Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 27:de
Januarii 1863.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
På framställd förfrågan hade Stadskassören Jernbergh för-
klarat sig beredvillig att vara Stadsfullmäktiges Sekreterare
tillsvidare, dock utan att kunna på förhand fordra någon
bestämd lön, helst han icke visste hvad arbete befattnin-
gen medförde.

Stadskassören Jernbergh var nu närvarande; och öfver-
enskoms med honom att vara Stadsfullmäktiges Sekre-
terare till en början på ett halft års tid; och skulle
om lönen sedan öfverenskommas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

{§.2.}
Herr P. Wahlströms förslag om gasledning till Rådhuset
återtogs och ansågs nu ej böra förekomma; men då
nu väcktes förslag om anbringande af fotogen lampor
till uplysning i Rådhuset, skulle samma förslag för
beredning öfverlemnas till Stadens Drätselkammare, att
med utlåtande deröfver inkomma så snart att den
innevarande mörka årstiden ej må tilländagå innan
förslaget kan genomföras.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad, Gasanläggning]

{§.3.}
Gasverkets anspråk på ersättning för gasrörs omläggning i
gatorna enligt en räkning å 1033 Rd [riksdaler] 10 öre remitterades, för
ärendets utredning, till Drätselkammaren, som hade att
med sitt utlåtande till Stadsfullmäktige inkomma.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Gasanläggning, Vägfråga]

{§.4.}
Drätselkammaren hade framställt förfrågan om
nya vigter efter decimal systemet skulle anskaffas
till Stadens Räcksmedjor. Efter härom före-
hafd diskussion, stannade Stadsfullmäktige i
det beslut, att nya vigter ej skulle anskaffas i
Räcksmedjorna, emedan, om försäljning der komme
att ega rum, Arrendatorn af Werket finge sjelf
hålla sig gällande vigter.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Näringsidkare]

{§.5.}
Wid med slutna sedlar företaget val till ledamö-
ter i de Berednings Committéer här i Staden för in-
nevarande år, som egde att föreslå de på taxering
beroende bevillningsafgifterne till Kronan, utsågos:

1:o {inom första distriktet}, innefattande Gamla Staden och
Nystaden,
till Ledamöter
Handlanden Sven Palmgren
Handlanden Per Wahlström
Målaren W. A. Öhman

till Suppleanter:
Handlanden L. F. Österwall
Garfvaren C. F. Sjöberg

2:o {inom andra distriktet}, omfattande Fristaden:
till Ledamöter:
Handlanden J. Svengren
Manufacturisten Johan Hedlund
Rådmannen H. Dahlberg

till Suppleanter:
Fabriksidkaren Johan Walén
Manufacturisten Levin Hedlund.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Taxering]

{§.6.}
Genom samfäld omröstning, enl. §. 59. i Kongl. Förord-
ningen om Kommunal Styrelse i Stad, afgjordes att
Herr Carl Oskar Öbergs förslag om antagande af
Kronobevillningen efter 2:dra Artikeln i Bevillnings
Stadgan till grund för Kommunalskatts utgörande i
Staden istället för nu gällande öretalsberäkning,
skulle under närmare pröfning komma; och
skulle, med anledning af föreskriften i nyssnämnde
§., detsamma således öfverlemnas till Magistraten,
för vidtagande af den förberedande utredning frågan
kräfver, innan förslaget hos Stadsfullmäktige till
slutligt afgörande företages.

[ÄRENDEORD: Skatt, Taxering]

[MARG: N:o 3.]

{§.7.}
Herr C. O. Öbergs förslag om Brandsprutornas place-
ring på lämpligare ställen, byggnad af erforderliga
nya spruthus samt indelning af sprutmanskap i
vissa distrikter, remitterades till Drätselkammaren
som egde att, efter inhemtande af Brand Corpsens
yttrande, med utlåtande i ämnet till Stadsfull-
mäktige inkomma.

[ÄRENDEORD: Brandrote, Brandutrustning]

[MARG: N:o 4.]

{§.8.}
Herr C. O. Öbergs förslag om antagande af en Stads-
Arkitekt remitterades till Drätselkammaren, att deröfver
med yttrande inkomma.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 5.]

{§.9.}
Herr Öbergs förslag om Djurgårdens utarrendering
remitterades äfven till Drätselkammaren för inkommande
med yttrande deröfver, då ock Drätselkammaren egde
att föreslå lämpligaste sället för hägnads anbringande
kring Djurgården.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 6.]

{§.10.}
Herr Öbergs förslag om anläggning af en trädskola
vid Djurgården remitterades jemväl till Drätsel-
kammaren för afgifvande af dess yttrande
i ämnet.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 7.]

{§.11.}
Herr Öbergs förslag om upförandet af ett Wåghus
i Staden, anskaffande af kostnadsförslag till
en flottbro öfver strömmen till nya stadsdelen
samt anläggning af strandgatan derstädes, remitte-
rades till Drätselkammaren, att deröfver med
yttrande inkomma.

[ÄRENDEORD: Brofråga, Hamnfråga, Vägfråga]

[MARG: N:o 8.]

{§.12.}
Herr Öbergs förslag om grunddikning i Fristaden
remitterades till Drätselkammaren med anmodan att,
efter infordrande af Sundhets Nämndens yttrande,
inkomma med utlåtande i ämnet till Stads-
fullmäktige.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 9.]

{§.13.}
Herr C. G. Granberg väckte proposition derom att
Sommarnöjet Djurgården borde sökas få lagdt
under Stadens domvärjo; och utsågos Herrar
C. O. Öberg, A. Billjer och L. P. Malm att ärendet
utreda och med utlåtande till Stadsfullmäktige in-
komma.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.14.}
Herr C. L. Björk föreslog att Stadens del i Södra
Nygatan framför Skolgårdarne måtte stensättas.

Frågan remitterades till Drätselkammaren att med
yttrande inkomma.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.15.}
Om Stadsfullmäktiges blifvande sammanträden skulle
en kort underrättelse, då så sig göra låter, införas
i Stadens tidning, hvarmed vunnes att allmänheten
finge kännedom om tiden för sammanträdena.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.16.}
Inlemnade Herr S. Palmgren ansökning att få påbyg-
ga en vid huset till Stampverket befintlig Bodbyggnad
till samma höjd och bredd som Stampverket, för att
få bättre utrymme för en der tillämnad Manufactur-
verkstad.

Remitterades till Drätselkammaren, sig deröfver
att yttra.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 10.]

§.17.
Stadsfullmäktige antogo den ordning för afgifvandet
af förslag vid sammanträdena, att dessa förslag
såvidt sig göra låter, borde afgifvas skriftligen,
till vinnande af reda vid ärendenas beredning och
handläggning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.18.}
Stadsfullmäktiges protocoll, med tillhörande handlingar
och bilagor, skulle förvaras af Ordföranden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.19.}
Efter framställning om behofvet af ett brandfritt kassa-
skåp eller kassakista på Upbördskontoret till förvarande deri
af penningar och dervarande vigtiga räkenskaper, beslöts
att detta ärende skulle remitteras till Drätsel-
kammaren att med yttrande derom till Stads-
fullmäktige inkomma.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

Samma dag uppläst och justerat

/W; Zetherström/
/Knut Tersmeden/
/C J Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107291.

Personrelationer