Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juni 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juni 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 26 Junii 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige utom Herrar
Westerberg, Sjöberg, Walén, J. Hedlund och L. Hedlund,
hvilka såsom bortresta icke blifvit med kallelse anträf-
fade.

{§.1.}
Med öfverlemnande af ett utaf Komiterade upgjordt
förslag till lag angående en för Städerna gemensam Hypotheks-
inrättning, anhöll Stadens Brandstods Komité, dels att
Stadsfullmäktige ville draga försorg derom att förslaget
hålles tillgängligt för dem af Stadens fastighetsegare,
som önska derom taga kännedom, dels att Stadsfull-
mäktige ville anslå arfvode åt ett Ombud för
fastighetsegarne, att infinna sig å det för pröfning
och antagande af förslaget utsatta sammanträde af
deputerade för Städerne, som i Stockholm komme att
hållas Måndagen den 20 nästa Julii; hvarefter
Brandstods Komitén ämnade draga försorg derom att
ett sådant Ombud blifve utsedt.

Efter frågans utredning af Berednings Utskottet
beslöts att i händelse Ombud sändes till
nyssnämnde sammanträde från denna Stad, skulle
Stadskassan förskottera kostnaden åt Ombudet,
sedan Herr Björk nu åtog sig att derefter uttaxera
denna kostnad i fastighets egarne i mån af brandförsäk-
ringsverket, med hvilken taxering Stadskassan
sedan blifve ersatt; och att det öfverlemnade
förslaget skulle under tiden hållas tillgängligt
i Herr H. Sandbergs Bokhandel.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Förvaltningskostnad,
Förvaltningslag-
stiftning, Budget, Brandväsendeförtroendevalda, Taxering]

{§.2.}
Föredrogs Herr A. Billjer den 26 sistlidne Maji
ingifvne Motion om bildandet af ett Berednings-
Utskott inom Stadsfullmäktige för mindre
vigtiga frågor.

Efter diskussion i ämnet, fattade Stads-
fullmäktige det beslut, att ett Berednings Utskott
inom Stadsfullmäktige skulle tillsättas, hvartill
de ärender, för beredning, komme att remitteras,
som ej lämpligare, för sådant ändamål, borde
öfverlemnas till Stadens Drätselkammare eller
annan af Stadskommunen tillsatt styrelse,
eller ej vore af den vigt eller beskaffenhet, att de till
serskildt
utsedde Kommitterade borde hänskjutas;

att detta Berednings Utskott skulle bestå
af 6 ledamöter, hvilka tjenstgöra under 6 må-
nader och sedan utbytas mot andra 6 leda-
möter;

samt att Berednings Utskottets medlemmar
under tiden, om möjligt, skola vara befriade
från deltagande i andra Kommitteér.

Med slutna sedlar valdes till ledmöter
i detta Berednings Utskott

Herr A. Billjer
Herr S.Palmgren
Herr C. L. Björk
Herr W. Zetehrström
Herr O. F. Svalling
Herr L.P. Malm

och valde desse sins emellan Herr Billjer till
Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 58]

{§.3.}
Sedan Stadsfullmäktige den 5 sistlidne Februarii
bemyndigat Drätselkammaren att inköpa en brand-
fri kassakista, men Drätselkammaren trott sig
finna att Kassakistorna ej voro brandfria, så
hade Drätselkammaren hemställt huru Stadsfull-
mäktiges förenemnde beslut skulle bringas till
verkställighet; och hade Drätselkammaren bifogat
priskurant dels å de af Herr J. F. Backman i Stockholm till-
verkade brandfria kassaskåp, dels å hans
kassakistor, hvarvid följde ett tillägg af det
innehåll, atthan ej garanterade för kistornas
brandfrihet.

Med anledning af detta, beslutade nu
Stadsfullmäktige att Drätselkammaren egde att
för det afsedda ändamålet inköpa ett kassa-
skåp af Herr J. F. Backmans tillverkning, enligt
priskuranten, N:o 3 som skulle kosta 450. Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad, Budget, Prissättning)

[MARG: N:o 65]

{§.4.}
Föredrogs från utsedde Kommitterade inkommet
syninstrument på Nya byggnadsjorden; i anledning
hvaraf beslutades:

1:o att de arrendatorer i byggnadsjorden, hvilka
icke alls hafva dikat kring sine lotter, eller så-
dant verkställt ofullkomligt, skulle åläggas uptaga
ytterdiken å gatorna der rännstenarne skola enligt
den fastställda planen komma att ligga, och
detta till den 1 instundande December;

2:o att råstenar skola af Lantmätare utsättas
framför hvarje gata å nya byggnadsjorden
för att vid blifvande mätningar tjena till ut-
gångspunkter; och

3:o att de diken, som å byggnadsjorden nu finnas
uptagne, få vara qvar, men skola rättas till öfverens-
stämmelse med beslutet i 1:sta Momentet, då nydikning
kommer ifråga.

[ÄRNEDEORD: Markförvaltning, Samhällsplaneringspersonal,
Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 40]

{§.5.}
Den af Herr Axel Karlsson, i enlighet
med Stadsfullmäktiges beslut den 11 dennes
uprättade Karta för hamnplatsens bebyggan-
de, och som nu godkändes, skulle öfver-
lemnas till Magistraten med anhållan
om dess fastställelse å Kartan.

[ÄRENDEORD: Hamnfråga, Samhällsplaneringspersonal,
Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 41]

{§.6.}
Föredrogs Gasverkets den 11 dennes till Stads-
fullmäktige ingifne framställning om kostnads-
ersättning för nedsänkning af gasrör i gatorna,
som blefve nödig genom sjelfva gatorna på
flere ställen blifvande aftagning; jemte Drätsel-
kammarens deröfver afgifna yttrande; och
beslöts att en skrifvelse skulle afgå till Gas-
verket med förfrågan hvad Gasverket fordrar
för gasledningsrörens uptagning och nedläggning, i
händelse Staden skulle sjelf låta verkställa allt
arbetet i öfrigt.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägkostnad, Vägfråga]

[MARG: N:o 61]

{§.7.}
Inlemnades från Herr P. Wahlström ansökning
derom att få till provisionelt tak å sin gatu-
byggning i gården N.o 53 under nu blifvande repara-
tion och i händelse af starkt regnväder få använda
Stadens brandsegel.

Remitterades för beredning till Stadens Brand-
stods Kommitté.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 66]

Justeras

/L. F. Österwall/
/G. C. Granberg/

År 1863 den 26 Junii är förestående protocoll
å Rådstufvusalen offentligen upläst, betyga

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: N:o 67]

/C Jernbergh/
/G. C. Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juni 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107279.

Personrelationer