Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1875

Anmärkning

{1875 den 28 December}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af
Herr F. R. Wuerster, utan godkändt förfall
Herr C. A. Ström, med godkändt förfall
Herr Axel Karlsson med godkändt förfall

{§.1.}
Herr F. R. Wuerster pliktar för uteblifvande denne
dag 2 Kr. -

{§.2.}
Öfver Stadsfullmäktiges förslag till aflösning af
Magistratens inkomst af bouppteckningar m.m.,
sådant detsamma blef beslutadt den 5 sistlidne
November, hade Magistraten aflemnat sin förkla-
ring i skrifvelse den 3 i denne månad och
dervid antagit samma förslag, förutom rörande
Auktionsverket, af hvilket Magistraten, sålänge det-
samma under Magistraten förblefve, förbehölle
sig deraf utgående procent, äfvensom Magistraten
vid sitt bifall fogat det vilkor, att öfverenskommelsen
skulle gälla tillsvidare och intilldess annorlunda
kunde varda bestämdt.

Efter handlingarnes läsning yrkade {Herr A.
Norrman} uppskof med ärendets afgörande intilldess
en af Herr C. A. Ström väckt motion, om nyordning
för Magistratsledamöternas antal, blifvit behandlad; -
hvilket yrkande dock afslogs vid votering med 20 röster
mot 7.

Widare yrkades: {af Herr Norrman} att rådmans-
aflöningen måtte sålunda bestämmas, att lönerna,
med 400 kronor till hvardera, utginge till blott 4 rådmän
, så att summan bestämmes för dem
alla till 1600 kronor; hvarjemte {Herr A. Lind-
blad} yrkade, att ett af Berednings Utskottet
i ärendet afgifvet betänkande af den 21 i denne
månad måtte till alla delar bifallas, endast
med den förändring, att öfverenskommelsen
med Magistraten måste gälla intill ett år
efter å någondera sidan skedd uppsägning. -

På [härefter] framställda propositioner,
blef Herr Norrmans yrkande afslaget men
Herr Lindblads antaget; och hafva Stadsfullmäk-
tige sålunda beslutat en så lydande öfverens-
kommelse med Magistraten:

a.) För bouppteckningar och arfskiften inom
staden, hvilka Magistraten fortfarande förrättar,
uttages ej arfvode af sterbhusen

b) Magistraten förrättar, derom anmodad,
utan afgift af sterbhusen, äfven bouppteckning och
delning i hus, som eger att välja förrättningsman.

c.) Ordinarie rådmans lön bestämmes till
Fyrahundra kronor för år.

d.) Borgmästaren har att för mistad inkomst af
boupptecknings- och arfskiftesförrättningar uppbära
ersättning af stadskassan med Sjuhundra kronor
för år.

e.) Denna öfverenskommelse gäller från och med
den 1 Januari 1876 tillsvidare och intilldess annorlunda
kan varda bestämdt och efter ett års uppsägning å
någondera sidan. -

[MARG: 130.]

{§.3.}
Föredrogs Berednings Utskottets utlåtande om verk-
ställigheten af Muddring i ån, deri Utskottet först
föreslagit att, med afseende på utgiftsförslagets ställning
i öfrigt, under nästa år måtte till detta företag
endast afsättas 1000 kronor, men dessutom, då till
grund för alla beräkningar öfver arbetets utförande
borde finnas utredning om arbetets omfång, hemställt
att Drätselkammaren måtte få i uppdrag att
låta genom sakkunnig person verkställa undersökning
och uppskattning af det muddringsarbete, som varder
erforderligt, samt upprätta kostnadsförslag derå
jemte det förslag om lämpligaste sättet för arbetets
utförande, hvartill undersökningen kunde gifva
anledning; hvarefter Stadsfullmäktige skulle
vidare besluta.

Af {Herr Heljestrand} yrkades att Stadsfullmäktige
måtte besluta om företagande af ett muddringsför-
sök för hand, så att deraf må kunna bedömas,
huruvida ej anskaffande af dyrbart mudderverk
gjordes öfverflödigt; hvarjemte yrkades af {Herr
Lundblad}: bifall till beredningens förslag och af
{Herr Ordföranden}: bifall till beredningens förslag med
tillägg deraf att Drätselkammaren finge i
uppdrag derjemte att göra muddringsförsök för
hand samt af {Herr Norrman}: återremiss för
vidare beredning. -

Efter slutad öfverläggning beslöts, genom votering
med 19 röster mot 8, bifall till Ordförandens
förslag, och röstade minoriteten för Herr Heljestrands
förslag. -

Derefter bifölls, utan votering, Drätselkammarens
och Utskottets förslag att frågan om fyllning
af Ruddammen icke för det närvarande skulle
till särskild åtgärd af Stadsfullmäktige föran-
leda. -

[MARG: {150}]

{§.4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande,
angående användandet af årets vinstmedel
från Utskänkningsbolaget, derom motioner
varit väckta af Herrar E. A. Lundblad och Joh.
Walén samt förslag jemväl framställda af
Drätselkammaren och Magistraten, yrkades:

af {v. Ordföranden}: att ifrågavarande medel till
hela utfallande beloppet måtte afsättas till sär-
skild förvaltning för det ändamål, hvarom Stads-
fullmäktige framdeles fatta beslut;

af {Herr J. Walén}: att hvad, som af medlen kan
för innevarande år afsättas, må reserveras till
fond för blifvande vattenledning.

af {Herr A. Lindblad}: att hvad {Utskottet} föreslagit må
bifallas, neml. att 10000 kronor af medlen må
afsättas till en sådan fond, som vice Ordföranden om-
förmält, men återstoden användas såsom Stads-
kassetillgång för stadens gemensamma behof,
hvarigenom af denna återstod, beräknad till 15000
kronor, komme att användas 10000 kronor till
betalande af skuld, stadskassan åsamkat sig detta
år för byggnader utöfver förslaget, och 5000 kr.
kunna beräknas för nästa års utgifter;

af {Herr S. Palmgren}: att hela beloppet må användas
till stadens gemensamma behof; hvarefter
slutligen {Herr Walén}, med frångående af sitt förra
yrkande, begärde att ärendet måtte få hvila,
intilldess frågorna om beredande af Stadshus
eller wattenledning här i staden blifvit närmare
bestämda.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med
Utskottets, af Herr Lindblad upptagna, förslag,
hvilket beslut fattades vid votering med 23 röster
mot 4, som afgåfvos för bifall till Herr Palmgrens
yrkande.

Herr v. Ordföranden anmälte sin reservation
mot beslutet. -

[MARG: 158.]

{§.5.}
I frågan, till hvilkendera af stadens hamnar
Staden önskade jernvägsspår, hade Utskottet sig
utlåtit, och dervid tillstyrkt, att Stadsfull-
mäktige måtte uttala den önskan, att det hamn-
spår, som det tillkomme entreprenörerna af
Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsbyggnad att
här utföra, enligt med jernvägsbolagets Styrelse
upprättadt kontrakt, måtte få gå till nedre
hamnen, i anseende dertill att endast vid den
hamnen funnes utrymme, i händelse magasinsbygg-
nader i följd af jernvägen skulle blifva erforder-
liga, samt till den omständigheten att stadens
största industriella etablissment, Mekaniska Verk-
staden, kunde draga nytta af jernvägsspår till
samma hamn, men hvarken den verkstaden eller
stadens fabriksindustri i öfrigt torde kunna draga
någon nämnvärd fördel af ett jernvägsspår till
öfre hamnen. -

Wid ärendets föredragning yrkades dels bifall till
detta betänkande, dels ock att Stadsfullmäktige
måtte uttala sig för ett hamnspår till Snickare-
ängen eller s.k. Nybrohamnen såsom liggande
mest centralt, och att spåret må läggas
till öfre hamnen, samt äfven att frågan
måtte uppskjutas. -

Genom votering med 18 röster mot 9 blef
Utskottets förslag bifallet; och röstade minori-
teten för den mening att ifrågavarande jern-
vägsspår måtte dragas till öfre hamnen. -

Herr A. Lindblad anmälde reservation. -

[MARG: {161.}]

{§.6.}
Till behandling företogs nu åter Herr C. A.
Ströms motion om antagande af ny ordning
för Magistratsledamöternas antal, utgående
derpå att 2:ne litterate rådmän skulle
här komma att anställas; dervid upplästes
Utskottets utlåtande. -

Med godkännande af detta utlåtande,
beslöts att motionen icke skulle till någon
åtgärd föranleda, på skäl, som af Utskottet
blifvit anförda. -

[MARG: {162.}]

{§.7.}
Med godkännande af Fattigvårds Styrelsens
utlåtande öfver Fors' kommunalnämnds fram-
ställning om ny öfverenskommelse för fattigskatts
utgörande för matlagen å Westermarken med 10
kronor för år, beslutade Stadsfullmäktige

1:o att meddela Fors' Kommunal Nämnd att Staden icke
ingår på att vidare betala matlagsafgift för
Westermarken, men deremot från och med den 1.
instundande Januari öfvertager Fattigvården på
Westermarken, på sätt 34§. i K. F. den 9 Juni 1871 förmår, åt
de personer hvilka der hafva eller komma att hafva hemortsrätt;

2:o att, genom i hvarje stuga å Westermarken utlemnad
tryckt kungörelse, underrätta stuguegarne, att derest
de genom hyresaftal eller annorledes inhysa per-
soner, som måste tilldelas fattigunderstöd, kommer
laga handräckning för stugans borttagande från
platsen att begäras - såvida ej stuguegaren inom
viss förelagd tid ersätter understödet till fattig-
kassan, och likaledes att samma åtgärd begäres
om stuguegare underlåter att på uppbördsstämma
betala den ersättning för byggnadsplatsens begagnande
som å utfärdande debetsedlar för hvarje år varder
bestämd. -

[MARG: 163.]

{§.8.}
Föredrogs Utgifts- och Inkomstförslaget för år
1876, jemte Berednings Utskottets deröfver afgifna utlåtande,
hvarefter följande beslut fattades:

1:o I enlighet med beslutet i §.3 här ofvan, skulle
under rubriken {Sundhetsvården} uppföras "för
muddring i ån 1000 kronor. -

2:o Upptagna reparationer i Borgmästarebostället
skulle af Drätselkammaren verkställas endast i hän-
delse det vid undersökning varder utredt att
Staden har underhållsskyldighet rörande detta
boställe. -

3:o Gångstigen öfver tomten N:o 108 finge anläggas
med vilkor, att gångstigen, såsom mest nödvändig
för Warmbadhuset, upptages å sidan intill
Kassör Nilsons tomt; då densamma komme
att utmynna vid Warmbadhuset.

4:o Wid behandling af förslaget om målning af
staketet kring Lasarettstomten, yrkade Herr E. A.
Lundblad att Stadsfullmäktige måtte söka
åläggande för Eskilstuna Jernmanufaktur-
aktiebolag att deltaga i underhållet af
lasarettstomtsstängseln för den del som
tomten gränsar intill jord, hvilken
numera blifvit sagda bolag tillagd. och
sedan anmärkt blifvit att Bolaget erhållit jorden på samma
vilkor
som Kyrkoherden haft densamma,
blef detta förslag remitteradt till
Drätselkammaren, som torde kunna utforska om Bolaget har
den ifrågavarande stängselskyldigheten eller icke. -

5:o Summan till diverse och oförutsedda behof
åt {Brandväsendet} nedsattes från 915 kr. till
415 kronor, så att slutsumman för Brandväsen
nedsattes från 1500 kr. till 1000 kr. -

6:o Under rubriken {öfriga behof} skulle, i enlighet
med beslutet i §.4 här ofvan, införas: Till fond
för allmännyttigt ändamål efter framdeles
blifvande beslut (af Utskänkningsbolagets be-
sparade vinstmedel) 10000 kronor. -

7:o I följd af beslutet i §.2 här ofvan om aflös-
ning af Magistratens inkomst af boupptecknin-
gar och arfskiften, tillades 700 kronor för
Borgmästaren så att summan till honom ökades
från 2500 kr. till 3200 kronor; hvarjemte,
istället för 120 kr. till rådmännen, utfördes
"för 4 rådmän à 400 kronor = 1600 kronor."

8:o Då af Magistraten omförmälda extra polis-
stationer icke ansågos nödvändiga, blef det
af Magistraten begärda anslag till sådana
stationer och till tjenstetelegrammer å 100 kr,
nedsatt till 50 kr., att utgå för {sistnämnda.}
ändamål vid behof. -

9:o I öfriga delar godkändes Utgiftsför-
slaget; kommande således utgiftssumman
att blifva sammanlagdt - kr. 109944:14.

10:o Wid granskning af inkomstförslaget funno
Stadsfullmäktige sig böra låta bero dervid
att såsom påräknade inkomster upptagits kr. 28033,30.
och godkände förslaget å särskilda uppbör-
der till Stadskassan, bestående i platspen-
ningar för byggnader på Oxbacken, à 5
kronor, ersättning af stadsjordens innehafvare
för lön till presterskapet och ordinarie räntan,
ersättning för begagnade byggnadsplatser på
Westermarken à 5 kronor för hvarje matlag,
och af gårdsegare, för den till Sotaren beräk-
nade utgiften, hvilka särskilda uppbörder
ansetts gifva - 2359:08.

äfvensom att behållningen af Utskänknings-
bolagets vinstmedel för år 1875, sedan för
1875 års behof användts 10000 kronor, upp-
tagits till - 15000.-

Då nu härtill lades det af kyrkostämma
redan beslutade uttaxeringsbeloppet för kyrka
och folkskola - 11882:80.

så funnos sålunda inkomster till belopp af kr. 57275:18.

och bristen, som genom nu beslutad taxering
borde fyllas, {vore} 52668:96.

[oläsligt] Kr. = 109944:14.

Förestående brist - kr. 52668:96.
beslutade Stadsfullmäktige att
fylla på följande sätt:

a.) för {Fattigvårdens behof} uttaxeras per-
sonliga afgifter à 50 öre för man och
25 öre för qvinna samt Tillskott à
1 krona 50 öre på bevillningskrona,
hvilken taxering ansåges lemna hvad
för fattigvården erfordras, eller - 17000:-

b.) för {Stadskassans behof} ut-
taxeras 3 kronor 50 öre på be-
villningskrona, som, efter erfor-
derliga afkortningar och då
bev.kronornas antal är 10600,
ansåges lemna fyllnaden 35668:96
52668:96.

Härefter beslutades att, i likhet med
förra årets beslut, skulle ock för år 1876
uppbäras {Hundskatt} à 5 kronor för hvarje
hund, hvaraf behållningen, med hälften hvardera,
tilldelas Stadens Skarpskytteförening såsom
understöd från kommunen, och Fattigvårds-
Styrelsen för lifränteinsättningar åt fattiga
barn i staden; hvarjemte för beslutets bringande
till verkställighet, lemnades enahanda före-
skrifter med förlidet års dock med tillägg
deraf att skattemärkena skola vara
nummererade. -

{§.9.}
Till ledamot i Helsovårds Nämnden, efter till afgång
berättigade Pastor G. Björkman, valdes
Herr Joh. Walén, med 15 röster. -

{§.10}
Till Ledamöter i Drätselkammaren valdes:

Herr E. A. Naesman, med 25. röster
Herr Gust Nilson, med 24.
Herr E. A. Lundblad, med 23
Herr Oscar Svalling, med 14.
Herr C. A. Lundberg d.y, med 9., denne sistnämnde
efter lottning med Herr C. F. Lundström.

[MARG: 163.]

{§.11}
Till Ledamot i Fattigvårds Styrelsens 8:de distriktet
valdes:
Herr Axel Karlsson, med 16 röster.

[MARG: 167]

{§.11 1/2.}
Till Suppleanter i Fattigvårds Styrelsen valdes:

för 8:de distriktet: Herr Donatus Hedengran, med 13 röster
för 10:de distriktet: Herr Thore Munktell, med 17 röster

[MARG: 167]

{§.12.}
Till ledamöter i Komitén för städernas Allmänna
Brandstodsbolag för det kommande brandstods-
året återvaldes Herrar: J. Hedlund, F. Bovin,
S. Palmgren, E. A. Naesman och R. F. Almqvist.

{§.13.}
Till Stadsfullmäktige inlemnade Herr J. Svengren
en skrifvelse innehållande att om Stadsfullmäktige
ville besluta införandet på stadens bekostnad af en bifogad an-
nons uti stadens båda tidningar, 2:ne gg:r i hvarje månad så
ansloge
Herr Svengren 100 kr. till Komiténs för 16:de Aprilfonden
förfogande, att
utbetalas med 50 kr. hvardera, för 2:ne täflingspris: 1 ambult
och 1
stängsel
till uthusdörrar och grindar. Med bifall härtill, uttrycktes
tacksägelse till
gifvaren. -

[MARG: 166]

{§.14}
Till Komiterade för fonden af den 16:de April 1871
återvaldes Herrar J. Svengren, Th. Boberg, J. C.
Heljestrand, J. Walén och C. J. Jernbergh.

{§.15.}
Uti Brandstyrkan valdes följande befäls-
personer:

1:o till Brandchef: Herr A. F. Dahlström

2:o till vice Brandchef: Herr Oscar Svalling

3:o till förste Wattenchef: Herr C. M. Loström

4:o till andre Wattenchef: Herr C. A. Johansson

5:o till förste Bergningschef: Herr Aug. Bohm.

6:o till andre Bergningschef: Herr Emil Andersson, med 13
röster

De fem förstnämnde valdes vid öppen omröstning. -

[MARG: 165]

{§.16.}
Herrar C. L. Grönvall och L. P. Åkerman återvaldes
till ledamöter i Komitén för insamlande af
primäruppgifter till jordbruksstatistiken. -

{§.17.}
Till Revisorer å den Kommunala räkenskapen
valdes:

Herr Herman Sandberg, med 24 röster
Herr Kollega Th. Engström, med 22 röster
Herr C. A. Klein med 18 röster

hvarefter till revisorssuppleant utsågs:

Herr Arvid Nilsson, med 12 röster.

{§.18.}
Till Revisor å räkenskapen för härvarande Elementar-
läroverks Byggnadskassa valdes Handlanden
Ernst Hellstedt. -

{§.19.}
Till Revisorer för granskning af Utskänknings-
bolagets här i staden räkenskap och förvaltning under försälj-
ningsåret 1874-1875 valde Stadsfullmäktige:

Herr Sven Palmgren med 21 röster
Herr Herman Sandberg med 19 röster

{§.20.}
Föredrogs Herr C. A. Ströms framställning: att
val af ledamöter i Hamndirektionen måtte hädan-
efter ske hvarje år, samt i likhet med valen för
stadens drätsel; att sådant val nu måtte försiggå,
samt herr Ström, hvilken nu vore ledamot i Hamn-
direktionen, dervid från återval befrias; och
förklarade Herr Ordföranden att ledamoten
i Hamndirektionen Herr Rådmannen Joh. Hedlund
jemväl anhållit om befrielse från
befattningen; - hvarefter nu närvarande tredje leda-
moten Herr C. O. Öberg äfven afsade sig sin befatt-
ning. -

Stadsfullmäktige biföllo Herr Ströms
motion, hvadan nu företogs val af tre
ledamöter till Hamndirektionen, med 2 års
tjenstgöringstid, dock att af dessa tre, {en}
utgår efter ett års tjenstgöring, hvarefter
de hvarje år utgå, som längsta tiden tjenst-
gjort; - och utsågos härvid med slutna sedlar:

Herr C. O. Öberg med 21 röster
Herr Albin Hellstedt med 9 röster
Herr Joh. Svengren med 6 röster

Den sistnämnde anhöll om befrielse från uppdraget,
hvilket han saknade tid att emottaga; och
med bifall härtill valdes istället till ledamot
närmast i röstetal kommande Herr Fabrikör
Gust. Nilson. -

Och bestämdes vidare att af de tre valde
skulle Herr C. O. Öberg, hvilken i många år tjenst-
gjort, vara berättigad till afgång vid nästa
års slut. -

[MARG: 164.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/J, P, Nordlund/
/Sv Palmgren./

1876 den 3. Januari å rådhussalen offentligen
uppläst, betyga

/G. A. Lundin./
/John Törnblom/

[MARG: 167.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107298.

Personrelationer