Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
27 December 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Nordlund, C. A Ström, Thunell, Axel Karlsson
med godkända förfall.

{§.1.}
Föredrogs de uppsatta Utgifts- och Inkomst-
förslagen för år 1871, jemte Berednings Utskottets
deröfver afgifna utlåtande; och blefvo dessa
förslag godkända, med följande undantag:

1:o Från Stadskassan skulle ej något utbe-
talas för middag åt Beväringsmönstringsförrättarne,
med anledning af 21 §. i Kongl. Reglementet den 14
September 1858, innehållande, att mönstringskostnader,
deribland traktamentsersättningar, skola utgå af
allmänna medel.

2:o Från Stadskassan skulle ej heller utbetalas
något för beväringsmanskapets aflemnande
och hemtning, då 48§. mom.5. i nyssnämnda Nådiga
Reglemente innehåller, att Kronobetjening för sådan
resa utom tjenstgöringsdistriktet må derför erhålla
skjuts- och traktamentsersättning efter gällande
Rese-Reglemente.

3:o De bland byggnaderne
föreslagna nya grindarne vid Borgmästarebostället
skulle anbringas, om boställshafvaren sådant påfordrar,
men annars icke. -

4:o Nybron skulle enligt Drätselkammarens
förslag repareras och uppstödjas, men Drät-
selkammaren om {sättet} för brons uppstödjande
inhemta sakkunnig persons yttrande.

5:o Då Komminister G. Björkman förklarat
sig, istället för påsynad nybyggnad af Brygghus
och fullständig reparation å boningshuset vid
Komministersgården, vilja emottaga årlig ersätt-
ning i penningar endast under det uttryckliga
vilkor, att nytt boningshus uppföres fär-
digt att iflytta våren 1873; men det låge utom
Stadsfullmäktiges befogenhet att besluta
om nybyggnad å ett prestboställe; så skulle
nu ej annat i saken åtgöras, än att före-
slagne 2000 rd [riksdaler] till Komministersgårdens
iståndsättning skulle beräknas bland Stadens
utgifter för nästa år; hvaremellertid Stads-
fullmäktige finge afvakta Kyrkostämmas
blifvande beslut, då den ekonomiska besigt-
ningen å Komministersgården varder Stads-
församlingen delgifven. -

Beslutet i denna punkt fattades
genom votering med 17 röster mot 8, hvilka
sistnämnde afgåfvos för den mening, att ifrå-
gavarande utgiftspost icke skulle beräknas, då
Stadsfullmäktige ej erhållit del af syne-
instrumentet. -

Härefter beslöts:

a.) att för {Stadskassans} behof skulle såsom
Kommunal-utskylder för år 1870 uttaxeras
2 rd 30 öre på bevillningsriksdalern;

b.) att för {Fattigvårdens behof} skulle uttaxeras

1:o personlig afgift à 50 öre för man och 25
öre för qvinna, som fyllt 18 år;

2:o Tillskott, à 2 rd 70 öre på hvarje Bevillnings-
riksdaler. -

c.) Att {Helsovårdsafgift} till Sundhetsnämn-
dens kassa skulle uttaxeras à 20 öre
för man och 10 öre för qvinna, som fyllt
18 år.

d.) Att {Hundskatt} skulle uttaxeras à
5 rd för hvarje hund, och att dessa medel
skulle tilldelas härvarande Skarpskytteförening
såsom understöd från Kommunen, utan att
några vilkor om användandet lemnas.

Sistnämnde beslut fattades genom votering
med 14 röster mot 11, hvilka sistnämnde af-
gåfvos för den mening, att hundskattsmedlen
borde till Skarpskytteföreningen aflemnas med
vilkor, att minst halfva beloppet användes till
skjutpremier, bestående uti insättningar för lif-
ränta, och resten till annat af Styrelsen be-
stämdt ändamål. -

-

Med anledning af en utaf Herr A. Lindblad,
såsom ledamot i Berednings Utskottet afgifven reser-
vation, förekom till öfverläggning huruvida hvad,
som kan besparas af de för Komministersgården
beräknade medlen, borde användas till afbetal-
ning på Stadens skulder eller ock afsättas
till en särskild fond för blifvande nybyggnad
derstädes; men Stadsfullmäktige ansågo ej nö-
digt att derom fatta beslut.

[ÄRENDEORD: Budget]

[MARG: N:o 233]

{§.2.}
Sammanträdet uppskjöts till klockan precis 3 e.m.

{§.3.}
Klockan 3 e.m. börjades sammanträdet ånyo.

{§.4.}
Efter anmälan derom att Herrar C. A. Ström,
C. G. Granberg, C. E. Stenman och C. J. Westerberg
äro i ordningen att från Drätselkammaren med
detta års slut afgå, företogs nu val af 4
ledamöter i Drätselkammaren med slutna sedlar;
och blefvo dervid invalde:

Herr Kamrer C A. Ström med 24 röster
Herr Fabrikör C. G. Granberg med 24. röster
Herr Fabrikör C E. Stenman med 22. röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 8. röster
denne sistnämnde efter lottning med Fa-
brikören J. A. Lafqvist, som fått lika röstetal.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 233.]

{§.5.}
Till Fattigvårds Styrelsen invaldes:

I 6:te distriktet A. till ledamot Gelbgjutaren C. A. Johansson
med 25 röster.
I 6:te distriktet B. till Suppleant Fabrikören Gust. Lagerbäck
med 11.
I 7:de distriktet till Ledamot Handl. C. A. Lundberg d.y. med
18.
I 9:de distriktet till Ledamot Fabrikör G. E. Svahnbäck med 23.
och som derigenom 2:ne Suppleanter blifvit till
ledamöter invalde, skedde fyllnadsval, då
i 6 distriktet A. invaldes till Suppleant Fil. D:r Filip
Almqvist
och i 7 distriktet till Suppleant invaldes Handl. A. G.
Johansson.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 234}]

{§.6.}
Till Komplettering af Brand Korpsen invaldes:

Till Brandmästare i 3:dje qvarteret, Åkaren Olof Eriksson.

Till Brandmästare å Rademachergatan samt s.k. Sjögårdarne,
Hofslagaren C. A. Engström.

Till Brandrotemästare i 5:te qvarteret efter Fabrikör C. J.
Lamberg:
Handlanden Gustaf Landström.

Till Brandrotemästare i 7:de qvarteret efter Fabr. C. E.
Lindstedt: egaren
af gården N:o 293 Gevärssmeden C. H. Blomstrand.

Till Brandrotemästare i 9:de qvarteret efter Fabrikör L.
Hedlund: Fil. D:r
Richard Filip Almqvist.

Till Brandrotemästare i 11 qvarteret efter Fabrikören L. J.
Ström:
Gelbgjutaren G. Svanström.

Samt till vice Chef och Sprutmästare vid Sprutan N:o 3
efter afflyttade Byggmästaren J. Asplund:
Fabrikören Theodor Hedberg.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

[MARG: {N:o 235.}]

{§.7.}
Till Revisorer å de Kommunala räkenskaperna
och förvaltningen för år 1870 invaldes:

Herr Ingeniören Axel Karlsson,
Herr Räkenskapsföraren J. A. Lindgren,
Herr Kassören G. W. Stawelius;
och till Suppleant:
Fabrikören W. Zetherström.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.8.}
Till Ledamöter i Komitén för brandförsäkring
å fast egendom under Kommande året
valdes:

Herr Rådmannen C. G. Söderholm
Herr Rådmannen Joh Hedlund
Herr Kakelugnsmakaren J. P. Nordlund
Herr Fabrikören F. Bovin och
Herr Fabrikören C. G. Granberg.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.9.}
Mälare Provinsernas Mejeri aktiebolags
ansökning att få anbringa ståltrådslina
med dragkraft från Liehammaren till
Bolagets gård N:o 315 remitterades
för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 236.]

{§.10.}
Till Drätselkammaren remitterades ock
för beredning Brand Chefen Svahns ansökning
om 50 rd gratifikation för innevarande år,
i anseende till ökade göromål. -

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]

[MARG: N:o 237.]

{§.11.}
Hos Stadsfullmäktige för innevarande år
upplupna plikter 8 rd skulle till Stadskassan
levereras. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.12.}
Åt nuvarande herr Ordföranden uppdrogs
att sammankalla Stadsfullmäktige till nästa samman-
träde. -

Samma dag justeradt:

/C, A, Lundberg/
/C; C; Callander/

Förestående protokoller för den 1 Augusti,
1 September, 6 Oktober, 3 November samt
14 i denne månad och denas dag äro of-
fentligen upplästa, betygar

/C Jernbergh/

[MARG: N:o 238.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107289.

Personrelationer