Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 maj 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 maj 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Ekilstuna
den 26. Maj 1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med
undantag af Herrar Joh. Walén, C. E. Stenman
och W. Zetherström, hvilkas förfall
godkändes. -

{§.1.}
Af Nyköpings Läns Hushållnings Sällskaps
Förvaltnings Utskott hade ankommit en
framställning att erhålla upgifter till den
af Svenska Slöjdföreningen tillsatta Komité
för befrämjande af husslöjd och binäringar,
angående sådana här i Staden; och för att i
denna sak afgifva förslag till utlåtande
nedsattes en Komité af

Stadskassören C. Jernbergh
{Handlanden} C. J. Andberg och
{Handlanden} J. G. Johansson.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

{§.2.}
Sedan åtskillige gårdsegare invid Skolhus-
gränden här i Staden blifvit af Poliskammaren
ålagde att vid vite iståndsätta sina gatu-
delar derstädes, samt deröfver sig besvärat
hos Konungens Befallningshafvande och på yr-
kat bidrag af Staden till gatans iståndsät-
tande; så hade besvärsskriften blifvit
remitterad till Poliskammaren, som
egde att, efter infordrande af Stadsfull-
mäktiges förklaring, med utlåtande
till Konungens Befallningshafvande in-
komma. -

Efter föredragning af besvärshandlin-
garne blefvo dessa remitterade
till Utskottet, som till nästa samman-
träde skulle inkomma med förslag
till Stadsfullmäktiges yttrande i
ämnet. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

Justeradt

/Ad Fr Dahlström./
/J. C. Heljestrand/
/Theofr Munktell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 maj 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107281.

Personrelationer