Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december1872

Anmärkning

Protokoll, fördt vid ordinarie samman-
träde med Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna den 27:de December 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar C.A. Ström, F.R. Wuerster, Axel Karlsson, hvilkas
förfall godkändes.

{§.1.}
På Ordföranden Herr Wahlströms anhållan, uppdrogos
ordförandeskapet vid detta tillfälle åt Herr vice Ordfö-
randen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtoendevalda]

{§.2.}
Magistratens utgifts- och inkomst förslag för år 1873
föredrogs, jemte Berednings Utskottets deröfver afgifna
utlåtande; hvarefter följande beslut fattades:

1:o Stadsvaktmästarens lönestat bestämdes, i enlighet
med Magistratens yttrande, sålunda, att de hittils
varande hyresmedlen och skopenningarne indragas;
att Waktmästarens fasta lön istället ökas till 600 rd [Riksdaler],
och att Waktmästaren derutöfver får åtnjuta 30 rd för
rådhusets städning, vedhuggning och granris, så att hans
sammanlagda löneinkomster blifva 630 rd, räknadt
från den 1 Januari 1873.

2:o Ett af herr Theofron Boberg nu framstäldt förslag
derom att fotogenlyktorna vid Strandgatan på Norr
måtte ökas från 3 till 5 stycken, remitterades för
beredning till Drätselkammaren.

3:o Medelst votering och 23 röster mot 4 röster,
{afslogs} Berednings Utskottets yrkande att Drätselkammaren,
vid iordningsställandet af badanstalten vid Stångjerns-
hammar-rännan, icke borde få använda stenkistor,
och {godkändes} Drätselkammarens förslag att dertill
få anbringa stenkistor i vattnet, om pålar, i
följd af bottnens beskaffenhet, icke kunna med säkerhet
anbringas.

4:o I enlighet med Berednings Utskottets utlåtande, skulle
den af Drätselkammaren föreslagna upprensning i ån
vidtagas först invid Rådhustorget och rådhubron, derom
Sunhets Nämnden gjort yrkande, och derefter börja
vid fattigvårdstomten och på den westra stranden uppåt
så långt medlen räcka, samt muddern uppläggas på
Snickareängen.

5:o I anseende till Nybrons dåliga beskaffenhet
betviflade Stadsfullmäktige lämpligheten af brons
reparation efter Drätselkammarens förslag, och för-
klarade de af Drätselkammaren beräknade
2000 rd icke böra dertill anslås; men på samma
gång och jemte det frågan uppskjöts, lemnades
uppdrag åt Drätselkammaren att af sakkunnig
person anskaffa förslag {dels} till brons fullstän-
diga reparation, {dels} till brons ombyggnad med
användande af de materialier från gamla bron,
som kunna begagnas; hvarefter och sedan Stads-
fullmäktige blifvit öfver förslagen hörda och
fått tillfälle att deröfver sig yttra, dessa skulle
ingå tii Stadens Utskänknings Bolag, med fram-
ställning huruvida och till hvad belopp Bolaget
ville af sina medel lemna anslag till denna
bro.

6:o Förslagens öfriga delar antogos oförändrade;
i följd hvaraf beslutades:
a.) {Upplåning} för Stadens behof af 26000 rd rmt [Riksdaler Riksmynt] på
sätt förslaget innehåller.
b.) {Uttaxering} af följande Kommunalskatt för år 1872
för {Stadskassans behof}, å 2 Rd 80 öre på hvarje
bevillnings riksdaler.

{För Fattigvårdens behof}, dels personlig afgift
à 50 öre för man och 25 öre för quinna, dels
och tillskott å 2 rd 20 öre på hvarje bevillnings-
riksdaler;

hvarjemte ock beslöts att i likhet med föregående
år skulle uttagas:

1:o {Helsovårdsafgift} till Sundhets Nämndens kassa
à 20 öre för man och 10 öre för quinna, som fyllt 18 år;

2:o {Hundskatt}, à 3 rd för hvarje hund, hvilka medel
tilldelas Stadens Skarpskytte förening, såsom understöd
från kommunen.

På sätt Drätselkammaren föreslagit, skulle debet-
sedlarne hädanefter utfärdas lika specificerade
såsom förut, men utan indelning förbetalning i tvenne
omgångar, enär det visat sig att de skattskyldige
föredragit att betala alla utskylderna på en gång.

[ÄRENDEORD: Budget]
[MARG N:o 391]

{§.3.}
Med godkännande af Fattigvårds Styrelsen derom
afgifna förslag beslöt att aflöningen till Tillsy-
ningsmännen för betlares anhållande från den 1 Ja-
nuari 1873 och under samma år, till förökandet af
Tillsyningsmännens ver[k]samhet, skulle utgå med
visst belopp för hvarje person, sålunda:

För anhållen fremmande betlare, efter Fattigvårds-
förordningens §.40 mom2., 1:sta punkten - rd 5: -
För anhållen, här hemmahörande, betlare
efter samma moment, 2:dra punkten - rd 3. -
För anhållet, fremmande, betlande barn,
efter §.40. mom3. - rd 1. -
För anhållet, här hemmahörande, betlande
barn efter §.40., mom4. - rd 1. -

[ÄRENDEORD: Kat.5 ärendeord saknas]

{§.4.}
På grund af Polismästarens tillstyrkan, beviljades
Poliskonstaplarna D.A. Möller och C.G. Fahlgren
hvardera en gratifikation af 25 rd för
innevarande år.

[ÄRENDEORD: Rätsväsendepersonal]
[MARG N:o 312]

{§.5.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren invaldes.
Kamreraren C.A. Ström med 25 röster
Fabrikören C.E Stenman med 24 röster
Fabrikören C.G. Granlund med 23. röster
Handlanden A. Hellstedt med 20 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG N:o 313]

{§.6.}
Till Ledamöter i Fattigvårds Styrelsen invaldes:
i 1:sta distriktet: Handlanden F.R. Wuerster med 20 röster
2:dra distriktet: Handlanden C.J. Andberg med 20 röster
3:dje distriktet: Färgaren P.A. Hagström med 23 röster
4:de distriktet: Skomakaren L.E. Lindgren med 23 röster
6:te distriktet: Gelbgjutaren L.G. Svanström med 11 röster

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG N:o 314]

{§.7.}
Till Suppleanter i Fattigvårds Styrelsen blefvo
invalde:
i 1:sta distriktet: Herr Aug. Bohm d.y med 20 röster
2:dra distriktet: Herr E.A. Lundblad med 19 röster
3:dje distriktet: Herr Robert von Oelreich med 9 röster
4:de distriktet: Herr C.F. Lundström med 17 röster
9:de distriktet: Herr olof Björk med 14 röster

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

{§.8.}
Till Ordförande i Fattigvårds Styrelsen valdes
Handlanden C.J. Andberg med 25 röster, att tjenstgöra
för den tid, han är till ledamot vald.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

{§.9.}
Till Revisorer å de Kommunala räkenska-
perna för år 1872 valdes med öppen omröstning:
Herr A.F. Kohlström
Herr C.M. Loström
Herr E.A. Thunell
och till revisors-suppleant
Herr Gust. Landström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.10}
Till Revisor å Elementarläroverkets Byggnads-
kassas räkenskap för år 1872 valdes Handlanden
C.J. Andberg.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]


{§.11.}
Till Ledamöter i Komitén för fast egendoms för-
säkring i Städernas allmänna Brandstods-
Bolag invaldes:
Rådman J. Hedlund
Fabrikör C.G. Granberg
Fabrikör F. Bovin
Fabrikör S. Palmgren
Läroverkskollegan R.F. Almquist.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]
[MARG N:o 315]

{§.12.}
Till Komiterade under år 1873 för fonden af den 16 April 1871,
utsågos:
Herr J. Svengren
Herr Theofr. Boberg
Herr J.C. Heljestrand
Herr C. Jernbergh
Herr Joh. Walén.

[ÄRENDEORD: Kat.1 ärendeord saknas]

{§.13.}
Till Ledamöter i Sundhets Nämnden invaldes:
i 1:sta distriktet: Herr Aug. Bohm d.y med 11 röster
5:te distriktet: Herr C.J. Nyst[röm] med 16 röster
6:te distriktet: Herr H. Lagerbäck med 18 röster
7:de distriktet: Herr C.A. Lundberg d.y. med 13 röster
8:de distriktet: Herr c.O. Thomson med 20 röster

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]
[MARG N:o 316]

{§.14.}
Till Ledamöters Suppleanter i Sundhets Nämnden valdes:
i 2:dra distriktet: Herr Arvid Frössen
4:de distriktet: Herr Herman Sandberg
6:te distriktet: Herr R.F. Almquist
8:de distriktet: Herr Gust. Landström
9:de distriktet: Herr Albin Hellstedt
10:de distriktet: Herr C.M. Loström;

skolande af desse, Herr Herman Sandberg, hvilken
invalts efter Herr G.W. Stawelius, som afflyttat
från 4:de distriktet, tjenstgöra under den tid
för hvilken herr Stawelius förut blifvit
utsedd, eller till 1875 års utgång; men de öfriga kom-
ma att tjenstgöra till utgången af år 1876.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

{§.15.}
Herrar C.G. Granberg och A. Lindblad reserverade
sig emot beslutet i §.2. mom.3; - likaså Herr
J.C. Heljestrand.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

Samma dag uppläst och justeradt:

/J, Wahlström/
/Jac, Wedberg/

år 1872 den 27 December äro förestående
protokoller för den 7 November samt den 12:te
och 27 December innevarande år på Rådhussalen
offentligen upplästa, betyga:

/C Jernbergh/
/C,E, Stenman/
/Theofr: Boberg/
/G; Nilson/
/G E Svahnbäck/
/J.C. Heljestrand/
/C;G; Granberg/
/C.A. Lundberg/
/C J Andberg/
/P;E;V; Lundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107290.

Personrelationer