Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 september 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 september 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 26 September
1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr G. Nilson och P. Wahlström med godkända förfall.

{§. 1.}
En af Herrar J. Wedberg, J. Walén, Theofr. Boberg
och Alfr. Norrman ingifven motion om anslag
af 6000 rd rmt [riksdaler riksmynt] till en ifrågasatt jernväg
genom
Länet från Flen, öfver Eskilstuna, till Westmanland
remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Järnvägskostnad]

[MARG: 298.]

{§. 2.}
På Stadsfullmäktiges framställning till Utskänknings-
Bolaget om fyllnadsanslag för parkanläggningen på
Norr, hade Bolaget den 18 i denne månad afslagit
allt bidrag för parkanläggning {Norr} om Nybron,
men, i fråga om den påbörjade anläggningen af park
{söder} om Nybron, beslutat att dertill lemna ett ytter-
ligare anslag, hvars belopp dock först skulle bestämmas
på nästblifvande ordinarie bolagsstämma uti in-
stundande November månad; och hade vid sådant
förhållande Drätselkammaren anhållit att få af
Stadskassans medel använda hvad som för felande plöj-
ning och djupgräfning i höst erfordrades tills dess
Utskänknings Bolaget hunne i anslagsfrågan fatta beslut,
hvarefter Stadskassan kunde erhålla ersättning efter
omständigheterne.

Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
framställning, dock att förskottsbeloppet från Stads-
kassan inskränkes till Ett Tusen riksdaler rmt.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: 297.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/C. A. Ström/
/C, O, Öberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 september 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107284.

Personrelationer