Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 maj 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 maj 1892

Anmärkning

{1892, den 27 Maj.}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige med undantag af
Herrar

Mossberg,
Söderblom och
Axel Karlsson, med anmäldt och godkändt förfall samt

Liljeqvist och
Aug. Stenman utan anmälda förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar C. A. Lundberg och Carl Olsson.

{§2.}
Med magistratsremiss den 12 innevarande Maj öfverlemnades de af
Fors sockens kommunalstämma hos Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande anförda besvär deröfver att
staden för innevarande år antecknats såsom egare till
den inom socknen belägna s.k. stadens Vestermark,
i hvilka besvär kommunalstämman yrkat det nämn-
da åtgärd måtte upphäfvas, men längden i öfrigt godkän-
nas; och hade Kongl. Maj:ts Befallningshafvande öfver
samma besvär infordrat Stadsfullmäktiges förklaring

Med anledning häraf och sedan remiss till Utskottet
begärts ajournerades sammanträdet, medan Utskot-
tet sammanträdde för ärendets beredning.

Då sammanträdet åter vidtagit upplästes och god-
kändes det af Utskottet uppsatta förslag till utlå-
tande i ämnet, som finnes i Stadsfullmäktiges bref-
diarium infördt under N:r

[MARG: {91.}]

{§3.}
I sammanhang härmed godkändes till betalning
ur Stadskassan följande räkningar

för [vidimation] af protokollsutdrag - 7:-
för afskrift af protokollsutdrag - 4:50
för lösen af Häradsskrifvarens intyg - 3.50
för utlägg för vederhäftighetsbevis - 1:-

{§4.}
På förekommen anledning beslöto Stadsfullmäktige
godkänna de af Drätselkammaren verk-
stälda åtgärderna att, till fyllande af de behof för sta-
dens räkning, för hvilka upplåning enligt utgifts- och
inkomststaterna för innevarande år borde
ske, hos Sparbanken i Eskilstuna upptaga lån till
följande belopp, nämligen

den 3 Januari 1891 å 20000 kronor och
den 31 December 1891 å 50000 kronor, hvilka redan utbetalats samt ett
den 1 Juli 1892 utfallande lån å 25000 kronor.

{§5.}
För utevaro utan anmäldt och godkändt förfall
pliktade Herrar Liljeqvist och Stenman hvardera
två kronor, hvaremot Herr Lundström, hvilken
under sammanträdet anländt, befriades från
plikt för utevaro.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/C. A. Lundberg/
/Carl Olsson/

År 1892 den 30 Maj å Rådhuset offentligen uppläst betyga.

/Gust Carlsson/
/Gust, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 maj 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107296.

Personrelationer