Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 augusti 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 augusti 1878

Anmärkning

{1878 den 29 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr C. J. Andberg
Herr A. F. Dahlström
Herr J. O. Biörck
hvilkas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Uti skrifvelse den 14 i denne månad hade Poliskam-
maren förmält: {att} i Juni månad nästlidne år
öfverkonstaplar och konstaplar vid härvarande polis-
kår hos Poliskammaren gjort framställning om för-
höjning i dåvarande aflöning, 600 kronor för hvarje löntagare;
med tillkännagifvande tillika, att, derest framställningen
icke vunne behörigt afseende, samtelige vore sinnade
att från Poliskammarens tjenst afgå; {att} Poliskammaren
som icke ansett lämpligt vid tillfället hos Stadsfullmäktige
väcka förslag om löneförhöjning, beslutat att i stället in-
draga en konstapelstjenst af de utaf staden aflönade
och, med begagnande af löneanslaget till såväl denna
som en likaledes indragen konstapelsbefattning å
Utskänkningsbolagets stat, förbättra lönerna å öfri-
ga tolf tjenster, som fortfarande skulle hållas be-
satta; i sammanhang hvarmed införts en graderad
aflöningsstat för att genom utsigterna af en alltmer
förbättrad ekonomisk ställning förmå polisbetje-
ning att längre än hitintills i tjensten qvarstanna,
hvilken lönestat, börjande med 650 kronors aflöning
vid inträde i polistjenst, småningom efter viss tid,
förutsatt oförvitlig tjenstgöring, höjes till högst 720
kronor för konstapel och 750 kronor för öfverkon-
stapel allt för år räknadt; {att} denna anordning
visat sig i hög grad ändamålsenlig, såsom förebyggande
täta ombyten i polistjenst och dymedelst bidra-
gande till danande af en stadigvarande och jem-
förelsevis mera tjenstemannamessig poliskår och
som härförutom besparat Staden utgifter för uniforms-
persedlar åt ett konstapelsnummer; men {att} den så-
lunda vidtagna anordningen förorsakat anmärkning
från Stadsrevisorerna och föranledt Stadsfullmäktiges
i skrifvelse till Poliskammaren den 13 sistlidne Juni
framstälda erinran, att lön för vakant konstapelssyssla
icke finge utan fullmäktiges medgifvande lyftas och
användas till löneförbättring åt tjenstgörande kon-
staplar, med anledning hvaraf Poliskammaren nu
framstälde anhållan att Stadsfullmäktige ville med-
dela Drätselkammaren tillstånd att, på sätt ifrån och
med Juni månad 1877 till och med samma månad detta
år egt rum, emot qvitto af Poliskommissarien, så
väl för innevarande och nästföregående månad som
allt framgent, intill dess annorlunda kunde blifva
bestämdt, utbetala månadsaflöning för en vakant
hållen konstapelsplats, för användande af detta
aflöningsbelopp till löneförbättring åt tjenst-
görande polisbetjente.

Framställningen remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren.

[MARG: 93.]

{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige den 9 sistlidne Maj beslu-
tat, ej mindre Rådhusbrons ombyggnad, än de hufvud-
sakliga grunderna derför, men, i fråga om beskaf-
fenheten af blifvande brotaket, uppskjutit att derom
bestämma och under tiden infordrat betänkande
derom af de Brobyggnadskomiterade, hvilka då
jemväl blifvit valda; så föredrogs nu dessa
Komiterades utlåtande i detta ämne, innefat-
tadt i utdrag af dess protokoll för den 22
i denne månad, deraf inhemtades, bland
annat, {att} brokonstruktören Herr Majoren C.
Adelsköld upplyst att hela bron blefve omkring
20000 kronor billigare, om brobetäckningen
blefve af trä istället för asfalt och hvaraf
11000 kronor komme på jernarbetet och 9000
kronor på utbytet af asfalt mot trä, men
att varaktigheten blefve mycket minskad med körbana
af trä, och att då sådan emellertid begagnades
å de mycket befarna broarne i Göteborg, man
äfven i Eskilstuna torde kunna med fördel an-
vända träbeläggning; hvaremot Komiterade för-
klarat sig vid närmare öfvervägande betvifla dess
tjenlighet och måhända äfven dess tillåtlighet i före-
varande fall och anfört till grund för denna
åsigt, {att} om man använder det dyrare materialet
jern till sjelfva bron för varaktighetens skull, borde
samma princip följas till slutet; {att} ett trätak på jern-
bron skulle snart antaga ett slitet utseende och sedan
ingifva den föreställningen att det ena ej pas-
sade för det andra, hvartill komme reparationer
och snart nog ombyggnad af hela taket; {att} Göte-
borgsbroarne voro små, hvadan fel å deras
träbeläggning måste mindre observeras, än här
blefve fallet på Rådhusbron med sin betydliga
längd och bredd; {att} programmet för bron vore:
"jern eller sten eller beggedera" och {att} man ej
kunde vara säker derpå att fru Zetterberg, då
hon anslog i sitt testamente 50000 kronor till en
bro efter detta program, inrymde i sin tanke en
bro med planktak; {att} asfalt blefve åtminstone
en {hård} betäckning och sålunda någorlunda jemförlig
med sten; men {att} Komiterade ändock skulle för
sin del föredraga körbanans beläggning med tuktad
sten, såsom ännu varaktigare, derest sådant läte
sig göra utan ökning af den beräknade byggnads-
kostnaden - derom dock någon utredning ej nu
förelåge -; med anledning af hvilket allt Komiterade
hemställde, att Stadsfullmäktige, med förklaring
att nya Rådhusbron icke skall hafva plankbeläggning,
måtte åt Komiterade uppdraga att besluta om
brotaket skall bestå af asfalt eller af tuktad
sten, derest byggnadskostnaden af det sistnämnda
ej fördyrades.

Tillika upplästes ett från Herr Majoren Adelsköld,
efter afgifvande af förestående betänkande, till
Komiterades ordförande E. A. Lundblad ankommet
bref i ämnet af den 25 i denne månad innehål-
lande, bland annat, {att} brons konstruktion är be-
räknad för körbanans beläggning med asfalt eller
plankor; {att} om körbanan komme att utföras med
tuktad sten, blefve densamma c:a 5 tum högre och
tyngden vida större, hvaraf följde att gatorna å
ömse sidor bron måste höjas och bron byggas star-
kare och dyrare och; {att}, enligt den erfarenhet, som
vunnits i London, en körbana af ren, {naturlig}
(ej konstgjord) asfalt, vore vida varaktigare än en
af sten.

Under öfverläggningen yrkade:

1:o Herr Lundblad: att Stadsfullmäktige måtte besluta
asfaltbeläggning å bron med anledning af hvad
sist anförda skrifvelse innehåller;

2:o Herr C. A. Ström: att brotaket måtte beslutas blifva
af plank, i anseende till prisskilnaden, som med-
gåfve brobeläggningens underhåll af räntan på
det inbesparade byggnadskapitalet;

3:o Herr J. C. Heljestrand: att brobeläggningen skall
göras af trä, men underbyggnaden så konstrueras,
att planken kan utbytas mot asfalt framdeles,
om man då funne densamma ega företräde;

och anfördes af desse tvenne sistnämnda mot
asfaltbeläggning, att sådan här i landet ej visats
med fördel kunna å broar eller körbanor
användas, såvidt hittills kändt vore; deruti
äfven flere andra Stadsfullmäktigeledamöter
instämde.

Sedan jemväl uttalats att något hinder för
användandet af träbeläggning å bron icke före-
funnes af ordalagen i fru Zetterbergs testamente,
hvilket till brobyggnaden lemnat den hufvud-
sakliga tillgången, - då bron i öfrigt blefve af jern -,
bifölls Herr Heljestrands yrkande; vid votering
med 25 röster mot 1 röst, som afgafs för Herr
Ströms förslag.

[MARG: 55.]

{§.3.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Utslag den 19 sistlidne
Juli, på Stadsfullmäktiges underdåniga besvär öfver
Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Södermanlands
län utslag den 31 December 1877; angående vägrad
fastställelse å förslag till ändring för Eskilstuna stad
af en föreskrift i Helsovårdsstadgan om afträdens
beskaffenhet; och hade Kongl. Maj:t funnit icke
skäl att i öfverklagade resolutionen göra ändring.

[MARG: 94.]

{§.4.}
Med skrifvelse den 3 i denne månad hade Komiterade
för Industri- och Slöjdutställningen härstädes innevarande
sommar aflemnat ett: depositionsbevis på i Mälare-
Provinsernas Enskilda Bank insatta 4500 kronor,
utgörande den kontanta behållningen af samma ut-
ställning, dock under tillkännagifvande, att slut-
redovisning komme att aflemnas så snart några
mindre, ännu utestående, fordringar och utgifter
blifvit uppgjorda; och önskade Komiterade att Stads-
fullmäktige måtte utse tvenne revisorer för gransk-
ning af räkenskaperna.

Med bifall härtill utsågos Herrar S. Palmgren
och A. W. Koraen till revisorer å Komiterades
räkenskap; och skulle i protokollet antecknas
att ofvanomförmälta depositionsbevis emottagits
af Stadsfullmäktiges ordförande.

[MARG: 95.]

{§.5.}
Upplästes en motion af Herr T. Engström, att
Stadsfullmäktige med de medel, som slöjd- och industri-
utställningen i Eskilstuna år 1878 lemnat såsom
behållning, må lägga grund till en fond, af hvilken
räntan användes till inköp af tekniska tidskrifter,
kopior af amerikanska patent, samt ritningar
och modeller, för att hos handtverkare och industri-
idkare utbreda kännedom om industriens fram-
steg i andra länder; och att Fonden ställes under
förvaltning af tekniska söndags- och aftonskolans
direktion och föreståndare, hvilka tillse, att hvad
som inköpes blifver för allmänheten på lämpligaste
sätt tillgängligt.

Motionen remitterades, för beredning, till
en Komité, bestående af Slöjd- och industri-
utställningens Komiterade jemte Herrar T.
Engström, M. Brunskog och Joh. Svengren.

[MARG: 96.]

{§ 6.}
Till en Komité, bestående af Komiterade för Slöjd-
och industri-utställningen jemte Herrar T. Eng-
ström, M. Brunskog och Joh. Svengren, remittera-
des, för beredning, en af den sistnämnde nu
muntligen väckt motion, att en del af de
4500 kronor, hvilka utgöra behållningen af
ofvanberörda utställning, må afsättas till
förstärkning af 16:de April-fonden, som är
stiftad till minne af hundrade årsdagen af Eskils-
tuna Fristadsinrättning samt har till ändamål att,
genom årliga understöd åt yngre manufaktur-
arbetare, befordra deras utbildning i yrket.

{§.7.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
en af Herr J. Svengren nu muntligen väckt motion
att 500 kronor af de 4500 kronor, hvilka utgöra
behållningen af slöjd- och industri-utställningen in-
nevarande år, måtte öfverlemnas till Herr
J. O. Biörck såsom ett Samhällets erkännande
af hans osparda nit och uppoffring för nämnda
utställning.

{§.8.}
Följande genom Magistraten aflemnade framställ-
ningar remitterades till Drätselkammaren
för beredning, nemligen:

1:o f. d. Lokomotivföraren Ch. Skånbergs, om bevil-
jande af 25 procents ackord för hans Kommunal-
utskylder för året 1877, debiterade till 56 kronor,
till skäl hvarföre anfördes att han sedan början af Okto-
ber månad 1877 ej haft den ringaste sysselsättning
och måst afyttra större delen af sitt husgeråd
för familjens försörjning;

[MARG: 97.]

2:o Skräddaren C. G. Dahlboms, om afkortning på
sina till 59 kronor 88 öre debiterade Kommunalut-
skylder för år 1877; och hade Magistraten upplyst
att Dahlbom den 8 Mars samma år blifvit försatt
i konkurs, som den 30 Juli 1877 afslutats med
faststäldt ackord å 45 procent;

[MARG: 98.]

3:o f. d. Poliskonstapeln F. Sohlbergs, om beviljande af
25 procent ackord för hans kommunalutskylder
för år 1877, debiterade till 20 kronor, emedan han
den 3 sistl. Maj blef endtledigad från härvarande
poliskår och sedan dess ej haft någon sysselsättning.

[MARG: 99.]

{§.9.}
Ordföranden fästade Stadsfullmäktiges uppmärksamhet
{dels} derpå att nyligen hållna bolagsstämma med
Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsaktiebolag,
hvartill Eskilstuna stad icke haft ombud, blifvit
uppskjuten till den 23 instundande September, {dels}
på Styrelsens för nämnda bolag i tidningarne
gjorda uppmaning till aktieegarne och andra
för bolaget intresserade personer att före den
18 nästa September teckna bidrag till ett lån
å 260000 kronor, som bolaget behöfde utöfver tra-
fikinkomsten, för att kunna fullgöra betalningen
af innevarande års ränta och amortering på
bolagets obligationsskuld.
Stadsfullmäktige beslutade att hvarken sända
ombud till bolagsstämman den 23 September,
eller teckna bidrag till ofvanberörda lån.

{§.10.}
Som Stadsfullmäktige förut beslutat att, då
omständigheterna sådant medgifva, uppföra egen
och tillräcklig lokal för härvarande Tekniska
Söndags- och Aftonskola, och det visat sig att i
brist af utrymme ej alla, som önska intagas
i skolan, nu kunna der mottagas, så väcktes
muntlig motion af Herr A. Karlsson, att
Stadsfullmäktige behagade utse en Komité
af tre personer, som hade att anskaffa ritning
och kostnadsförslag till nämnde byggnad samt
uppgöra förslag till plats för densamma, tiden
för dess uppförande och anskaffande af dertill
erforderliga medel.

Motionen remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren.

{§ 11.}
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras
vid Stadsfullmäktiges nästa sammanträde. -

1878 den 30 September är förestående protokoll
uppläst och godkändt, betyga

/Theofr Munktell/
/Joh. Walén/
/T. Engström/

1878 Oct. den 7 är förestående protokoll uppläst
å Rådhussalen

/Karl Klein/
/C. Klein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 augusti 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107314.

Personrelationer