Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 27.
Juni 1867.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar: A. Åkerhjelm, A. Hellstedt med godkändt
förfall och Herrar C. J. Westerberg och E. A. Naes-
man utan godkändt förfall; likasom och Herrar
J. Hedlund och L. P. Malm och K. Tersmeden,
i följe deraf att de 2:nne förstnämnde blifvit
till Rådmän utsedde och den sistnämnde blifvit i
konkurstillstånd försatt, från Stadsfullmäktige
utträdt och derföre ej nu vore närvarande.

{§.1.}
Herrar C. J. Westerberg och E. A. Naesman
skulle för uteblifvande från dagens sammanträde
utan godkändt förfall hvardera böta 2 Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.]
De Herr K. Tersmeden vid förra sammanträ-
det ålagda böter 2 Rd skulle afsrkifvas,
enär Tersmeden nu gjort konkurs.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.3.}
Herr W. A. Öhman valdes till Stadens Ombud
vid instundande sammanträde med Rekarne Häraders
samt Eskilstuna och Thorshälla Städers Kurhus-
intressenter.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]
[MARG: N:o 24]

{§.4.}
Stadsfullmäktige afslogo en af Gatusynen genom
Stadsfiskalen C. V. Janzon gjord framställning att
gatan utanför Svarfvaren Brobergs arfvingars gård
N:o 64 måtte på Stadens bekostnad iståndsättas
med stenläggning.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 25]

{§.5.}
Till Ledamöter uti Berednings Utskottet för instundande
sex månader invaldes:

Herr E. A. Naesman
Herr S. Palmgren
Herr C. A. Lundberg
Herr L. Bergström
Herr F. A. Stenman
Herr J. P. Nordlund
Herr P. A. Hagström;

och valdes desse Herr Rector L Bergström till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
Stadsfullmäktige biföllo att Herr Daniel Sjö-
ströms arrendelotter N:ris 9 och 12 af Stadens
Byggnadsjord finge öfverlåtas på Åkaren Olof
Eriksson, mot det att Herrar B. E. Skogsborg
och C. J. Andberg fortfarande borga för kontrakternes
fullgörande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 26]

{§.7.}
Sedan Drätselkammaren anmält att dess ledamot
Herr J. Nordmark afsagt sig befattningen i Drätselkam-
maren, emedan han komme att lemna orten; utsågs
nu till ledamot i Drätselkammaren istället
Fabrikören C. M. Loström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 27]

{§.8.}
Attesterades till liquid en räkning af Herr P. K.
Reuter å 5 Rd arfvode för ett besvärsmål hos
Kongl. Maj:ts i fråga om befrielse från skatt
för hamnjorden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.9.}
På derom gjord framställning, förklarade Stads-
fullmäktige att de Komiterade, såsom i och
för Elementar-Skole-husets reparation och
förändring blifvit utsedde, jemväl skulle ega
att bestämma i fråga om dervarande ekonomi-
hus.

[ÄRENDEORD: Utbildningsförtroendevalda]

{§.10.}
Stadsfullmäktige funno ej anledning vara för han-
den att ingå till Magistraten med begäran
om anställande af fyllnadsval efter de fyra
ledamöter, som från Stadsfullmäktige afgått.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.11.}
Efter upplysning derom att endast 18 Rd [riksdaler]
af den pension, som den 6 december
1866 anslagits åt Enkan Sofia Åkerstedt,
för hennes behof, blifvit för hennes död ut-
betaldte, medgifva nu Stadsfullmäktige, att åter-
stoden af första anslagssumman, utgörande 32 Rd,
finge utbetalas till Enkan Åkerstedts arfvingar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.12.}
Efter numera aflidne Ingeniören C. F. Spangenberg
invaldes Herr Ingeniören Axel Karlsson till
ledamot i Stadens GatuKomité.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.13.}
På derom af Herr C. O. Öberg gjord framställning
skulle Stadsfullmäktige ingå till Utskänknings-
Bolaget med hemställan, huruvida ej Bolaget,
för att lindra nöden för en mängd arbetare
som sakna arbete och uppehälle, ville anslå
en summa af 500 Rd som finge användas
genom att ordna fortsättningen af Kriebsens gatan
öfver Snickareängen med till ån, dervid arbetsför-
tjenst kunde lemnas sådana personer i Staden,
som sakna arbete; och skulle Utskänknings Bolaget
anmodas att lemna till Drätselkammaren det
bidrag, som kan varda beviljadt med uttalande
af Bolagets föreskrift rörande medlens användande.

[ÄRENDEORD: Arbetslivsfråga, Vägfinansiering]

{§.14.}
Beslöts att de ännu qvarvarande tryckta gaskontrakterna
skulle tillhandahållas allmänheten till inköp
i Sandberska bokhandeln.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

Uppläst och justeradt

/C A Lundberg/
/C; G; Granberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107285.

Personrelationer