Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 november 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 november 1883

Anmärkning

{1883 den 28 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr T. Engström, med uppgift "hindrad"
Herr E. G. Åbergh med godkändt förfall
Herr H. Åkerstein med godkändt förfall

Herr C W. Dahlgren
Herr C. A. Ström utan anmälda förfall.

{§.1.}
Till ombud för Eskilstuna stad vid landtmäteriförrättning
den 30 i denne månad, klockan 10 före middagen,
afseende utsättande af råstenar i rålinien mellan
stadens utmark Westermarken och hemmanet
Grindstugan eller Knoptorp, utsågs Herr Ingeniören
Axel Karlsson.

[MARG: 240.]

{§2.}
Herr A. Hellstedt väckte motion att den å stads-
planen utsatta nya gata å Norr med benämning
Oxbacksgatan måtte i stället få namn af antingen
Slottsgatan eller Klostergatan, såsom belägen å
eller intill den mark, hvarå fordna slottet
och klostret varit belägna; och detta ärende
remitterades, för beredning, till Utskottet.

{§.3.}
På förslag af Herr E. A. Lundblad remitterades
till Utskottet, för vidare beredning, {dels} Fattig-
vårds Komiterades förslag till fattigvårdens
ordnande, jemte Fattigvårdsstyrelsens deröfver
afgifna utlåtande, {dels} ett af Herr Lundblad
nu afgifvet förslag att den aflöning till en
räkenskapsförare åt Fattigvårdsstyrelsen, hvil-
ken styrelsen hemställt må blifva 150 Kronor, för-
höjes till 300 Kronor, emedan herr Lundblad
med den erfarenhet han vunnit i ämnet funne
det förra aflöningsbeloppet för lågt, såvidt
duglig person skulle till tjensten kunna erhållas. -

{§.4.}
Herrar C. W. Dahlgren och C. A. Ström pliktar
hvardera för uteblifvandet denna dag 2 Kr;
men angående Herr T. Engströms hinder
skulle närmare förklaring begäras å nästa
sammanträde innan deröfver beslutes.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/G E Svahnbäck/
/Arvid, Nilsson/

[MARG:{248} 1883 den 17 December å Rådhuset offentligen uppläst,
betyga

/[G; Hannberg]/
/Sv, Andersson/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 november 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107312.

Personrelationer