Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1887

Anmärkning

{1887 den 29 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr A. Aulin, med godkändt förfall
Herr A. Falk, med godkändt förfall
Herr F. Grönberg utan anmäldt förfall

{§.1.}
Sedan, i ärendet angående stadens hamnområde, veder-
börande infordrat karta och vidare utredning derest
Stadsfullmäktiges framställning om hamnområdets ut-
sträckande bortom nedre hamnen vidhölles, så remit-
terades frågan till Hamndirektionen för afgifvande af
utlåtande.

[MARG: 82.]

{§.2.}
Föredrogs åter det i följd af Herr Hilmer Lagerbäcks
motion, uppkomna ärendet om utredning, huruvida
Carl Gustafs stads Gevärsfaktori hade rättighet att
uthyra vattenkraft under det att vattenbrist
vore rådande för stadens egna vattenverk; i
hvilken fråga Drätselkammaren förklarat sig
ej hafva funnit skäl till åtgärd i afseende
å den uthyrning af vattenkraft, som skett till
Ingeniören E. V. Beronius.

Under öfverläggningen uttalades dock den
åsigt, att denna uthyrning af vattenkraft icke
stode i öfverensstämmelse med det köpekontrakt,
som den 15 September 1836 upprättats mellan Kongl.
Krigs Collegium, å ena, och staden Eskilstuna, å
andra sidan, hvarigenom staden från kronan in-
köpte vissa vattenverk, dervid ock om vattenrätten
blifvit stadgadt så, att Gevärsfaktoriet icke
må hafva annan vattenrätt, än som erfordrades
till dess egna rörelse och behof.

Med godkännande af denna senare åsigt
beslutades att Stadsfullmäktige skulle till Kongl.
Arméeförvaltningen ingå med skrifvelse och
begära att vattenkraften till den Beroniiska verkstaden måtte
afstängas,
på grund af omförmäldta kontrakt.

[MARG: 66.]

{§.3.}
Stadsfullmäktige godkände Utskottets hemställan
att Fabriksidkaren H. Hallströms ansökan om skade-
stånd för åverkan å en uppgifven vattenränna må
lemnas utan afseende, då staden ej derutinnan
hade någon ersättningsskyldighet.

[MARG: 77.]

{§.4.}
I afseende å frågan om det beslutade inlösandet
af Wattenverket Stampen hade Utskottet in-
kommit med utlåtande sedan verkets egare förklarat
sig ej antaga den af staden erbjudna löseskillingen utan begärt
dess
bestämmande genom kompromiss; och
beslutades nu, i enlighet med Utskottets förslag, att
Stadsfullmäktige - med vidblifvande af beslutet om
vattenverkets inlösen åt staden - medgifva löse-
summans bestämmande genom skiljemän samt
uppdraga åt Drätselkammaren att för staden
välja skiljeman.

[MARG: 33.]

{§.5.}
På skäl, som Wattenlednings Komitén anfört, med-
gåfvo Stadsfullmäktige att Wattenledningsentrepre-
nören W. Wiklund finge af sina för entrepre-
nadens fullgörande stälda säkerheter återbekomma
skuldsedlar till ett värde ej öfverstigande 50000 kro-
nor, derom Herr Wiklund gjort ansökning.

[MARG: 83.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige beviljade Drätselkammarens
framställning om afskrifning af Kommunalutskylder

för år 1884 till belopp Kr. 147:72
1885 till belopp Kr 155:80. 303:52.

äfvensom att för år 1886 finge afskrifvas för
Smidesarbetarne A. R. Söderbäck, O. Th. Johansson och
E. G. Pettersson tillsammans - Kr 9:24.

men de för f. Poliskonstapeln C G. Bergström upptagna utskylder
9:45 skulle balanseras och ej nu afskrifvas.

[MARG: 84.]

{§.7.}
Hos Stadsfullmäktige hade Garfverifabrikören
N. J. Nordeman och Handlanden Carl Olsson sökt gåfvo-
bref på den mark, som till gårdarne N:ris 62 och
63 & 64 vunnits genom utfyllning i ån till den fast-
stälda strandlinien.

Stadsfullmäktige remitterade handlingarne
till Byggnads Nämnden, för afgifvande af utlåtande,
huruvida strandskoningarne blifvit utförda så,
att Gårdsegarne uppfyllt det stadgade vilkoret
för erhållande af gåfvobrefven.

[MARG: 85. 86.]

{§.8}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i ärendet,
jemte öfriga dertill hörande handlingar, bestämde
Stadsfullmäktige stadens utgifts- och inkomststat
för år 1888 i enlighet med Magistratens förslag,
endast med följande ändringar:

A.) {Utgifter.}

3. {Undervisning (annan än folkskola).}
häri gjordes följande tillägg:

"Anslag för år 1888 till Eskilstuna fackskola
för den finare smidesindustrin, att af Tekniska sko-
lans direktion förvaltas och redovisas, - 750."

4. {Allmänna byggnader, platser och dylikt.}

a) {Anskaffning och underhåll af hus och inventarier.}
Efter posten: "Wattenledning i stadshuset" tillades:

"Wattenledning till stadens hotellgård N:o 58 - 500.
Dito till stadens gårdar N:o 8 och 274, med
vilkor att Utskänkningsbolaget såsom gårdarnes
nuvarande innehafvare åtager sig afgiften
för vattenförbrukningen så länge bolaget
disponerar gårdarne, - 300."

b.) {Anskaffning och underhåll af gator, torg m.m.}
Med godkännande af Magistratens förslag att repa-
rationsanslag för stadens pumpar icke vidare uppsättes i
staten, tillades:

"Gatubrunnarne, såsom obehöfliga efter vattenledningens
fullbordan, skola först efter den 1 instundande Juli fyllas
samt pumphusen borttagas och försäljas."

[MARG: 87.]

h.) {Brandväsen.}
Sedan Stadsfullmäktige nu erhållit del af en utaf Styrelsen
för Städernas allmänna Brandstodsbolag den 27 innevarande
December till Brandstods Komitén här i staden aflåten skrif-
velse, så lydande:

{"Afskrift"}
"Till Brandstods Komitén i Eskilstuna.
Sedan inspektören vid Städernas Allmänna Brandstodsbolag,
ingeniören E. A.
Bergman, efter verkstäld besigtning och profning af allmänna
vattenledningen i Eskilstuna derom den 20 i denna månad
afgifvit utlåtande, får Styrelsen för Brandstodsbolaget
på grund deraf förklara berörda vattenledning vara
för eldsläckning ändamålsenligt inrättad samt de uti
bolaget brandförsäkrade byggnader i staden och å dess
område från och med ingången af nästkommande år
1888 berättigade till särskild afgiftsnedsättning såväl
för närbelägenhet intill vattenkastare som för brandpost
eller för det att vattenledning är i hus inledd, dock
under vilkor att följande af inspektören föreslagna an-
ordningar blifva verkstälda, nemligen:

att brandposternas och afstängningsluckornas lägen
varda tydligen angifna genom å närmast belägna hus-
väggar eller andra lämpliga fasta föremål anbragta
så kallade distansplåtar;

att för vattenledningens serverande vid eldsvåda
så fort ske kan och senast inom utgången af Januari
månad nästkommande år anskaffas {minst} 4 slang-
kärror, som fördelas på olika trakter af staden och hvilka
hvar och en förses med följande utrustning: 148,5 meter
(500) fot bästa väfslang om 62 millimeters inre diameter,
1 brandpostständrör med tillhörande nyckel, 2 strålrör med
munstycken om 18 à 20 millimeters mynningsdiameter, äfvensom
för öfrigt erforderliga mindre redskap;

att på dessa kärror indelas särskildt manskap, som väl
inöfvas för deras betjenande, samt

att de till uppfordringsverken eller sprutorna hörande,
för vattenledningens tillgodogörande nu begagnade såväl
ledningsslangar som slangkärror varda, efter möjligen
erforderlig komplettering, till samma sprutverk åter-
stälda;

och torden I skyndsammeligen underrätta stadens
Styrelse härom samt, sedan ofvanberörda åtgärder
blifvit vidtagna, till Styrelsen inkomma med intyg
derom äfvensom med uppgift på de gårdar eller
hus, som jemlikt §.24 i bolagsreglementet samt
7:o och 8:o af iakttagelser vid tariffens tillämpning å
sid. 45 i samma reglemente, äro berättigade till
nämnda nedsättningar i brandstodsafgiften.

Stockholm den 27 December 1887.

/Gustaf Sanndahl/
/Alfred Grenander./
/Jac. Wedberg./Th.Naumann/

Vidimeras G. E. Svahnbäck."

lemnade Stadsfullmäktige i uppdrag åt Brandkårs-
befälet tillse det förestående stadgade vilkor
för åtnjutande af lindring i afgifter för brandför-
säkring varda vederbörligen iakttagna samt efter
verkställigheten derom
gifna meddelande till stadens Brandstodskomité,
för vidare underrättelse till Styrelsen för
städernas allmänna Brandstodsbolag.

[MARG: 91.]

5. {Werk och inrättningar.}

a.) {Magistrat och rådhusrätt.}
Enär lönereglering för ej mera än fem år sedan för
borgmästaretjensten blifvit verkstäld, samt tjenstens in-
nehafvare vid dess sökande egde om lönevilkoren
kännedom, afslogs det i Herr Borgmästarens skrifvelse
begärda kanslistarfvodet 500 kronor, hvilket sålunda
från staten uteslöts.

n.) {Öfriga behof.}
Emedan kostnaden för telefonledning till Herr Borgmästarens
bostad för meddelande mellan honom såsom polischef
och polisvaktkontoret blifvit oriktigt beräknad till
230 kr. för ledningen och 25 kr i årsafgift, nedsattes kost-
naden till hvad den komme att utgöra eller:

för ledningen - kr. 130:
årsafgift - kr. 10..

-

Med tillämpning af dessa förändringar, nemligen:

tillökningar - 1550.
nedsattningar - 615.
eller öfverstigande ökning - 935.
komme statens utgiftssumma - 313,492:66.
att ökas till - Kr. 314,427:66.

B.) {Inkomster.}

2. {Påräknade inkomster.}
Beräknad inkomst af saluhallen vid Rinmanstorg,
upptagen till 1600 kronor, ökades till - 1900.-

Emedan Slottskällaren är vanprydande och hinderlig
för gatas ordnande, beslöts att Slottskällaren borttages
och att sålunda från staten uteslutes den för källaren
beräknade arrendeinkomsten 25 Kronor.

3. {Särskilda uppbörder.}
Biföllos lika med förslaget, upptagna till Kr. 10686:42.

9. {Uttaxering.}
Som utgifterna här förut beräknats till - 314427:66.
och inkomsterna, efter Magistratens förslag med
nu beslutade ändringar till - 253991:75.
komme bristen i staten att utgöra - 60435:91.

och beslutades att denna brist skulle betäckas med
uttaxering af 3 kronor 71 öre på hvarje bevillningskrona,
som för 17140 bev.kr gör - 63589:40.
och då härå beräknas till afkortningar - 3153:49.
erhölles sålunda erforderliga - Kr. 60435:91.

- hvarmedelst, under inräknande af de å kyrko-
stämmans stater beslutade uttaxeringar å 2 kronor 79 öre
p:r bevillningskrona, sammanlagda skattebeloppet blefve
6 kronor 50 öre p:r bevillningskrona.

-

Härefter beslöts att staten skall tryckas i 100 exemplar
till utdelning bland vederbörande.

{§.9.}
Till ledamöter i Drätselkammaren valdes till 1891 års
utgång:

Ingeniören Knut Söderblom med 24 röster
Skräddaremästaren C. F. Lundström med 17 röster
Fabriksidkaren C. August Stenman med 16 röster
Fabriksidkaren August Stålberg med 13.

[MARG: 79.]

{§.10.}
Till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen valdes till 1891
års utgång:

Fabriksidkaren Gust Lagerbäck med 26 röster
Spanmålshandlanden Carl Olsson med 24 röster
Skolläraren P. A. Pettersson med 22 röster
Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 18 röster

[MARG: 80.]

{§.11.}
Till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen valdes till
1891 års utgång:

Handlanden Alfred Åkerblom med 20 röster
Maskinisten C. A. Thunström med 20 röster

och till suppleant efter till ordinarie ledamot
invalde Herr P. Aug. Pettersson samt för dennes återstående
tjenstgöringstid:

Gelbgjutaren A. L. Strandell.

[MARG: 80.]

{§12}
Till vice Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen valdes
Fabriksidkaren Aug. Stålberg.

{§.13.}
Till ledamöter i Hamndirektionen valdes till 1889
års utgång:

Fabriksidkaren Aug. Stålberg.
Handlanden Gust. Landström.

[MARG: 88.]

{§.14.}
Till befäl i brandstyrkan valdes:

a.) Brand Chef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 25 röster.

b.) vice Brand Chef: Ingeniören W. Sundell
c.) Förste Wattenchef: Kamreraren F. Grönberg
d.) Andre Wattenchef: Disponenten O. Aspelin
e.) Förste Bergningschef: Kollega A. Falk
f.) Andre Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund
med öppen omröstning.

[MARG: 89.]

{§.15}
Till ledamöter i Komitén för Städernas allmänna Brand-
stodsbolag valdes:

Arkitekten I. W. Kajerdt
Färgerifabrikören P. A. Hagström
Ingeniören Theofr. Boberg
Stadsingeniören C. F. Virgin.

{§.16.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16:de
April 1871 valdes:

Direktören Joh. Svengren
Ingeniören Theofr. Boberg
Fabrikören E. A. Naesman
Stadskamreraren C. J. Jernbergh
Ingeniören K. Söderblom.

{§.17}
Till revisorer å den kommunala räkenskapen
och förvaltningen för år 1887 valdes:

a) ledamöter:
Bankkassören Jacob Svensson
Bokhandlanden Joh Wallin
Spanmålshandlanden Carl Olsson
Kassören C. Hagberg
Bokbindaren J. A. Öberg.

b.) suppleanter:
Bokföraren Adolf Aulin
Materialförvaltaren C. Lybeck.

{§.18.}
Till Revisor å allmänna läroverkets Byggnads-
kassa för år 1887 valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt.

{§19.}
Till revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap
och förvaltning året 1886-1887 valdes:

Läroverkskollega A. Falk
Läroverkskollega T. Engström.

{§20}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken valdes:

Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström
Fabriksidkaren Oskar Svalling

{§21}
Till ledamöter i Direktionen för Tekniska söndags- och
aftonskolan härstädes till 1890 års utgång valdes:

Ingeniören Carl Thunberg och
Fabriksidkaren Arvid Nilsson

[MARG: 90.]

{§.22.}
Utskottet hade i sammanhang med afgifvande
af förslag till befäl i brandstyrkan, hemställt
om ändring i §.11 mom 2. af stadens brandordning,
afseende nedsättning af maximiåldern för per-
soner i brandstyrkan från 55 till 40 år;

och till detta sammanträde hade Herr Aug. Stålberg
ingifvit motion om tillsättning af en komité med
uppdrag att omarbeta samt till Stadsfullmäktige
inkomma med förslag till alla de ändringar i
stadens Brandordning som kunna vara af behofvet
påkallade, hufvudsakligen med fästadt afseende
på den färdiga vattenledningen. -

Herr E A. Lundblad yrkade att maximiåldern
å ledamöterne i brandstyrkan måtte bestämmas
genom beslut vid dagens sammanträde; men
genom votering, och med 20 röster mot 8, blef
såväl Utskottets förslag
till Utskottet återremitteradt
för vidare behandling, som Herr Stålbergs motion
till Utskottet remitterad för afgifvande af förslag
å ledamöter i den af honom begärda Komitén.

[MARG: 92.]

{§.23.}
Emedan Herr A. Hellstedt förklarade att Stadsfull-
mäktiges beslut i §.8 här ofvan om den vanprydliga
Slottskällarens
borttagande skulle vid verkställigheten så kunna
fattas att hela källaren borttages, men som sådant
strede mot författning, enär källaren vore
ett minnesmärke från det fordna Kongl. Slottet
härstädes; så afgaf Herr Hellstedt muntligen
motion att ifrågavarande verkställighet ej
finge ske sålunda, att författningen om
minnesmärkens fredande komme att öfver-
skridas.

Denna motion remitterades till Drät-
selkammaren för beredning.

{§.24}
Herr F. Grönberg pliktar 2 kronor för uteblif-
vande från dagens sammanträde utan anmäldt
förfall

Justeradt

/Theofr Munktell/

År 1888 den 2 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/[oläsligt] Rothelius,/
/C, E, Eriksson,/

[MARG: 93.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107316.

Personrelationer