-
reglering på Wester, deröfver Drätselkammaren
sig utlåtit.

I {första punkten} föreslogs, att Westermarksgatan
måtte utläggas på bredden, genom expropriation af
mark från bredvid liggande åkrar, så att den blefve
rak och 28 fot bred, äfvensom utsträckas till Gym-
nastikgatan i öster och till en ifrågasatt förlängning
af Tullgatan i Wester.

Härom beslöts: {att} Stadsfullmäktige skulle anmoda
Magistraten om åtgärds vidtagande för anskaffande
af mark på Stadens bekostnad till Westermarks-
gatans rätande och utläggning till en bredd af 28 fot
såvida:

a.) Jernvägsstationen blifver utmed gatan;

b.) mark finnes att tillgå sedan jernvägsstyrelsen tagit
sitt behof deraf;

c.) vederbörande gårdsegare, derom inför Magistraten
hörda, åtaga sig att bekosta utläggningen och un-
derhållet af den sålunda förstorade Westermarks-
gatan; samt

{att} Stadsfullmäktige skulle anmoda Magistraten
om åtgärds vidtagande för anskaffande på Stadens
bekostnad af den erforderliga marken för Wester-
marksgatans förlängning i vester till en före-
slagen förlängning af Tullgatan, och i öster till
Gymnastikgatan, såvida vederbörande gårdsegare,
derom inför Magistraten hörda, åtaga sig gatude-
larnes anläggning och underhåll på samma
sätt, som stadens öfriga gator från början till-
kommit.

I {andra punkten} hade af Herr Karlsson
föreslagits, att Tullgatan, som nu endast går till
Nygatan, må förlängas till Westermarksgatan;
och då Staden i denna utkant är bebyggd, så att
gatans utsträckning måste blifva af nytta för sam-
färdseln, beslöts att anmoda Magistraten om åt-
gärds vidtagande för anskaffande på Stadens bekostnad
af den erforderliga marken, såvida vederbörande
gårdsegare, derom inför Magistraten hörda, åta-
ga sig gatans anläggning och underhåll, lika med
hvad som egt rum vid första anläggningen af Stadens
öfriga gator. -

I {tredje punkten} föreslår Herr Karlsson, att det knä,
som å Kungsgatan förefunnes vid Rinmanstorg,
måtte bibehållas, hvilket också Drätselkammaren
tillstyrkt.

Efter öfverläggning afgjordes, genom votering med
19 röster mot 6 röster, att det nuvarande knäet
å Kungsgatan vid Rinmanstorg finge bibehållas;
och röstade minoriteten för ett af Herr A.
Norrman afgifvet förslag, att med beslutet
i denna punkt måtte uppskjutas tills dess
att en karta blefve på Stadens bekostnad
upprättad, som utvisade Kungsgatans nuvarande
utseende, till jemförelse med en plan, som
upptoge Kungsgatan utan knä. -

Herrar Svengren, Norrman, Andberg, Helje-
strand och Öberg reserverade sig emot detta
beslut. -

I {fjerde punkten} hade förslag lemnats
å gatornas bredd samt å körbanor och trottoirer;
och som det befanns, att Herr Karlssons förslag, genom
dess närmare öfverensenstämmelse med nuvarande
förhållanden, skulle lättare kunna genom-
föras, än Stadsfullmäktiges år 1863 i
denna del fattade beslut, samt komma mindre
i kollision med eganderätten, i afseende å
erforderliga tomtdelar för gaturegleringen;
men körbansbreddernas bestämmande,
såsom ett förvaltningsärende, ansågs tillkomma
Magistraten; så beslutades:

a.) att Stadsfullmäktiges i detta ärende den
11 Juni 1863 fattade beslut upphäfves;

b.) att gatorna å Wester, i enlighet med Herr
Karlssons förslag, samt i mån af skeende
ombyggnader af hus eller stängsel, skola
erhålla följande bredder samt blifva raka,
neml.

Smedjegatan 28 fot,
[MARG: 20.]

Nygatan, 32 fot,
[MARG: 20]

Kungsgatan, vesterut från Rinmanstorg, 39 fot.
[MARG: 24]

Kungsgatan, österut från Rinmanstorg, 44 fot.
[MARG: 24]

Rademachergatan, 26 fot,
Hamngatan 40 fot,
Tullgatan 26 fot
Bruksgatan 31 fot

Drottninggatan 58 fot
[MARG: 28.]

Kriebsensgatn 31 fot
[MARG: oläsligt]

Nybrogatan 28 fot
[MARG: 18]

Öfre Gymnastikgatan 30 fot
Nedre Gymnastikgatan 17 fot
Kareliigatan 25 fot,
Kyrkogatan 32 fot;

dock att enskild persons rätt ej derigenom för-
närmas, utan, i brist af vänlig öfverenskom-
melse, expropriation ske af tomtedelar,
hvilka blifva erforderliga;

c.) att Stadsfullmäktige för dess del godkänna
de af Herr Karlsson föreslagna körbansbredder,
hvilka torde af Magistraten fastställas och
bringas till utförande vid skeende stensättnin-
gar; -

och hafva Stadsfullmäktige för det närvarande
funnit sig förhindrade att besluta om Wester-
marksgatans bredd, då denna gatas utlägg-
ning efter planen ännu är omöjlig och beroende
på särskildta åtgärder enligt första punkten. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: 47.]

{§.4.}
Herr C. O. Öbergs motion angående behofvet
af Smedje- och Westermarksgatornas utlägg-
ning till förening med Kyrkogatan och Lasa-
rettsvägen, samt om Kyrkoparkens utvidgning,
skulle tillsvidare bordläggas. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 43.]

{§.5.}
I den tvist, som uppstått mellan Staden och Gasverks-
egarne, angående belysningen af Strandgatan
på Norr, antogs, på Drätselkammarens förslag,
den förlikning att Gasverkets egare under de
återstående 2 åren af dess kontrakt med Staden
rörande lyshållningen, må bestrida belysningen
på Norr med lämpliga oljelyktor,
efter samma pris, som för gas, dock, till und-
vikande af ytterligare stridigheter om lyktornas
beskaffenhet, att oljelyktorna skola vara
sådana, att stadens polismyndighet dem god-
känner.

I sammanhang härmed och jemväl på Drätsel-
kammarens förslag, beslöts, rörande an-
talet oljelyktor vid Strandgatan, att desamma
skola vara fem, deraf {en} placeras vid
hvardera af följande punkter, nemligen vid Drottning-
gatan, Kriebsensgatan, midtför Nybron, Karelii-
gatan samt Noaksgatan; åtagande Staden
sig att hålla lyktstolparne. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 36.]

{§.6.}
Då Stadsfullmäktige redan sig yttrat om
antalet gatulyktor på Norr i sammanhang
med den tvistighet som uppstått med gasverks-
egarne, skulle till handlingarne läggas de
2:ne klagoskrifter i denna del, hvilka afgif-
vits af innebyggare på Norr. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 36.]

{§.7.}
Beslöts att till någon åtgärd ej skulle föranleda
den framställning, som blifvit gjord om
förändring i nuvarande
postdiligensturerna, då derigenom ej vunnes
någon förbättring i postbefordringen. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 46.]

{§.8.}
Herr C. O. Öberg hade väckt motion om åtgärds
vidtagande för träffandet af öfverenskommelse
med de staden närmast omgifvande landskommunerne
om indragning af dervarande Spirituosa-försälj-
ningsställen vid nästa försäljningsårs ingång. -

Stadsfullmäktige funno sig icke med ifrå-
gavarande sak böra vidtaga någon åtgärd. -

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: 48.]

{§.9.}
På Fattigvårds Styrelsens förslag beslöts att
den för år 1873 stadgade aflöningen till Tillsynings-
männen för betlares anhållande här i Staden
äfven skulle under år 1874 tillämpas. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdspersonal]

[MARG: 49.]

{§.10.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren
invaldes:

Herr E. A. Naesman med 26 röster
Herr Gust. Nilson med 23 röster
Herr E. A. Lundblad med 22 röster
Herr J. P. Nordlund med 20 röster
Herr C. F. Lundström med 13 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: 50.]

{§.11.}
Till Ledamöter i Fattigvårds Styrelsen
valdes:

för 5:te distriktet: Herr C. V. Forssbom med 11 röster,

för 10:de distriktet: Herr And. Andersson med 23 röster,

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: 51.]

{§.12.}
Till Suppleant i Fattigvårds Styrelsens 5:te distrikt
valdes Herr C. J. Nyström med 12 röster.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: 51.]

{§.13.}
Till ledamöter i Komitén för Städernas
Allmänna Brandstods Bolag under det
kommande försäkringsåret valdes:

Herr Rådman Joh. Hedlund
Herr Fabrikör F. Bovin
Herr Fabrikör S. Palmgren
Herr Läroverkskollegan R. F. Almqvist
Herr Fabrikören E. A. Naesman. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.14.}
Till Komité under år 1874 för fonden af
den 16 April 1871 valdes:

Herr Joh. Svengren
Herr Theofr. Boberg
Herr J. C. Heljestrand
Herr C. Jernbergh
Herr Joh. Walén.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.15.}
Herr Joh. Svengren anhöll att på samma gång
16:de Aprilfondens stipendier under år 1874
utdelas, jemväl måtte genom Komiténs
försorg utdelas 50 rd, hvilka Herr Svengren
ville enskildt aflemna till belöning för visad
arbetsskicklighet och sinnrikhet i uppfinningen
af en [mätstock], samt att Komiterade finge
i uppdrag att bedöma de aflemnade profven.

Detta bifölls. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.16.}
Till Revisorer å 1873 års kommunala
förvaltning och å räkenskapen valdes:

Herr Herman Sandberg med 10 röster
Herr C. A Klein med 8 röster
Herr Rob. von Oelreich med 6 röster

och till Suppleant utsågs:

Herr E. A. Thunell.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.17}
Till Revisor å Elementarläroverkets byggnads-
kassa valdes Herr C. J. Andberg. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsrevisor]

{§.18.}
Stadskassören C. Jernbergh valdes till ombud
för Eskilstuna Stad vid sammanträde å Svenssons
källare thorsdagen den 8 Januari 1874, klockan
11 förmiddagen, då till beslut skulle förekom-
ma fråga om decharge för den arbets [direk]-
tion, som omhänderhaft vägförbättringar
mellan Eskilstuna och Sparreholm, och
om sättet att använda öfverblifne vägbyggnads-
medel. -

[ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda]

[MARG: 52.]

{§.19}
Öfver en ansökning af Stadsvaktmästaren
P. E. V. Lundqvist att erhålla gratifikation
för innevarande år skulle infordras
Magistratens utlåtande. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 53.]

{§.20.}
Föredrogs en motion af Herr Joh. Walén
om anställandet af en litterat rådman
här i Staden.

Magistratens yttrande skulle i saken
infordras och Berednings Utskottet derefter
inkomma med utlåtande. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 54.]

Justeradt samma dag

/Alfr Norrman/
/B. L. Hessle./

Protokollen för den 24 Juli, 14 Augusti,
11 och 25 September, 4 och 29 December år 1873
äro denne sistnämnde dag på Rådhussalen offentligen
upplästa; betyga

/Herman Sandberg/
/Carl Klein/

[MARG: 55.56.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107320.

Personrelationer