Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 november 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 november 1879

Anmärkning

{1879 den 27 November}

Närvarande: samtelige nuvarande 29 Stadsfullmäktige.

Emedan Stadsfullmäktige förnummit att Landtbrukaren
J. W. Carlsson sökt genom underdåniga besvär komma i
åtnjutande af rättighet till bedrifvande af mindre
partihandel med bränvin vid egendomen Grönsta, 3/10
mil från Eskilstuna; men en dylik rättighet skulle
djupt ingripa i Eskilstuna stads ända sedan år 1858
medelst bolag ordnade bränvinshandel; så beslutade
Stadsfullmäktige att till Kongl. Maj:t afgifva underdå-
nigt anförande till motarbetande af Landtbrukaren
Carlssons sökta rättighet till bränvinshandel, med
anhållan att samma anförande må upptagas till
behandling i sammanhang må hans underdåniga besvär;
och skulle andragandet öfverlemnas till Herr Krono-
fogden O. Wenström, som har besvärs handlingarne
för kommuniserings ändamål, med anhållan att
detsamma med besvärshandlingarne till Länsstyrelsen
insända för att vidare befordras.

Efter läsning af de afskrifter af Landtbrukaren
Carlssons besvär, som anskaffats, föredrogs ett af
Sekreteraren uppsatt förslag till underdånigt anförande
i ämnet, hvilket godkändes.

[MARG: 189]

{§.2.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan i skrifvelse
den 26 i denne månad, beslöts afskrifning i räkenskapen
af Kommunal utskylder, jemlikt afkortnings längder,

för år 1875. - Kr. 693,41.
för år 1876 - .1538,15.
för år 1877 - 3191,62.

tillsammans kronor 5423,18.

och godkändes Drätselkammarens hemställan
att Bokhållaren C. E. Karlsson, hvilken nu funnes
här i staden, skulle kräfvas för 31 kronor 2 öre,
honom påförda utskylder för år 1876.

{§.3.}
Ordföranden redogjorde för den af honom
jemte Herrar E. A. Lundblad och C. J. Jernbergh
utförda beskickning till Stockholm, i afseende
å angelägenheten för Eskilstuna stad att få
bibehålla nuvarande statsanslag till Borgmä-
staren och Stadsläkaren; hvarefter Stadsfull-
mäktige godkände till liquid från Stadskassan
en af deputerade afgifven reseräkning å 85 Kr.

{§.4.}
Till Magistraten skulle afgå skrifvelse med
anmälan att en plats bland Stadsfullmäktige
blifvit ledig efter med döden afgångna leda-
moten J. O. Biörck.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Joh. Walén/
/T. Engström/

År 1880 den 19 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst intyga

/Hjalmar [Rydll]/
/C, F, Lundström/

[MARG: 204.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 november 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107297.

Personrelationer