Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 maj 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 maj 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
26 Maji 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herrar L. E.
Lindgren, hvars anmäldta förfall godkändes, C. E. Stenman
med likaledes godkändt förfall, och J. C. Heljestrand, utan
anmäldt och godkändt förfall.

{§.1.}
Föredrogs Kommitterades betänkande rörande ritningar
och kostnadsförslag samt plats för det Gymnastikhus,
hvars upförande här i Staden blifvit den 16:de
sistlidne Mars beslutadt; hvarefter nu ytterligare beslöts:

1:o att det blifvande Gymnastikhuset skulle up-
föras å den Staden tillhöriga obebyggda tomten i
hörnet af Södra Smedjegatan och Nygränden;

2:o att ny ritning skulle å huset anskaffas i
enlighet med Kommitterades förslag och genom
dess försorg; derefter Stadsfullmäktige finge
frågan åter till behandling företaga.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 26]

{§.2.}
Föredrogs Kommitterades betänkande, rörande af
Herr Joh. Walén den 27 sistlidne April väckt
motion om Djurgårdens utarrendering nu på
20 års tid från slutet af år 1864, då nu-
varande arrende derå upphör; varande det af
Kommitterade tillstyrkt att auktion för Djurgårdens
utarrendering måtte anställas i höst på samma
gång som Gästgifveriet bortarrenderas.

Efter diskussion stannade Stadsfullmäktige
i det beslut, att frågan om Djurgårdens förnyade
utarrendering skulle hvila till nästa höst, då den-
samma skulle åter företagas till behandling, hvar-
emellertid det visat sig om med Gästgifveribyggnaden
framskridits så långt att arrendeauktion jemväl
å Gästgifveriet samtidigt kan ega rum.

Ett, betänkandet bilagdt, projektkontrakt på
Djurgårdsarrendet diskuterades härefter och ansågs
blifva tjenligt; dock skulle detsamma öfverlemnas
till Drätselkammaren med anmodan att deröfver
inkomma med dess yttrande.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Markförvaltning]

[MARG: N:o 35]

{§.3.}
Herrar C. O. Öberg, A. Billjer och L. P. Malm, hvil-
ka den 27 sistlidne Januarii kommitterats att
bereda en af Herr Granberg väckt motion om
Djurgårdens förläggande under Stadens domvärjo,
anförde nu, att de funnit sådant lämpligt
och tillstyrkte Stadsfullmäktige att söka få
detta verkställdt både å Djurgården, Nya bygg-
nadsjorden, hamnplatsen, området vid Carl
Gustafs Stad derå Stadens Wattenverk äro
belägne samt å Westermarken.

Stadsfullmäktige beslutade att underdånig
ansökning derom skulle till Kongl. Maj:t ingifvas;
och updrogs åt de förut valde Kommitterade,
att, med biträde af sakkunnige personer, ordna denna
sak, på Stadens bekostnad.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.4.}
Företogs till behandling Herr Joh. Hedlunds den
23 sistlidne Februarii anmäldta motion om iord-
ningsställandet af Fristadsgränderne på gemensam
bekostnad, jemte de serskildta förslag om ord-
nandet af gatuhållningen i Staden som dels
Drätselkammaren afgifvit, dels nu framlemnats
af Herr C. O. Öberg.

Denna fråga ansågs bero på stadgandet
i Stadens Byggnads Ordning om gatuhållningen,
och skulle alltså hvila till dess afgjordt blir,
huruvida denna Byggnads Ordning kommer att
undergå förändring i denna del, endera genom
den nya Byggnads Ordning för alla Rikets Städer,
som är att förvänta från Kongl. Maj:t, eller
i följe af den omarbetning, hvarom Herr
J. Hedlund motionerat och nu är beroende
på utsedde Kommitterade att bereda.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 21]

{§.5.}
Herr Fabrikören Lars Fredrik Ståhlberg på
Stålfors påfördes, för förra året, afgift till
Stadskassan för handtverksverkstad inom en
half mil från Staden med 25 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt].

[ÄRENDEORD: Industrifråga]

{§.6.}
På framställning af Herr Johan Hedlund, beslöts
att den Kommitté, som nedsatts för att verkställa
ekonomisk besigtning å nya byggnadsjorden, skulle
förstärkas af flere Drätselkammarens ledamöter.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 40]

{§.7.}
Af Tillsyningsmannen vid härvarande Kronohäkte
Stadskassören C. Jernbergh gjord framställning om
nödige reparationers företagande i häktet, bifölls,
för såvidt saken rörer Eskilstuna Stad; va-
rande dessa reparationer i Syneinstrument uptagne
i värde till 563 Rd 25 öre Rmt.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendebyggnad]

[MARG: N:o 57]

{§.8.}
Inlemnade Herr A. Billjer motion om bildande
af ett Berednings Utskott inom Stadsfullmäktige
för beredning af mindre vigtiga frågor.

Bordlades till annat sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 58]

{§.9.}
På förslag af Herr C. O. Öberg beslöts att skrifvelser
skulle afgå till Kommunal Styrelserne i Kloster och
Fors Socknar med framställning att gatan utanför
Socknarnes Fattighus i Nystaden måtte blifva
sänkt, enligt den plan som fastställes, samt
derefter stensatt; och skulle Ordföranden dessa
skrifvelser aflåta å Stadsfullmäktiges vägnar.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 50]

{§.10.}
Efter tillkännagifvande af Herr P. Wahlström,
att penningar nu stode att erhålla hos Utskänk-
nings Bolaget, beslöts, att de medel, som för
Stadens räkning erfordras, skulle nu hos Bolaget uplånas;
och som Stadskassören redan under hand bekom-
mit 3700 Rd, och Staden nu genast erfordrar
3000 Rd för att dermed betala skuld till Herr
P. Wahlström samt 3300 Rd till andra behof,
så skulle, å Stadsfullmäktiges vägnar, Ordföranden
utfärda revers till Bolaget på 10000 Rd Rmt
mot bekommandet af sistnämnde 6300 Rd; hvar-
efter det, enligt Drätselkammarens förslag, ytterligare
erforderliga beloppet 8000 Rd
skulle lånas af Bolaget, och Stadsfullmäktige å hela
summan 18000 Rd Rmt utfärda förbindelse
vid annat sammanträde mot utbyte af Ordförandens
förenämnde revers.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.11.}
Föreslog Herr A. Billjer att Herr Konduktör
Stafsing, som i annat ärende hitkommer till
Staden, måtte på samma gång få på Stadens
bekostnad upgöra plan och kostnadsförslag
för en flottbro från Bruksroten eller Blå-
sarbanan till Kyrkogården.

Som Stadens innevånare för många år
sedan beslutat bidraga till den ifrågavarande
broanläggningen, med 300 Rd, hvilket anslag
icke kommit till användning; så funno
Stadsfullmäktige sig böra bifalla Herr Biljers
framställning.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.12.}
Herr J. C. Heljestrand skulle för förfallolöst
uteblifvande från detta sammanträde till Stadens
kassa böta 2 Rd.

Justeradt

/W. Zetherström/
/Knut Tersmeden/

År 1863 den 26 Maji är förestående
Protocoll å Rådstufvusalen offentligen upläst;
betyga

[MARG: N:o 59]

/C Jernbergh/
/I. F. Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 maj 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107280.

Personrelationer