Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 augusti 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 augusti 1885

Anmärkning

{1885 den 29 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr A. Karlsson, hindrad af tjensteålägganden,
Herr O. Svengren, bortrest,
Herr H. Åkerstein, ej med kallelse anträffad
Herr T. Engström, bortrest och hvilkas frånvaro godkändes.

{§.1.}
Med öfverlemnande af protokollsutdrag i ett af
Drätselkammaren handlagdt ärende, angående utbyte af
det gamla vattenhjulet mot turbin till det af Fabriks-
idkaren C. W. Dahlgren på arrende innehafvande Slip-
huset N:o 47, södra delen, hade Drätselkammaren, - enär
fråga uppstått att förlägga turbinen utanför Sliphuset
på område som icke vore i Dahlgrens arrendekontrakt
inbegripet, hänskjutit sistberörda ärende till Stads-
fullmäktige, med hemställan, att Herr Dahlgren finge,
mot särskild afgift, hvilken af Stadsfullmäktige bestäm-
des, arrendera den plats nedanför Sliphuset, hvarå
turbinhuset vore tilltänkt att uppföras, under samma
tid, som gälde för hans Sliphuskontrakt, eller till
den 1 Oktober 1889; och då detta ärende nu till behand-
ling företogs inhemtades: {att} Drätselkammaren den 27 sist-
lidne Maj medgifvit Herr Dahlgren att få utbyta det gamla
vattenhjulet i sitt arrenderade Sliphus mot turbin, under
vilkor, bland annat, att lucköppningen till verket icke för-
storades; {att} Drätselkammaren den 29 påföljande Juli på
Herr Dahlgrens framställning formulerat tolkningen och delvis
förändring af dessa vilkor, samt {att}, sedan Herr Dahlgren
inkommit med framställning att få anbringa turbinen ne-
danför Sliphuset i ett för ändamålet uppfördt hus om cirka
13 fot i fyrkant och 17 fot högt från vattnet till takfoten,
hvartill grunden vore lagd på cirka 14 fots afstånd från
sliphus-
väggen, Drätselkammaren vid sammanträdet den 26 i denne månad
först förklarat att Herr Dahlgren genom föregående
beslutet den 29 Juli icke erhållit annan rätt, än att utbyta
det gamla vattenhjulet mot en turbin på samma plats,
och att Drätselkammaren med den lucköppning, som icke
finge förstoras, afsett den, hvilken, enligt Quist & Gjers'
utlåtande af den 24 Januari 1878, innehade en area
af 6,6. qvadratfot på den af Herr Dahlgren arrenderade
sliphus hälft, och vidare beslutat den hemställan till
Stadsfullmäktige om upplåtelse af förökadt område
åt Herr Dahlgren, hvarom nu vore fråga.

Sliphusarrendatorn Dahlgren, hvilken såsom ledamot
bland Stadsfullmäktige var tillstädes, redogjorde muntligen
för gången och beskaffenheten af det ifrågavarande före-
taget samt inlemnade dels en ritning, utvisande turbinens
läge i förhållande till sliphuset, dels tvenne betyg, deraf
det ena, utgifvet af Erik Anton Berg, innehöll att lucköppnin-
gen till södra delen af Sliphuset N:o 46 befunnits af honom
vid uppmätning (före ombyggnaden) vara 3,5 fot bred samt
2,1. fot hög eller 7,35 qvadratfot, och det andra, under-
skrifvet af Edw. Rylin, innehöll att han i dag den 29
Augusti verkställt uppmätning lucköppningen i södra delen af
Sliphuset N:o 47 äfvensom en annan
lucköppning och befunnit den förra hafva en area
om 7,70 qvadratfot; efter afgifvande hvaraf ledamoten
Herr Dahlgren från Stadsfullmäktiges sammanträde af-
trädde.

Ärendet remitterades, för beredning, till Utskottet, som, i
anse-
ende till angelägenheten af skyndsamt afgörande, genast sam-
manträdde medan deremot Stadsfullmäktige för en stund
åtskiljdes; och då dessas sammanträde åter vidtog till-
kännagafs att Utskottet tillstyrkte Stadsfullmäktige bi-
falla att Herr Dahlgren, utan förhöjning i sin förra
arrendeavgift, finge anlägga turbin på den begärda platsen
med vilkor att han underkastar sig den förändring, som
kunde följa af, ett blifvande beslut i den hos Stadsfullmäktige
hvilande frågan
angående vattenkraften till Stadens vattenverk.

Under den vidare öfverläggningen yrkades {dels} bifall
till Utskottets förslag oförändradt, {dels} bifall till samma
förslag med uteslutning af vilkoret; och vid anstäld vote-
ring blef, med 19 röster mot 6, Utskottets utlåtande
oförändradt bifallet.

Mot beslutet anmäldes reservationer af Herr A. Falk
och af Herr K. Söderblom, under förmenande att det vid
bifallet stadgade vilkoret skulle ingripa i
och delvis upphäfva de rättigheter Dahlgren genom
arrendekontraktet vore tillförsäkrad.

[MARG: 81.]

D. 10 Septm. 1885 uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Ad Fr Dahlström/

År 1885 den 14 September å Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga

/Aug Eriksson/
/C G Bergström/

[MARG: {85}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 augusti 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107315.

Personrelationer