Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1876

Anmärkning

{1876 den 28 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr C. A. Ström, utan anmäldt förhinder
Herr A. Norrman, med anmäldt sjukdomsförfall
Herr J. P. Nordlund, med tillkännagifvet hinder, godkändt.

Herr E. A. Thunell
Herr O. Björk utan anmälda förfall.

{§.1.}
Herrar O. Björk och E. A. Thunell plikta för uteblifvande
hvardera 2 Kr.

{§.2.}
Företogs till behandling Magistratens Utgifts- och
Inkomstförslag för Eskilstuna stad år 1877,
deröfver Utskottet sig utlåtit; och efter föredragning
häraf fattades följande beslut.

1:o I afseende å anskaffandet af nya barrierer
till landfästena vid Nybron, hade föreslagits att dessa
barrierer skulle vara af jern, lika med dem å Nybron;
men Utskottet, som godkänt sjelfva utgiftspostens
beräknade belopp 1700 kr., hade förmenat att barrierer
å landfästena blefvo både nyttigare, såsom i mörkret
mera vägledande, och för ögat prydligare, om de finge
bestå af stenpelare med deremellan anbragta jernstän-
ger, en upptill och en nedtill, hvadan Utskottet hemställt
att Drätselkammaren må erhålla uppdrag att inkom-
ma med kostnadsförslag å barrierer af stenpelare
och jernstänger, till bedömande deraf, huruvida sådana
blifva dyrare än enbart jernbarrierer, samt att Stads-
fullmäktige derefter måtte fatta beslut om hvilken-
dera sorten skulle användas. -

Hvad Utskottet sålunda hemställt blef af Stads-
fullmäktige godkändt.

2:o Under rubriken Brandväsen fanns upptagen
aflöning till Spruthusmästare, förhöjd från 200 kr.
till 300 kr. - Wid föredragning af denna punkt
yrkades det tillägg att Spruthusmästaren, för åtnju-
tandet af denna förhöjning, skulle få skyldighet
att jemväl hafva vården och tillsynen om de polis-
kontroll-ur för nattbevakningen, hvilka förr varit i bruk
härstädes,
sedermera kommit ur användning, men nu åter
skulle blifva för sitt ändamål begagnade, efter
hvad man förnummit; och grundades yrkandet
derpå att nuvarande Spruthusmästaren i förr innehafd
annan befattning haft dessa ur i sin vård och
följaktligen kände hvilken omsorgsfull skötsel dessa
behöfde; hvar-
jemte yrkandet innefattade att Spruthusmästaren
skulle verkställa afläsningen af kontrolluren. -

Stadsfullmäktige biföllo punkten med
berörda tillägg. -

Herrar Andberg och Ordföranden anmäldte
reservation mot antagandet af tillägget, i hvad
detsamma afsåge att Spruthusmästaren jemväl
skulle deltaga i kontrollen å polisen, hvilket
reservanterna funno i befogenhetshänseende vara
oriktigt. -

3:o Utskottet hade föreslagit att den för "ny
Spruta istället för N:o 6" uppförda utgiftsposten
å 1500 kr. icke måtte bifallas, då Sprutan N:o 6
icke vore kasserad af Brandredskapsinspektören;
men efter det Stadsfullmäktige inhemtat
nu närvarande Brandchefens yttrande i ämnet,
blef, med afslag å Utskottets betänkande, be-
rörda utgiftspost bifallen att qvarstå. -

4:o Utskottet hade föreslagit att den besparing
å 1500 kr., som kunde göras på rubriken brand-
väsen efter hvad förra punkten innehåller, måtte
istället tilläggas summan till "oförutsedda bygg-
nads- och gatuhållsbehof", hvilken derigenom
kunde ökas från uppförda 2000 kr. till 3500 kr;
men då ingen besparing å förstnämnda ru-
briken erhållits, förklarades förfallet hvad
utskottet i nu föredragna punkt föreslagit.

5:o Öfriga utgiftsposter hade ej föranledt
anmärkning och blefvo äfven nu bifallna,
hvadan sammanlagda utgiftssumman fast-
ställdes, enligt förslaget, till - Kr 105267,65.

6:o Stadsfullmäktige ansågo önskvärdt att utgifts-
och inkomstförslagen blifva mera allmänt kända
före deras slutliga behandling, och lemnade
åt Drätselkammaren i uppdrag att hädanefter
låta i erforderligt antal exemplar trycka
förslagen så snart desamma från Magistraten
ankomma; hvarjemte nu behandlade
förslag skola tryckas efter deras faststäl-
lande. -

7:o Rörande Inkomstförslaget, hade Drät-
selkammaren och Magistraten sammanstämmande
föreslagit att ett belopp af 5000 kr. måtte, undan-
tagsvis, få af Utskänkningsbolagets vinstmedel
för året 1875-1876 till Stadskassans utgifter använ-
das; till undvikande af annars behöflig förhöjd
beskattning - hvari Utskottet äfven instämt -; men
angående öfverskottet, som antagits till 21 à 22000
kr., hafva de varit skiljaktliga, sålunda {att Drät-
selkammaren} ansett detsamma böra inslås till Råd-
husbrofonden, till påskyndande af den tidpunkt,
då den redan nu bristfälliga bron skulle kunna
ombyggas utan stadens ökade skuldsättning,
och {Magistraten} deremot förmenat, att sagde
fond numera stigit till den summa att densamma,
ökad med upplöpande räntor tills nödvändigheten af
brons ombyggande inträffade, borde utan vidare
tillskott dertill förslå, hvarföre Magistraten föreslagit
att öfverskottet å ifrågavarande vinstmedel måtte re-
serveras för användning, {antingen} vid en blifvande
Stadshusbyggnad, {eller} för åstadkommande af en
vattenledning inom staden; och hade slutligen {Utskottet}
anfört: {att} de 50000 kr., hvilka tillkomma Rådhus-
brofonden genom Enkefru Zetterbergs testamente, under
vilkor att bron bygges af sten eller jern, icke löpa
med ränta, hvadan endast 24000 kr. af fondens till-
gångar äro räntebärande; {att} derigenom blefve uppen-
bart att tillskott till brofonden vore af nöden, och
{att} bränvinsmedlens inslående till sagde fond hade förö-
kad lämplighet deri, att det vore Utskänkningsbolaget,
som från början bildat fonden, hvadan Utskottet
hemställt {att öfverskottet å bränvinsmedlen måtte till
Rådhusbrofondens förökande afsättas}. -

Wid föredragning häraf yrkade Herr J. Walén,
i enlighet med en nu ingifven skrift, att 700 kronor
måtte af vinstmedlen anslås till härvarande Barnhem,
deraf behof vore för handen såsom upplystes af en
bilagd framställning från Barnhemsdirektionen; hvar-
jemte Herr Walén påyrkade att återstoden - sedan 5000 kr.
blifvit enligt förslaget afsatta till Stadskassan -
måtte inslås till den förlidet år bildade {Reservfond
till allmännyttiga företag, efter framdeles blifvande
beslut}.

Herr Andberg yrkade bifall till Herr Waléns förslag
om understöd åt Barnhemmet, så till vida, att
den kassabrist, som funnes hos Barnhemmet, skulle
genom anslag af ifrågavarande vinstmedel betäckas;
hvarjemte ock af andra yrkades, {dels} att medlen skulle
användas till afbetalning på stadens skulder, {dels} att frågan
må uppskjutas till längre fram på dagen efter det en motion om
vat-
tenledning i staden blifvit behandlad.

Efter det öfverläggningen afslutats, afgjordes först,
genom votering med 16 röster mot 8, att Herr Waléns
förslag om understöd åt Barnhemmet skulle afslås;
och röstade minoriteten för bifall till Herr Andbergs
i saken framställda yrkande.

Wid propositioner på de öfriga påståendena
svarades blandade ja och nej, och sedan Herr
Ordföranden förklarat sig hafva funnit att yr-
kandet om de disponibla medlens inslående
till Rådhusbrofonden vore bifallet, begärdes
tvenne voteringar, då först, med 16 röster mot 9,
afgjordes att till kontraproposition i hufvudvote-
ringen skulle antagas yrkandet om medlens inslå-
ende till stadens Reservfond efter herr Waléns
förslag, hvarefter i slutliga voteringen afgåfvos
13 ja och 12 nej, hvadan alltså Stadsfullmäktige
derigenom beslutade att ifrågavarande vinst-
medel - sedan 5000 kr. deraf afsatts till Stads-
kassan - skulle läggas till Rådhusbrofonden. -

8:o Öfriga delar af Inkomststaten föranledde
ej till annat yrkande, än å bifall; och blefvo
äfven desamma godkända, med stadgande af
följande uttaxering såsom kommunalutskylder
för innevarande år:

a.) personlig fattigvårdsafgift: à 50 öre för man
och 25 öre för qvinna, som erlägger Mantalspen-
ningar;

b.) tillskott å bevillningskrona, à 5 Kronor;
hvarigenom, med inberäknande af den utaf kyrko-
stämma beslutade taxering, {samfälda} utskylderna
skulle blifva

a.) personliga afgifter à 1 Kr. 2 öre för man och
77 öre för qvinna;

b.) tillskott å bevillningskrona:

till Folkskolan - à 1 kr.
till alla öfriga föremål - à 5 kr 6.-

Och hade, med Inkomststatens godkännande, följande
{Särskilda uppbörder} jemväl blifvit beslutade:

a.) Platspenningar för byggnader å Oxbacken, à 5 kr;

b.) Ersättning för begagnade byggnadsplatser på Westermar-
ken, à 5 kr. för hvarje matlag;

c.) Hundskatt, à 5 kr. för hvarje hund (under iakttagande
af uppbörds- och kontrolleringssätt lika med inne-
varande års), hvaraf behållningen ock, lika med de
föregående åren, samt åt hvardera med hälften, till-
delas {Stadens Skarpskytteförening}, såsom understöd
från kommunen, och {Fattigvårds Styrelsen} för lifränte-
insättningar åt fattiga barn i kommunen. -

[MARG: 212.]

{§.3.}
Till Byggnads Nämnden remitterades, för beredning,
en från Magistraten, med förord, ankommen framställ-
ning från B7-ordens-sällskapet härstädes, om anslag
af en del af stadens tomt N:o 108 till Öfre Kanalbolaget,
såsom ersättning för en tomtplats invid Kungsgatan, hvil-
ken bolaget istället aflåter till först berörda Sällskap. -

[MARG: 213.]

{§.4.}
Föredrogs Helsovårds Nämndens utlåtande öfver Herr
A. Lindblads motion om upptagande af amorteringslån
af 100000 kronor till en vattenledning i staden, att på
15 år amorteras af stadens vinstmedel för utskänkning
af spritdrycker, medelst anslag af 10000 kronor år-
ligen under denna tid, då behållningen af vattenlednin-
gen finge tillfalla Stadskassan; och i sammanhang
härmed upplästes ett utdrag af protokoll, fördt
den 12 i denne månad hos Eskilstuna Utskänknings-
bolag, innehållande att bolaget den 20 föregående
April beslutat anslå dess varande och blifvande
disponibla medel, härflytande från äldre oktrojer,
till fond för en vattenledning i staden, äfvensom att af
dessa medel ett belopp af 50000 kronor voro
att för detta ändamål disponera om, i följd af
derom väckt motion, Stadsfullmäktige beslutade
vattenlednings anläggning och åtgärds vidtagande för
ett sådant besluts sättande i verket.

Stadsfullmäktige funno angeläget att ärendet
vidare bereddes, synnerligast i finansielt hän-
seende, och beslutade för det ändamålet tillsätta
en Komité af fem personer; hvarefter till
Komité ledamöter utsågos - efter det motionären
afsagt sig ledamotskap -:

Fabrikören L. F. Ståhlberg
Fabrikören A. Norrman
Stadskassören C. J. Jernbergh
Winhandlanden E. A. Lundblad
och Ingeniören Theofr. Boberg,

med uppdrag åt herr Jernbergh att sammankalla Komiterade till
första
sammanträdet. -

[MARG: 205.]

{§5.}
Från återstående delen af sammanträdet hade
vice Ordföranden samt Herrar A. Lindblad och
P. A. Hagström permission.

{§.6.}
Herr C. A. Ström hade nu till sammanträdet
ankommit för att i detsamma deltaga.

Hans nu tillkännagifna förhinder att bevista
sammanträdet förut godkändes.

{§.7.}
Herr C. A. Ströms motion om anslag af medel till
deltagande i kostnaden för ett porträtt i olja
af Direktörskan Jeannette Zetterberg på grund af
hennes mot samhället visade välvilja och frikostig-
het, remitterades, för beredning, till Drätselkam-
maren. -

[MARG: 214.]

{§.8.}
Till Ledamöter i stadens Drätselkammare invaldes:

Herr Chr. Ad. Johansson med 17 röster
Herr Ingeniör J. O. Biörk med 15 röster
Herr Arvid Nilsson med 14 röster
Herr Emil Andersson med 12 röster

[MARG: 215.]

{§.9.}
Till Ledamöter i Fattigvårds Styrelsen invaldes:

för 1:sta distriktet: Herr Aug. Nilsson med 10 röster

för 2:dra distriktet: Herr Carl Andberg med 22 röster

för 3:dje distriktet: Herr P. A. Hagström med 15 röster

för 4:de distriktet: Herr L. E. Lindgren med 22 röster

för 6.B. distriktet: Herr L. G. Svanström med 21 röster

[MARG: 216]

{§.10}
Till Ledamot-suppleanter i Fattigvårds Styrelsen invaldes:

för 1:sta distriktet: Herr Aug. Bohm d.y. med 21 röster

för 2:dra distriktet: Herr Arvid Frössén med 9 röster

för 3:dje distriktet: Herr Rob. von Oelreich med 18 röster

för 4:de distriktet: Herr C. F. Lundström med 21 röster

för 9:de distriktet: Herr C. W. Dahlgren med 10 röster

och skulle det antecknas att herr E. A. Lundblad
äfven erhållit 9 röster till Suppleant i 2:dra
distriktet, men afsade sig befattningen,
hvilket godkändes. -

{§.11}
Till Ledamöter i Komitén för Städernas
Allmänna Brandstodsbolag för det kommande
brandstodsåret återvaldes Herrar J. Hed-
lund, F. Bovin, S. Palmgren, E. A. Naesman
och R. F. Almqvist. -

{§.12.}
Till Ledamöter i Komitén för fonden af den
16 April 1871 återvaldes Herrar J. Svengren,
Theofr. Boberg, J. C. Heljestrand, J. Walén och
C. J. Jernbergh.

{§.13.}
Ordföranden tillkännagaf att herr v. Ordföran-
den anmält att enskild person anslagit ett täf-
lingspris å 50 kronor till den som uppvisade
det mest sinnrika {Wäginstrument}, afsedt för
enskildt bruk, såsom å kontor, i hushåll, i maga-
siner o.s.v., hvarvid afseende äfven sättes å ett
vackert och fulländadt arbete. -

På derom gjord framställning beviljades
att annons om denna täflan skulle i tidnin-
garne få införas på Stadskassans bekostnad,
samt derom att 16:de April-fondens Komiterade
komme att priset utbetala den 16:de April
nästkommande år -

{§.14}
Till befäl i Brandstyrkan återvaldes:

a.) till Brandchef: Herr A. F. Dahlström

b) till vice Brandchef: Herr Oscar Svalling

c.) till förste Wattenchef: Herr C. M. Loström

d.) till Andre Wattenchef: Herr Chr. Ad. Johansson

e.) till förste Bergningschef: Herr Aug. Bohm d.y.

f) till Andre Bergningschef: Herr Emil Andersson. -

{§.15}
Herrar C. L. Grönvall och L. P. Åkerman återvaldes
återvaldes till ledamöter i Komitén för insamling
af primäruppgifter till jordbruksstatistiken. -

{§.16.}
Till Revisorer å den Kommunala räkenskapen
för innevarande år valdes:

Kollega Th. Engström med 19 röster
Bokhandlanden H. Sandberg med 15 röster
Handlanden C. A. Klein med 14 röster

{§.17.}
Till Suppleant åt revisorerne på den Kommunala
räkenskaperna för året valdes:

Herr Arvid Nilsson med 13 röster.

{§.18.}
Till Revisor å Elementar Läroverkets Byggnads-
Kassa valdes Handlanden Ernst Hellstedt.

{§.19.}
Efter till afgång berättigade Fabrikören C. O. Öberg
valdes Handlanden C. A. Lundberg d.y. till
ledamot i Stadens Hamn Direktion. -

{§.20.}
Magistraten hade anmodat Stadsfullmäktige
att, sedan Stadskassören C. J. Jernbergh afsagt
sig sin befattning såsom God Man för tillsyn å
förmynderskap här i staden, hvilken han i 15 år
innehaft, utse annan lämplig person att i egen-
skap af god man berörde tillsyn utöfva; hvar-
jemte Kamreraren A. Billjer uti en direkt
till Stadsfullmäktige ingifven skrift likaledes
afsade sig enahanda befattning. -

Stadsfullmäktige beslutade att genom val
utse 2:ne nya Gode män för tillsyn å för-
mynderskap här i staden, hvarefter i
sådant afseende valdes Fabrikören Joh.
Walén och Ingeniören Axel Karlsson.

[MARG: 217.]

{§.21.}
Stadsfullmäktige skulle till handlingarne
lägga Byggnads Nämndens meddelande om
angelägenheten deraf att, vid nya stadsplanens
upprättande, utsträcka förgårdsanläggningarne
vid tomterna å Norr till och med Kyrko-
gårdsgatan, på sätt Nämndens nu upplästa
protokoll för den 20 i denne månad innehåller.

[MARG: 218.]

{§.22.}
På sätt Byggnads Nämnden, enligt dess protokoll
för den 20 December, ansett lämpligt, skulle Stads-
fullmäktige, i afseende om hvilka delar af stadens
planlagda område äro enligt Byggnads Stadgan för rikets
städer att hänföra till ny stadsdel, hos Kongl. Maj:t
hemställa {att till ny stadsdel må hänföras}:

1:o hela stadsdelen Norr, dock med följande undantag:

a) de tre mekanisk-verkstadsqvarteren - begränsade
af Norra Bruksgatan, Storgatan och Gränsgatan och
belägna i norra delen af berörda stadsdel - emedan
vissa tomter i dessa qvarter redan äro med stenhus
bebyggda utan gårdsrum till för tomt i ny stad före-
skrifven storlek;

b) de små tomterna N:o 64 och 65, belägna i södra
delen af berörde stadsdel, tilldess de till en enda
tomt kunna varda sammanslagna och såmedelst möj-
liggöra ett bebyggande såsom för ny stad föreskrifves;

2:o de nybildade tomterna i Qvarngärdet af stadsdelen
Söder;

hvaremot öfriga delar af staden delvis genom tom-
ternas inskränkthet och delvis genom mindre gatu-
bredder, än Byggnadsstadgan föreskrifver, ansågos
icke kunna till ny stadsdel hänföras. -

[MARG: 219.]

{§.23.}
Justerades till Kongl. Maj:t ställd underdånig fram-
ställning om det förslag, som i föregående §. omförmäles
samt om de den 17 Augusti, 7 och 14 September, 5 Oktober
och 2 November detta år beslutade stadsplansregleringarne.

{§24}
Ordföranden aflemnade till Stadskassan 24 kronor, utgö-
rande under året hos Stadsfullmäktige upplupna
plikter för uteblifvande.

{§.25.}
Stadsfullmäktige utsågo Herr Handlanden
Carl Andberg, hvilken i dag blifvit till ledamot
i Fattigvårds Styrelsen åter invald, till Ordfö-
rande hos bemälda styrelse.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Ad Fr Dahlström/
/Axel Karlsson/

År 1877 den 2 Januari på rådhussalen offent-
ligen uppläst, betyga

/J, P, Johansson,/
/J, P, [Hallin]/

[MARG: 219.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107299.

Personrelationer