Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 oktober 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 oktober 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 26. October 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige utom
Herrar P. Wahlström, A. F. Dahlström, C. F. Sjöberg,
L. E. Lindgren, W. Zetherström, hvilka äro bort-
resta.

{§.1.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nådiga Circulär den
10 sistl. Julii angående likställighet emellan
Kommunens alla medlemmar, i afseende
på Kommunala skyldigheter och rättigheter;
jemte Berednings Utskottets utlåtande, hvarefter
Stadsfullmäktige i enlighet dermed och enhälligt
beslutade i saken det utlåtande, att, för åstad-
kommande af dylik likställighet härstädes, sta-
dens icke burskapsegande innevånare hädan-
efter skola med borgerskapet dela de skyldigheter,
som för närvarande uteslutande åligga detsamma,
emot det att den serskilda
klassen i staden tillhörande egendom, såväl i fastighet
som i kassor, blifver stadens samfällda
tillhörighet och att stadens icke burskapsegande
innevånare jemväl blifva delaktige af öfriga
rättigheter, som borgerskapet nu ensamt innehar.
[(1864 1/7 faststäldt af Kongl. Maj:t)]

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 73.]

{§.2.}
Föredrogs Gasverkets ansökning om ersättning
för gasrörsänkning i Nygatan från Kriebsens
gränd till Drottninggatan med 214 Rd [riksdaler] 53 öre,
jemte Berednings Utskottets utlåtande, i enlighet
hvarmed beslöts, att som Stadsfullmäktige
den 4 sistlidne Julii, med Gasverksegarens
begifvande, beslutat att sänkning af gasrören i
Nygatan innevarande år icke skulle utsträckas
längre än från och med Fattighusgården till Skolhus-
gränden; samt Gasverket sedan dess icke blifvit
af någon stadsmyndighet om ytterligare rörsänkning
i Nygatan anmodad; någon ersättning för den
nu ifrågavarande rörsänkningen icke af Staden
utbetalas förr än sänkning af gatan derstä-
des kommer att ytterligare vidtagas, då rörsänk-
ningen eljest blifvit nödvändig.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägfråga]

[MARG: N:o 77.]

{§.3.}
Föredrogs Drätselkammarens Memorial angående
ersättning af Herr W. Zetherström för den
nedbrunna Räckhammaren N:o 48, jemte Berednings-
Utskottets utlåtande; i enlighet hvarmed beslöts,
att Herr W. Zetherström, emedan eldsolyckan bevis-
ligen upkommit genom hans Snusqvarn, skulle
såsom skadeersättning affordras dels 62 Rd 46 öre,
hvilka från Stadens brandstod för Räckhammaren
blifvit afdragne i Kompromiss kostnad, dels ock
150 Rd Rmt [riksmynt], motsvarande ett halft års förloradt
arrende för Räckhammaren.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring, Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 75.]

{§.4.}
Föredrogs en ansökning af Herr C. Jernbergh, att
hans lön såsom Stadskassör, Krono Upbördsman
och Sekreterare i Drätselkammaren måtte förhöjas
från 1000 Rd till 1200 Rd Rmt.

Remitterades till Drätselkammaren för afgifvande
af dess utlåtande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 80.]

{§.5.}
Uplästes en ankommen skrifvelse till Ordfö-
randen från den af innevarande års landsting
tillsatta Wägförbättrings Komitén, hvari
begäres utseende af Ombud från Staden
till bevistande af ett sammanträde för en
vägförbättrings fråga, som komme att hållas
i Eskilstuna tingshus lördagen den 7 November.

Stadsfullmäktige beslutade på Ordförandens framställning, att ett Ombud
med Suppleant skulle i detta afseende utväljas.

Med slutna sedlar valdes till Ombud Herr
Handlanden S. Palmgren och Herr Handlanden
A. Billjer till Suppleant.

Hvad sjelfva saken beträffade, förklarade
Stadsfullmäktige sig ense deruti att Staden
i någon mån skulle bidraga till vägförbättringar
å de ifrågavarande linierne Eskilstuna - Sparre-
holm och Eskilstuna - Eksåg, ehuru Stads-
fullmäktige i fråga om beloppet af detta bidrag
ville vidare besluta.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda, Vägfinansiering, Vägfråga,
Vägförtroendevalda]

[MARG: N:o 81.]

{§.6.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs den 27 sistlidne
April ingifne motion om ordnandet af torg-
handeln i Staden jemte ett af utsedde Komi-
terade afgifvet betänkande, hvarvid följde
en Karta på öfre torget, med utmärkta plat-
ser för försäljningen.

Stadsfullmäktige, för dess del, beslutade
torghandelns ordnande på sätt detta, vid Proto-
collet under N:o 42 bilagde, betänkande innehåller;
och skulle hos Poliskammaren anhållan framställas
om fastställelse derå.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o 42.]

{§.7.}
Föredrogs Drätselkammarens Memorial den
27 sistlidne Maji angående användandet af Sta-
dens nedbrunna Räckhammare N:o 48. jemte
utsedde Komiterades betänkande.

I enlighet dermed beslöts:

1:o att Räckhammaren, hvilken anses obehöflig såsom
sådan, icke vidare skall iordnings ställas för
sitt förra ändamål; och

2:o att underdånig ansökning skulle till Kongl.
Maj:t ingifvas derom att förra Räckhammaren
nu finge förändras till annat Wattenverk
inom smidesmanufacturens område.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Samhällsplaneringsförtroendevalda,
Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 62.]

{§.8.}
Stadsfullmäktige beslutade att i Gästgifveri-
gården skulle upföras en bakugn före
nya arrendetillträdet; hvarom skulle för
spekulanter tillkännagifvas vid den nästa
Måndag å Gästgifveriet blifvande entrepre-
nadsauktionen.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Gästgiveri]

{§.9.}
Herr Rådmannen C. G. Söderholm valdes att
vara Stadens Ombud vid instundande Man-
tals skrifning för Staden.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring, Förvaltningsförtroendevalda]

{§.10.}
Fabriksidkaren C. O. Öberg valdes att såsom
Kommunal Styrelsens Ombud vid instundande
Mantals skrifning för Staden lemna intyg angå-
ende sådane personer som böra för fattigdom
eller sjuklighet från Mantalspenningar befrias.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring, Förvaltningsförtroendevalda]

Justeras:

/Knut Tersmeden./
/C, J, Westerberg./

År 1863 den 26. October är förestående Protocoll
å Rådstufvusalen offentligen upläst, betyga

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/
/I, F, Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 oktober 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107283.

Personrelationer