Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 april 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
29 April 1865.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar W.A. Öhman, L. Bergström, Th. Munktell,
P. Wahlström, C.J. Westerberg

{§.1.}
Som Thorshälla Stadsfullmäktige, hörda
öfver Eskilstuna Stadsfullmäktiges erbjudande
för Thorshälla att ingå såsom delegare
uti ett Distrikt Lazarett med Kurhusafdel-
ning här i Staden,på anförda skäl förkla-
rat sig icke kunna antaga nämnde tillbud;
så ock i enlighet med beslutet den 25:te
dennes, skulle Stadsfullmäktige ingå
till Länets Sjukvårds Komité med ansökning
att Komitén må hos Landstinget förorda
beviljandet af enahanda anslag härtill, som
till öfriga Distrikt Lazaretter inom Länet, ehuru
förening med kringliggande ort ej kunnat åstadkommas.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]

{§.2.}
Från Drätselkammaren hade ingått begäran
att vederbörande må åläggas bortföra tim-
meruplag utanför Stångjernshammaren, hvilka
lågo i vägen för inrättandet derstädes af
en beslutad badinrättning; och som egaren
till dessa timmeruplag Herr S. Palmgren nu
förklarade att timret, till den del, som låg
till hinder för badinrättningen, skulle om några
dagar borttagas, läto Stadsfullmäktige
dervid bero.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: {N:o 195.A.}

Uppläst och widkändt
/A; Billjer./
/E: Svalling./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107313.

Personrelationer