Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 29.
December 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom
Herr P. Wahlström, som är sjuk.

{§.1.}
I enlighet med beslutet den 3 dennes utfärdade
Stadsfullmäktige nu fyra stycken Skuldsedlar
till Eskilstuna UtsänkningsBolag eller ordres
å tillsammans AdertonTusenRiksdaler Riksmynt,
ställde att betalas efter sex månaders upsägning
och med 6 procent ränta från den 1 Januarii 1864,
hvilka skuldsedlar skulle utbytas mot den
revers å 18000 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt], som Utskänknings-
Bolaget nu af Staden innehar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.2.}
Föredrogs Magistratens Protocoll för den 16.
sistlidne November, innehållande Magistratens
resolution att de utaf Herr Axel Karlsson up-
rättade Afvägnings Kartorna på gatusänkningar
i Staden, icke kunnat af Magistraten fast-
ställas, emedan Magistraten icke varit i tillfälle
bedömma, huruvida Karlssons afvägning må vara
tillförlitlig, samt emedan Magistraten befarat
att gatusänkningar efter denna plan skulle föror-
saka alltför stora olägenheter och kostnader för
gårdsegarne.

På förslag af Herr C. L. Björk beslöts
att Stadsfullmäktige skulle hos Konungens Befall-
ningshafvande med öfverklagande af Magistratens
resolution, påyrka fastställelse å Afvägnings-
Kartorna.

[MARG: N:o 50]

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Samhällsplaneringspersonal, Vägfråga]

{§.3.}
Företogs till behandling Herr A. Billjers
motion att Stadsfullmäktige måtte gå i
författning derom att underhållet af hela
Strömbron härstädes finge öfvertagas af Staden,
mot ersättning af Häradsboerne och med
vilkor att landet tillika underhåller hela
bron vid Tunafors.

Efter upläsande af Drätselkammarens in-
fordrade utlåtande i ämnet, aflemnade Herr
C. L. Björk en skriftlig protest mot motionens
bifallande, hvilken finnes detta protocoll bilagdt.

Beslöts att frågans afgörande skulle upskjutas,
hvaremellertid Strömbron skulle undergå
besigtning till alla dess delar, hvarom Herr
Kapitenen G. Nerman skulle anmodas.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: N:o 91]

{§.4.}
Godkändes till liquid från Stads- och HamnKas-
sorna 175 Rd Rmt till Herr Axel Karlsson
för afvägningar, upmätningar och utstakningar
å gator och hamnplatsen.

[ÄRENDEORD: Hamnkostnad, Vägkostnad, Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 50]

{§.5.}
Från Stadens Sparbank hade ankommit
ettså lydande Protocollsutdrag af den 15 dennes:
"5:e På proposition af Herr Rådman Söderholm,
beviljades Staden ytterligare ett räntefritt lån
af 2000 Rd Rmt mot revers, hvarom Stadsfull-
mäktige genom protocollsutdrag skulle under-
rättas."

Sedan uplyst blifvit att Staden för närva-
rande har ett lån i Sparbanken å 2000 Rd Rmt
beslöts att denna sak skulle ordnas så att
Staden återfår sin gamla revers i Sparbanken
och istället aflemnar en ny å 2000 Rd Rmt,
löpande utan ränta.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal, Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o 92]

[§.6.]
Föredrogs Fabriks Föreningens utlåtande
öfver Herr Joh. Waléns motion att hos
Kongl. Maj:ts måtte begäras tillstånd till en
Stadsjusterares antagande härstädes, utan
lön; hvarefter Stadsfullmäktige
förklarade, med afseende på sakens vigt, sig
vilja förorda underdånig ansökning derom
till Kongl. Maj:ts, hvilken ansökning dock
borde afgifvas af Fabriks Föreningen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler, Samhällsplaneringsförtroendevalda]

MARG: N:o 90]

{§.7.}
Attesterades till utbetalning från Stadskassan
Riksdagsmans arfvode åt Stadens
Ombud Herr Borgmästaren O. Schenström, tillsam-
mans 1272 Rd Rmt; - i sammanhang hvarmed
beslöts att Riksdagsmans arfvodeskassan skulle
sammanslås med Stadskassan, och sådant arfvode
hädanefter utgå från Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Förvaltningsregler,
Riksdagsförtroendevalda]

{§.8.]
Efter föredragning af Magistratens förslag till
utgifts - och inkomststat för Staden år 1864,
beslöts:

1:o att till fyllande af fattigvårds behofven
skulle uttaxeras:

a.) {Prsonlig afgift}; af hvar och en Mantals Skrifvne,
som fyllt 18 år: 20 öre för man och 10 öre för quinna.

b.) {Tillskott}, till lika belopp med Bevillningen
till Kronan efter 2:dra Artikeln i Bevillnings Stadgan;

2:o att de såkallade Tomtöremedlen; hvilka
till Stadskassan ingått af gårdsegare i Fri-
staden, och uti inkomstförslaget beräknats
till 153 Rd 8 öre, skulle försfvinna såsom ej
mera tidsenliga;

3:o att Drätselkammarens förslag till bygg-
nader och reparationen godkändes, med
förklaring att Liesmeds hammarens Kolhus,
hvars flyttning påyrkats till lämpligare plats,
såsom på sin nuvarande till hinder för nya
Strandgatan, icke finge flyttas aldeles
invid Räcksmedjan, till undvikande af större
eldfarlighet.

4:o att kostnaden för Stadsfullmäktiges
skrifmaterialien skulle betalas efter räkning;

5:o att förslagen i öfrigt godkändes.

6:o och att till Kommunalskatt för år 1863
skulle uttaxeras 2 Rd Rmt å hvarje
öretal.

[ÄRENDEORD: Budget, Taxering, Fattigvårdskostnad, Folkbokföring,
Markförvaltning, Förvaltningskostnaden]

[MARG: N:o 93]

{§.9.]
Magistraten hade hemställt att en Stads-
fogde måtte antagas för upbärande af Stadens
restmedel, mot årlig lön af 150 Rd Rmt,
med vilkor att den till restupbördsmannen nu
utgående andelen i Stämmoböterne på Stads-
utskylderne, utgörande omkring 40 Rd, hädanefter
finge ingå till Stadens fattigkassa.

Remitterades för beredning till Berednings-
Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 93]

{§.10}
Wäckte Herr A. Billjer motion derom att
Magistratens Utgifts- och Inkomstförslag måtte
ett annat år, före afgörandet, aflemnas
till granskning af en Komité, för utrönande
af huruvida ej någon uptagen, utgiftspost
kunnat upskjutas till ett följande år.

Motionen afslogs.

[ÄRENDEORD: Budget, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.11.]
Till ledamöter i Stadens Drätselkammare,
istället för dem, som vid detta års slut äro
berättigade att derifrån afgå, invaldes:

Byggmästaren Jean Asplund,
Ingenieuren Theofron Boberg,
Kopparslagaren Alfred Norrman,
Handlanden P. E. Blomquist,
samt Färgerifabrikören A. F. Åkesson.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 94]

{§.12.}
Till Ledamöter i Stadens Fattigvårds Styrelse istället
för dem, som vid detta års slut äro berettigade
att derifrån afgå, invaldes:

i 6:te distriktet:
Ledamot, herr C. E. Stenman,
Suppleant, herr S. Andersson;

i 7:de distriktet:
Ledamot, herr C. Oskar Öberg,
Suppleant, herr J. Walén;

i 8:de distriktet:
(öster om Stora gatan i
Fristaden till Drottninggatan)

Ledamot, herr C. V. Forssbom,
Suppleant, herr P. A. Norén;

i 9:de distriktet:
(öster om Storgatan från Drott-
ninggatan.)

Ledamot, herr Albin Hellstedt
Suppleant, herr A. F. Norrström.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 17]

{§.13.}
Till Ledamöter i Stadens Sundhets Nämnd, istället
för dem, som vid detta års slut äro berättigade
att derifrån, afgå, invaldes:

i 1:sta distriktet:
Ledamot, herr C. M. Carlstedt,
Suppleant, herr F. R. Wuerster;

i 7:de distriktet:
Ledamot, herr J. F. Lundberg;
Suppleant, herr And. Berg;

i 9:de distriktet:
Ledamot herr S. F. Jernbergh,
Suppleant, herr Oskar Svalling;

i 10:de distriktet:
Ledamot, herr Aug. Blomgren,
Suppleant, herr J. G. Lagerquist;

och med anledning af Källarmästaren J. F.
Hellstedts sjukdom invaldes i hans ställe
till Suppleant i 8:de distriktet:

herr J. C. Heljestrand.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda, Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 95]

{§.14.}
Efter af Herr J. Törngren gjord afsägelse
såsom ledamot i Stadens Hamn Direktion,
invaldes i Herr Svengrens ställe till sådan
ledamot: herr Rådmannen Nils Fredrik Heljestrand.

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda]

{§.15.}
Något nytt val till ledamöter vid Stadens
Brand Corps erfordrades icke.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]

[MARG: N:o 96]

{§.16.}
Till Revisorer att granska räkenskaperna
vid Stadens förvaltande Werk för innevarande
år utsågos:

Handlanden C. A. Ström
Handlanden C. J. Andberg
Fabriksidkaren E. A. Thunell

samt till Suppleant:
Handlanden C. A. Lundberg.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Förvaltningsrevisor]

{§.17.}
Afsade Herr S. Palmgren sig sin befattning
såsom ledamot i Stadens GatuKomité; och
som Stadsfullmäktige ansågo att denna Komité
borde bestå af fem ledamöter; men de qvar-
stående ledamöterne endast utgjorde tre till
antalet, nemligen Herrar J. Svengren, A. J.
Hörnström och C. O. Öberg; invaldes nu
till ledamöter:

herr C. F. Spongenberg och
herr C. L. Björk.

Jüsteras.

/Knut Tersmeden/
/C J Westerberg/

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

År 1863 den 29 December, då efter pålys-
ning i Stadens Kyrka, förestående Protocoller för den
2:dra, 14:de, 17:de och 27 November samt den 3:dje
och 16:de dennes samt denne dag skulle offentligen
upläsas å Rådhuset, tillstädes komme ej andra
än undertecknade, hvilka tillförene af protocollen
tagit del och hört dem föreläsas, hvadom deras up-
läsande ånyo ej af oss påfordras; betyga

/C. Jernbergh/
/C. G. Norin/
/J. F. Ohlsson/

[MARG: N:o 97]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107317.

Personrelationer