Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 november 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 november 1896

Anmärkning

{1896, den 26 November}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäkige med undantag
af Herrar E. Hellstedt,
Thunberg och
E. Andersson, alla med anmälda och godkända
förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Fahlstedt och Forsberg.

{§ 2.}
Sedan Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hem-
stält, att Stadsfullmäktige med egarna till tom- [MARG: trans:t]
ten N:r 119 och tomten N:r 115 o 116 måtte träffa följande
aftal;

Eskilstuna stad inköper från tomten N:r 119 ej blott så stor
del, som erfordras för utläggande af Gymnastikgatan
mellan Stadshuset och nämnda tomt till samma
bredd, som gatan eger mellan stadshuset och tom-
ten 125 och 126 samt för nya gatuliniens fram-
dragande i rät linie öfver tomten N:r 119 till Kungs-
gatan, än äfven den hälft af tomten N:r 116, som ligger in-
till tomten N:r 126, dervid råskilnaden mellan de
båda hälfterna af tomten N:r 116 skulle komma att
utgöras af en rät linie, dragen från midtpunk-
ten af samma tomts rålinie efter Kareliigatan
paralelt med rålinien efter tomten N:r 126, intill
dess linien i fråga träffade gränsen mot tomten
N:r 125 emot det att staden {dels} afstår till egaren
af tomten N:r 119 den del af tomten N:r 125, som
är belägen mellan tomten N:r 119 och sistberörda räta
linie, tänkt utdragen i rät riktning till Gym-
nastikgatan, {dels} erlägger till egaren af tomten
N:r 119 den 1:sta Oktober 1897, 25,000 kr, sedan det
visats, att här ifrågakomna tomtdelar icke
vidare äro besvärade af några inteckningar,
{dels ock} medgifver ej mindre att från de nya
byggnader, som komma att uppföras å tomterna
N:r 119 och N:r 115 och 116, kloaknät får dragas
till den kloakledning, som staden låtit anlägga
från Stadshuset, än ock att här ifrågavarande
andelar af tomterna N:r 119 och N:r 116, hvilka, om
detta förslag godkännes, skola tillfalla staden, få
af egarna till sistnämnda tomter nyttjas och be-
sittas till den 1:sta Oktober 1897 med skyldighet för
dem att före samma månads utgång hafva från
dessa tomtområden bortfört de byggnader, som
där nu finnas;

Och efter det Drätselkammaren derjemte hemställt,
ej mindre att Stadsfullmäktige måtte besluta, att den
blifvande nya gatulinien för Gymnastikgatan
jemväl måtte framdragas i rät linie på andra
sidan Kungsgatan öfver tomterna N:r 120 och
N:r 121 till Rademachergatan, än äfven att Drät-
selkammaren måtte lämnas uppdrag dels att
upprätta formenligt köpebref och afsluta köpet
samt genom tillfälligt lån anskaffa den erforde-
liga köpeskillingen, dels ock gå i författning om
en jemkning i gränsen mellan stadens tomt
n:r 125 och 126 och bredvidliggande tomten N:r 115
och 116, hvarvid den nya gränslinien skulle blifva den
förrnämnda, tomten N:r 116 sönderdelande räta och
med tomtlinien för den förra tomten mot Ny-
gatan paralella linien, utdragen till Gymnastik-
gatan, äfvensom om den ändring i stadsplanen, som
blefve erforderlig af Gymnastikgatans utvidgning
och gatuliniens framdragande ej blott till
Kungsgatan, hvilket betingades af nu ifråga-
varande aftal, utan äfven i rät linie på an-
dra sidan om Kungsgatan öfver tomterna N:r 120
och N:r 121 till Rademachergatan, hvilken reglering
såsom en nödvändig följd af den ändrade gatu-
liniens framdragande till Kungsgatan framdeles
skulle genomföras;

och sedan derefter Drätselkammaren, med anledning
af herr Stawelii motion och på grund af Stadsfull-
mäktiges uppdrag, till Beredningsutskottet med-
delat, att [egarna] till tomterna N:r 120 o N:r 121 på
framställd förfrågan förklarat, att han visserligen
icke under sin lifstid ville uppgöra aftal om
försäljning af nämnda tomter, men att han icke
heller komme att vidtaga några anstalter eller
åtgärder, som skulle kunna medföra svårigheter
för staden att för skäligt pris efter hans död blifva
egare till desamma;

så hade Utskottet på grund af de stora utgif-
ter, hvilka ovilkorligen komme att blifva en följd
af bifall till den föreliggande framställningen, och
hvilka kostnader icke kunde anses uppvägas
af den förbättrade och utvidgade trafikleden till
Rinmans torg, som skulle erhållas genom ut-
vidgning af Gymnastikgatan, vid det förhål-
lande, att denna utvidgning ovilkorligen kom-
me att menligt inverka på utseendet och
belägenheten af stadshuset, som till följd af
de omgifvande gatornas betydligt olika
bredd skulle synas ligga snedt och närmare
ena sidan af Rinmans torg än den andra
sidan, hemställt, det Stadsfullmäktige måtte
afslå Drätselkammarens framställning å dess
nu föreliggande skick, men deremot ansett
sig böra förorda ett inköp af område från tomten
N:r 119 i sammanhang med en sådan reglering
af områdena för tomterna N:r 115 o 116, N:r 119 och
N:r 125 och 126, hvarom ofvan anmärkts, för
utvidgning af Gymnastikgatan utanför tomten
N:r 119 till samma bredd, som gatan hade på
andra sidan om Nygatan, derest tomtegaren
kunde förmås medgifva en sådan försäljning
och öfverenskommelse, hvilket emellertid vore
tvifvel underkastadt, då ifrågavarande tomtegare
inför Utskottet förklarat sig icke härpå
kunna ingå;

varande reservationer afgifna {dels} mot Drät-
selkammarens hemställan af dess vice Ordföran-
de, Ingeniören K. Söderblom, som ansett, att tomt-
egarnes anbud i fråga bort afslås vid det
förhållande att, då Nybrogatans bredd vid stads-
huset utgjorde allenast 28 fot och bredden af
Gymnastikgatan, om förslaget bifölles, skulle
ökas från nuvarande 24,3 fot mellan stadshu-
set och tomten N:r 119 till cirka 50 fot, skilnaden
i bredd af de stadshuset omgifvande gatorna
blefve allt för stor och i ögonen fallande, så att
stadshusets belägenhet närmare den ena
än den andra sidan af Rinman torgs gränsen
komme att väcka allt för störande, en olägen-
het, som icke kunde uppvägas af den förbättring
i trafiklederna till torget, som af det föreliggan-
de förslaget blefve en följd, {dels ock} mot
Utskottets hemställan af Herrar Stadsfullmäk-
tiges Ordförande Arvid Nilsson och Carl Ols-
son, hvilka ansett, att Gymnastikgatans ut-
vidgning, om ock för staden medförande stora
kostnader, likväl vore af den vigt och betydel-
se för samhället, att andra hänsyn bort vika
och Drätselkammarens framställning sålunda
bort tillstyrkas.

Då ärendet nu till afgörande företogs yrkade
Herrar Mossberg och Stålberg bifall till Drätsel-
kammarens hemställan hufvudsakligen på
de grunder, reservationerna inom Utskottet an-
fört, medan Herrar Söderblom och Åkerstein
talade för bifall till Utskottets afstyrkande
hemställan, dervid Herr Söderblom bland
annat anförde att, för såvidt de utgifter, som
bifall till Drätselkammarens förslag kom-
me att för staden medföra, nu kunde beräk-
nas, dessa svårligen kunde understiga ett
belopp af 76,000 kr.

Wid anställd omröstning, deri Herrar Öberg
och F. O. Nilsson icke deltogo, biföll Stadsfull-
mäktige Drätselkammarens framställning
med 20 röster mot 11, hvilka afgåfvos för
bifall till Utskottets hemställan.

Mot detta beslut anmäldes reservation af
Herrar Söderblom, Åkerstein, Silén och Stawe-
lius under förklaring att, då detta beslut kom-
me att för staden medföra stora kostnader
de ansågo att en utredning rörande dessa bort föregå Stads-
fullmäktiges beslut i frågan.

[MARG: {173.}]

Justeradt den 30 Nov. 1896.

/Arvid, Nilsson/
/G Fahlstedt/
/Gotth; Forsberg/

År 1896 den 1 December å Rådhuset offentligen
uppläst betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/A. W. Malmqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 november 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107282.

Personrelationer