Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 maj 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 maj 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 25.
Maj 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Sjöberg, Hessle, Walén, hvilka
hade godkända förfall.

{§.1.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande
i anledning af Herr C. O. Öbergs anhållan att
Staden måtte med honom deltaga i hägnaden
mellan Stadens Westermark och den af
honom arrenderade s.k. Kronskogen; och
med godkännande af detta utlåtande, beslöts
att Herr Öberg, på grund af 5§. i Stängsel-
författningen, skulle erbjudas sådan öfver-
enskommelse, att Staden i den ifrågavarande
stängseln deltager till 1/4 del och att Kronskogens
innehafvare deltager till 3/4 delar, enär Staden
af denna stängsel skulle märkeligen betun-
gas utan motsvarande nytta; samt att,
i händelse sådan öfverenskommelse ej kan
träffas, Herr Öberg egde att sin talan mot Sta-
den vid vederbörlig domstol utföra efter be-
fogenhet.

Åt Drätselkammaren uppdrogs att i ären-
det med Herr Öberg underhandla på före-
nämnde grund. -

[ÄRENDEORD: Rättslagstiftning]

{§.2.}
Bifölls Drätselkammarens framställning derom
att en nödvändig reparation å Stadens
utfallsdam finge företagas i samråd
med Styresmannen för Carl Gustafs
Stads Gevärs Faktori.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.3.}
Föredrogs en framställning af Fors Kommunal
Nämnd hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i
Länet, med yrkande, att Eskilstuna Stad måtte
förpligtas utgifva en särskild afgift af fem
rd [riksdaler] om året i fem år från och med år 1869
för hvarje matlag eller hushåll på Stadens
Westermark i Fors Socken; öfver hvilken
ansökning Stadsfullmäktiges yttrande blifvit
infordradt.

Åt Fattigvårds Styrelsen uppdrogs att,
efter tagen del af handlingarne i målet, med
förslag till förklaring till Stadsfullmäktige
inkomma.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

{§.4.}
Godkändes till liquid från Stadskassan 2:ne
räkningar af Kommissions Landtmätaren C. A.
Åkerstein på mätningar och kartor för nya
lazarettsplatsen,

den ena å - Rd 32,10.
den andra å - Rd 24,10.
tillsammans Rmt [riksmynt] Rd 56.20.

Herr J. Wedberg reserverade sig mot betal-
ningen af den sednare räkningen, under förmenande
att liquid derför bordt utgå af lazarettsbygg-
nadsmedlen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

{§.5.}
Beviljades transport av arrenderätten till lotten N:o 11
på Norr från Herr C. O. Öberg till Herr C. R. Alex-
andersson, på vilkor, som föregående protokoll inne-
håller. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.6.}
Med godkännande af derom gjord framställning be-
slöts att Stadsfullmäktige skulle, under Stadens
gemensamma ansvar, uti Södermanlands Enskilda
Bank söka kassakreditiv å Fem Tusen
Riksdaler Riksmynt på instundande Juni-
termin; och uppdrogs åt herr Ordföranden
att underteckna förbindelsen derå; - sko-
lande detta kreditiv användas för Stads-
kassans räkning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

Samma dag uppläst och justeradt

/C; C; Callander/
/L; F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 maj 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107274.

Personrelationer