Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 april 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 april 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskils-
tuna den 27 April 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herr
Zetherström, hvars anmäldta förfall godkändes, och
Herr Palmgren, utan anmäldt godkändt förfall.

{§.1.}
Herr Kapitenen C. L. Fries hade erbjudit Staden
ett lån å 7000 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt]; och hemställde
Ordföranden huruvida detta låneanbud borde antagas.

Efter tillkännagifvande af Herr P. Wahlström,
att Stadens Utskänknings Bolag egde tillgång att
försträcka Staden de medel, som innevarande år
borde uplånas, och att det af Herr Kapitenen
Fries gjorde låneanbudet icke vore af nödvändighet
för Staden att antaga, beslöts, på framställd
proposition, att det ifrågavarande lånet å 7000 Rd
icke skulle nu uptagas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.2.}
Föredrogs Källarmästaren Alfred Törnbloms ansökning
om 20 års prolongation på hans Arrendecontract om Djur-
gården, jemte yttrande från vederbörande Beredning.

Efter öfverläggning i ämnet och anställd votering,
blef Herr Törnbloms ansökning afslagen med 14 nej
mot 8 ja.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 35a]

{§.3.}
Herr Johan Walén väckte motion derom, att
Arrendeauktion på Djurgården måtte anställas
för dess uplåtande på Arrende under 20 års tid
från slutet af år 1864 då nuvarande arrende
deraf uphör.

Som, vid öfverläggning i frågan, om saken skulle bere-
das af utsedda inom Stadsfullmäktige eller af
Drätselkammaren, olika meningar yttrades, anställ-
des derom votering, hvarvid med votering afgjor-
des att frågan skulle beredas af Komiterade,
valde inom Stadsfullmäktige.

I denna beredning invaldes Herrar A. Billjer,
W. A. Öhman, C. Björk, P. Wahlström och C. O.
Öberg, under ordförande af Herr Billjer.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 35b]

{§.4.}
Efter framställning från Drätselkammaren, beslöts,
att i år skulle förrättas ekonomisk besigtning
å Stadens nya byggnadsjord, för utrönande af
huru arrendatorerne upfyllt sine åligganden enligt
contracterne; enär, efter anmälan hos Drätselkam-
maren, en af Arrendatorerne skall upryckt de på
hans lott af Staden utsatta stolpar för utvi-
sande af byggnadstomterne, och flere andra
Arrendatorer icke skola efterlefva Arrende-
contracterne, synnerligast hvad anginge före-
skriften om dikens uptagande efter stak-
ningarne.

Att denna ekonomiska besigtning verkställa,
dertill valdes af Stadsfullmäktige Herr
Johan Hedlund, Drätselkammarens Ordförande
Herr P. E. Blomqvist med Landtmäteribiträde
af Herr Commissions Landtmätaren A. J. Hörnström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Markförvaltning]

[MARG: N:o 40]

{§.5.}
Herr J. Svengren, såsom Ordförande i Hamn
Direktionen, aflemnade för granskning en af
Herr Majoren A. Grafström upgjord projektkarta
till Hamnplatsens ordnande med Magaziner och
i öfrigt, hvarvid följde ett skriftligt förslag.

Aflemnades för Beredning till Hamn
Direktionen med förstärkning af Herrar C.
Björk, S. Palmgren och C. J. Westerberg; egande
denna beredning att tillkalla sakkunnig person,
om så anses nödigt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Hamnfråga]

[MARG: N:o 41]

{§.6.}
Herr J. Svengren, såsom Ordförande i Hamn Direktionen,
anmälte, att inom Direktionen ifrågasatts, att de
träd, som planterats å hamnvägen från Storgatans
slut till den punkt der vägen tager af åt hamnen,
blifvit planterade för långt inpå vägen, och
att större prydlighet skulle ernås om dessa
träd utflyttades, så att de komme att stå
i samma linie med husen å Storgatan; och
anhöll Herr Svengren att Stadsfullmäktige härom
ville besluta.

Frågan hänskjöts till beredning af den enligt
§.5. här ofvan nämnda Kommitté, hvilken
hade att med utlåtande till Stadsfullmäktige
inkomma.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.7.}
Från Gasverket härstädes hade till Stadsfull-
mäktige ingifvits anmälan derom, att anbudet
af 500 Rd Rmt, såsom ersättning för gasrörs
omläggning i gatorna förlidet år till följe af gatusänkningar,
icke af Gasverket antoges, hvadan detta ersättnings belopp,
enligt §.33. i Gaslysnings contractet, skulle afgöras af
Gode Män, hvaraf Stadsfullmäktige egde att
välja två, Gasverket ett lika antal och dessa
fyra nämna den femte.

Till Gode Män å Stadens sida utsågo Stadsfull-
mäktige:

Herr Kapitenen och Riddaren C. L. Fries och
Herr Fabriksidkaren Lars Fredrik Ståhlberg.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Gasanläggning]

[MARG: N:o 23]

{§.8.}
Föredrogs en af Fristadens Gesällskap ingifven
ansökning derom att för sine sammanträden få
begagna något af läsrummen i Rectors eller Lan-
casterskolan.

Som denna fråga icke tillhörde Stadsfullmäktige
att afgöra, men Stadsfullmäktige likväl för sin del
funno ansökningens bifallande önskvärdt, skulle
Stadsfullmäktige med dess förord öfver-
lemna ansökningen till Skol Rådet, som egde
att disponera öfver Nya Folkskolehuset.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§.9.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg motion derom
att torghandeln måtte flyttas från Gamla Stadens
Torg till det större och rymligare Fristadstorget,
der utrymmet medgifver en bättre reglering.

Herr Ordföranden samt Herrar L. P. Malm,
P. Wahlström, W. Zetherström och C. O. Öberg
valdes att frågan bereda.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Marknadsliv]

[MARG: N:o 42]

{§.10.}
Herr S. Palmgren skulle till Stadens Kassa
plikta 2 Rd för förfallolöst uteblifvande
från detta sammanträde.

Justeradt:

/Knut Tersmeden./
/Joh. Walén/

År 1863 den 27 April är förestående
Protocoll å Rådstufvusalen offentligen
upläst; betyga

[MARG: N:o 43]

/C Jernbergh/
/I. F. Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 april 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107286.

Personrelationer