Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 augusti 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 augusti 1886

Anmärkning

{1886 den 26 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr O. F. Larsson
Herr P. Liljeqvist
Herr C. W. Dahlgren
Herr E. G. Åbergh
Herr G. E. Svahnbäck
Herr H. Åkerstein
Herr Theofr. Boberg hvilkas anmäldta hinder godkändes.

Herr E. A. Naesman
Herr T. Engström hvilka med kallelsen ej anträffats.

{§.1.}
Uti förnyadt, nu föredraget, utlåtande af den 19 i
denne månad förklarade Utskottet sig, med afseende
å hvad Wattenledningskomiterade i ämnet anfört,
frångå sina förut gjorda erinringar beträffande
§.§.8 och 10 uti det af Komiterade afgifna och
till Stadsfullmäktiges behandling
hänskjutna förslag till Wattenledningsreglemente;
och då deremot Komiterade godkänt hvad Ut-
skottet i förra betänkandet anfört rörande §.§.
19, 27 och 28, hemstäldes om bifall till dessa an-
märkningar.

Efter det jemväl det föreslagna reglementet
för begagnande af stadens vatten- och afloppsledning
blifvit föredraget, godkände Stadsfullmäktige
samma reglemente med följande förändringar
enligt Utskottets förslag.

1:o Början af §.19 skall lyda: "För afgiften för
vatten debiteras gårds- eller husegaren" etc.

2:o §.27 skall bestå af {första} stycket, börjande
med "Afloppsledning" och slutande med "staden".

3:o Derefter tillägges en §.28, så lydande: "Gårdsegare,
som ej inledt vatten i sin egendom, är ej berätti-
gad att begagna stadens afloppsledning."

4:o Härpå skall följa:
"C.) {Öfvergångsstadgande.}
§.29.
Wattenledningskomitén ombesörjer, tills vattenlednings-
arbetet blifvit fullbordadt, allt hvad som enligt
detta reglemente åligger vattenledningsstyrelsen."

[MARG: {155.}]

{§.2.}
Sedan Wattenledningsreglemente nu blifvit anta-
get och rörnedläggningarne i gator påbörjats,
hemstälde Herr E. A. Lundblad att Stadsfull-
mäktige må aflåta anmodan till watten-
ledningskomitén att han i utfärdande kungörelse
uppmanar gårdsegarne,
att anmäla derest
ändringar önskades rörande vattenledning eller
afledning; hvartill Herr K. Söderblom gjorde
det tillägg att anmälningar derom må ske efter
såsom arbetet fortskrede.

Herr C. A. Ström deremot hemstälde att Stads-
fullmäktige må aflåta anmodan till Wattenled-
ningskomitén att vidtaga de åtgärder, hvilka
må vara erforderliga för att få inlednings-
och afloppsledningarne utförda såsom för
gårdsegarne kan vara önskvärdt. -

På framstälda propositioner, blef Herr
Ströms förslag bifallet. -

{§.3.}
Det beslöts att nu antagna vattenledningsreglemen-
tet skall tryckas i behöfligt antal exemplar;
derom Wattenledningskomitén anmodas be-
sörja. -

S. D. uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 13 September å Rådhuset offent-
ligen uppläst; betyga.

/C. J. Eriksson/
/[M C.] Ljunggren/

[MARG: 179.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 augusti 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107275.

Personrelationer