Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 29 December 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom
Herrar C. O. Öberg och W. Zetherström, hvilkas
anmäldta förfall godkändes, och Herr
A. F. Dahlström utan anmäldt godkändt
förfall.

{§.1.}
Herr A. F. Dahlström pliktfälldes till
2 Rd [ riksdaler ] för förfallolöst uteblifvande.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsregler ]

{§.2.}
Beslöts att den från den 16 December 1863
bordlagda frågan om anläggning af väg från
Hamnvägen rakt ut till Stora landsvägen, skulle
än vidare hvila, till dess från de landsboer,
som begärt vägens anläggning, inkommit endera
skriftlig förbindelse att väganläggningen bekosta
eller afslag derå; och åtog Herr S. Palmgren
sig att, inom sex månader i ena eller andra
afseendet från landsboerne aflemna svar.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga, Vägfinansiering ]

{§.3.}
Uplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande den 18 sistlidne
November, i fråga om antagande af en
särskild justerare för Eskilstuna Stad, hvari-
genom Stadsfullmäktiges derom gjorda hem-
ställan afslagits.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 90 ]

{§.4.}
Uplästes Konungens Befallningshafvandes
Utslag den 24 sistlidne November, hvarigenom,
på besvär af Herr L. F. Ståhlberg, Eskils-
tuna Stad förpligtats till Ståhlberg återgälda 25 Rd
honom påförde Stadsutskylder för 1862 samt
godtgöra lagsökningskostnaden med 6 Rd 50 öre
Rmt [ riksmynt ]; hvarefter Stadsfullmäktige förklarade
sig ej vilja Utslaget öfverklaga.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Förvaltningsrevision ]

{§.5.}
Föredrogs en ansökning af Polisbetjenterne I. F.
Ohlsson och P. E. V. Lundqvist derom att deras
nu till 400 Rd upgående löner måtte ökas
till 550 Rd Rmt. och remitterades densamma,
för beredning, till Drätselkammaren.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Rättsväsendepersonal ]
[ Marg: N:o 164. ]

{§.6.}
Uplästes Utskottets utlåtande öfver Magi-
stratens afgifne Inkomst- och Utgiftsförslag
för år 1865; hvarefter och sedan Stadsfullmäktige
jemväl genomgått samma förslag, följande
beslut fattades.

[ ÄRENDEORD: Budget ]

( 1:o att den af Drätselkammaren föreslagne
afplanering å Comministergården efter
gatusänkning derstädes, icke skulle vidtagas
utan istället stenfot läggas under staketet
kring gården, och inkörsväg beredas från
gårdens baksida, der gatusänkning ej egt rum;

[ ÄRENDEORD: Vägfråga, Samhällsplaneringsregler ]

( 2:o att det af Magistraten gjorda förslaget
om Djurläkarelönens utgående after Bevill-
nings Riksdaler godkändes;

[ ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Veterinär ]( 3:o att Magistratens förslag derom, att utskyld
till Stadskassan ej må ega rum för löner, som
från Stadskassan utgå, icke skulle komma
under närmare ompröfning;

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering ]

( 4:o att Helsovårdsafgiften, såsom hittills,
skulle utgå med 25 öre för man - och
12 öre för quinna som fyllt 18 år och er-
lägger Mantalspenningar;

[ ÄRENDEORD: Hälsovårdsfinansiering ]

( 5:o att under nästa år 4000 Rd Rmt skulle
uplånas för att dermed betala Stadens
skuld till nedre KanalBolaget;

[ ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad ]

( 6:o att Magistratens förslag i öfrigt god-
kändes; och

( 7:o att, såsom Kommunalskatt för innevarande
år, 2 Rd, 50 öre Rmt på hvarje Bevillnigs-
riksdaler skulle uttaxeras;
och som härigenom ej några medel blefvo
tillgängliga att försträckas till Hamn-
kassan, såsom Hamn Direktionens Ordförande
föreslagit, eller till bekostande af attiralj
till Gymnastikhuset utöfver de 500 Rd,
som i Magistratens förslag uptagas, skulle
vidare anslag från Stadskassan i dessa
fall ej nu bestämmas.

[ ÄRENDEORD: Taxering, Förvaltningsfinansiering ]
[ MARG: N:o 165. ]

{§.7.}
Från Sundhets Nämnden hade ankommit
dess Protocoll för den 22 dennes innehållande
att Nämnden, med anledning af Stadsfull-
mäktiges remiss, anmälte behofvet af ett
sjukhus för Staden, samt uttalade den
önskan att bidrag till ett sådant sjukhus
må kunna erhållas af Länets Landstings-
medel.

Stadsfullmäktige, som funno det önskvärdt
att anslag från Landstinget må erhållas
af Staden till ett sjukhus härstädes, öfver
lemnade åt Herr A. Billjer, såsom af Lands-
tinget vald ledamot i Komitén för sjukvårdens
ordnande, att på bästa sätt i sin verksam-
het såsom Komitéledamot se denna kommun
tillgodo.

[ ÄRENDEORD: Hälsovårdsfinansiering, Sjukvårdsbyggnad ]

[ MARG: N:o 166. ]

{§.8.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets
utlåtande derom beslöts, med bifall till
Herr P. Wahlströms motion, att en skrifvelse
skulle aflåtas till Poliskammaren med
begäran att förbud må stadgas för resande
Musikanters och Sång sällskapers upträdande
på Stadens Källare eller ock så att
inskränkning deri må vinnas.

[ ÄRENDEORD:Nöjesliv, Rättsregler ]
[ MARG: N:o 167. ]

{§.9.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets
utlåtande derom, beslöts att hundskatten
för detta år skulle ingå till Stadskassan
till ersättning för derifrån utgången kostnad
för plantering och planering å Folkskole-
tomten.

[ ÄRENDEORD: Skatt ]
[ MARG: N:o 168. ]

{§.10.}
Bifölls det af Komiterade för tillsyn å
Gymnastikhusets upförande gjorda förslaget,
att innanfönster till samma hus må an-
skaffas, hvartill kostnaden vore beräknad
till 250 Rd 50 öre; och updrogs åt Byggnads-
Komiterade att på sätt de funno skäligt
om innanfönstrens anskaffande föran-
stalta.

[ ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad ]
[ MARG: N:o 162. ]

{§.11.}
Inlemnades motion af Herr C. J. Westerberg
om anskaffande af redskap till Gymna-
stikhuset, hvarå ritning medföljde.

Remitterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[ ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad ]
[ MARG: N:o 169. ]

{§.12.}
Från Drätselkammaren hade ankommit
skrifvelse, hvari hemställdes att, med
afseende på Herr P. E. Blomquists
fortfarande sjuklighet, ny ledamot i
Drätselkammaren i Herr Blomquists
ställe måtte väljas; men Stadsfullmäk-
tige funno sig icke kunna framställningen
derom bifalla, enär Herr Blomqvists
tjenstetid i Drätselkammaren ej är ute
samt han sjelf icke begärt sitt endtledi-
gande.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 170. ]

{§.13.}
Herr L. P. Malm föreslog ordnandet af
patrullgången på sådant sätt att flere af
Stadens innevånare än Borgare och gårds-
egare finge skyldighet att deri deltaga.

Remmiterades för beredning till Drätsel-
kammaren.

[ ÄRENDEORD:Samhällsregler ]

{§.14.}
Till Ledamöter i Stadens Drätselkammare,
istället för dem, som vid detta års slut
äro berättigade att derifrån afgå, invaldes
med slutna sedlar:

Handlanden Jácques Svensson
Handlanden Carl Johan Andberg
Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg
Ingenieuren C. F. Spangenberg; denne sist-
nämnde efter lottning med Herr C. V. Forssbom.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 171. ]

{§.15.}
Uti Stadens Fattigvårds Styrelse invaldes i stäl-
let för de afgående:

i 1:sta distriktet, Ledamot: Herr B. E. Skogsborg,
Suppleant: Herr J. P. Nordlund;

i 2:dra distriktet, Ledamot: Herr L. F. Österwall,
Suppleant: Herr C. J. Andberg;

i 3:[die] distriktet: Ledamot: Herr C. F. Sjöberg,
Suppleant: Herr P. Wahlström;

i 4:de distriktet: Ledamot: Herr A. Dahlqvist,
Suppleant: Herr C. G. Lundmark;

i 5:te distriktet: Ledamot: Herr E. A. Thunell,
Suppleant: Herr G. Eriksson.

[ ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 172. ]

{§.16.}
Uti Stadens Sundhets Nämnd invaldes istället
för de afgående:

i 2:dra distriktet, Ledamot: Herr J. W. Widberg,
Suppleant: Herr C. G. Berggrén;

i 3:[die] distriktet, Ledamot: Herr A. F. Åkesson,
Suppleant: Herr C. J. Andberg;

i 4:de distriktet, Ledamot: Herr K. J. Tersmeden,
Suppleant: Herr W. Zetherström;

i 5:te distriktet, Ledamot: Herr E. Kjellström,
Suppleant: Herr G. Eriksson;

i 6:te distriktet, Ledamot: S. Andersson,
Suppleant: Herr Carl Erik Ståhlberg.

[ ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 173. ]

{§.17.}
Till Brandrotemästare utsågos:

i 2:dra qvarteret, Herr C. G. Berggrén
efter Herr Fréese som aflidit;

i 3:[die] qvarteret, Herr Alexandersson
efter Wagnmakaren Mogren, som
flyttat till Thunafors;

i 4:de qvarteret, Herr P. Lundqvist
efter aflidne Skomakaren Malmström.

[ ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda ]
[ MARG: N:o 96. ]

{§.18.}
Efter Herr J. Svengrens afsägelse såsom
ledamot i Stadens Gatukomité, inval-
des istället uti samma komité: Fabriks-
idkaren Erik Augustinus Naesman.

[ ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda ]

{§.19.}
Till Revisorer å Stadens räkenskaper
för innevarande år invaldes

Handlanden Carl Anton Klein
Handlanden Herman Sandberg
Handlanden Carl Adolf Ström

och till Suppleant
Fabriksidkaren E. A. Thunell

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor ]

{§.20.}
Nästa sammanträde med Stadsfullmäktige
utsattes till den 12 nästa Januari, då
nuvarande Ordföranden egde att dem
sammankalla.

Jüsteras
/ L; F; Österwall /
/ C, J, Westerberg. /

År 1864 den 29 December är före-
stående Protocoll offentligen å Rådhus
salen upläst, betyga
/ C Jernbergh /
/ C, G, Norin /

[ MARG: N:o 174. ]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107318.

Personrelationer