Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 maj 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 maj 1875

Anmärkning

{1875 den 25 Maj}
Närvarande samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlå-
tande i anledning af Herr Fil. Doktor Theofron
Munktells motion om underhandlings öppnande
för inlösen åt Eskilstuna stad af härvarande.
gasverk, på vissa vilkor, beslutade Stadsfullmäk-
tige att erbjuda egarne till gasverket, att med
staden ingå på en så lydande öfverenskommelse.

"1:o Eskilstuna Gasverks egare förbinda sig att, vid påfor-
dran, till Eskilstuna stad öfverlåta gasver-
ket med fastigheter, inrättningar och tillbehör, för
den lösesumma, som bestämmes af Gode män,
enligt stadens nuvarande gaslysningskontrakt.

2:o Efter det förenämnda värdering egt rum haf-
va Eskilstuna stadsfullmäktige att bestämma
och meddela gasverksegarne, om inlösningsrätten
till gasverket skall begagnas eller icke.

3:o Wärderingen skall vara försigången innan den 15 nästa Juni"

Under förutsättning att Gasverksegarne
ingå på denna öfverenskommelse och att anta-
let värderingsmän lämpligen kunde bestämmas till
fem, deraf Stadsfullmäktige hade att välja
tvenne, valdes derefter till värderingsmän å
stadens sida Herrar Ingeniören Hjortberg och
Fabrikören Tengelin i Stockholm samt till
deras Suppleanter Herrar Fabrikören L.F. Ståhl-
berg på Stålfors, Rådmannen Spångberg i Westerås
och Ingeniören E. Stridsberg i Thorshälla.

[MARG: N:o 139]

{§.2.}
För den händelse att Eskilstuna stad, enligt
beslutet i föregående §., komme att inlösa här-
varande gasverk, förklarade Stadsfull-
mäktige sig beredvillige att, mot inlösnings-
summan, öfverlåta gasverket på det en-
skildta bolag, som för det ändamålet kunde
varda bildadt, dock under det vilkoret,
att samma bolag förbinder sig till ett gas-
lysningskontrakt med staden i närmaste öfver-
ensstämmelse med det förslagskontrakt, som af
utsedde Komiterade år 1873 uppsattes för då
ifrågakommet, men af Gasverksegarne
afböjdt, nytt aftal.

[MARG: N:O 139]

{§.3.}
Med godkännande af Drätselkammarens ut-
låtande beslöts att för det närvarande ej skulle
till någon åtgärd föranleda Auktionskammar-
föreståndaren P. Frieds framställning om an-
skaffandet af lokal för Auktionskammare,
då sådant skulle medföra betydligare kostnad.

[MARG: N:o {132}]

{§.4.}
Herr A.F. Dahlström hade uti ingifven skri-
velse anfört att från tillförlitlig källa underrät-
telse erhållits derom, att jernvägsarbetena å linien
Flen-Qvicksund i dessa dagar skola intill en obe-
stämd framtid uppskjutas, samt att i följd deraf
de förut å denna linie anställde arbetare dels äro
dels komma att oförtövadt blifva afskedade
eller förflyttade till arbetena å linien Oxelö-
sund-Flen, hvarigenom Eskilstuna samhälle
komme en längre tid, än sig vederbör, sakna
nödig jernvägskommunikation, oaktadt de
uppofringar samhället och enskilde gjort för
uppnående af detta syftemål och ehuru
kontraktet rörande arbetets företagande skulle
föreskrifva att detsamma borde samtidigt be-
drifvas utefter hela jernvägslinien, hvilket
nu dock icke komme att ega rum, och hem
ställde Herr Dahlström slutligen att Stads-
fullmäktige uti skrifvelse till Styrelsen för
Jernvägsbolaget måtte på det kraftigaste
protestera mot det fördröjda arbetet å
bandelen Flen-Qvicksund (eller Flen-Walskog)
samt yrka på dess skyndsamma upptagande
och kontraktsenliga fortsättande.

Då Stadsfullmäktige ansågo att Jernvägs-
bolagets Styrelse bevakar bolagets rätt emot
byggnadsentreprenörerne så, att ifrågavarande
jernväg varder färdig på kontraktsenlig
tid, funno Stadsfullmäktige
framställningen ej böra till någon åtgärd föran-
leda; hvilket beslut fattades genom votering
med 15 röster och Ordförandens afgöranderöst
mot 15 röster, som afgåfvos derför att Ombud
skulle utses för bevakande af denna angelä-
genhet på blifvande bolagsstämma med Jern-
vägsbolaget.

[MARG: N:o 140]

{§.5.}
Efter det Brandkårsbefälet förklarat sig anse
nyttigt att en af dess ledamöter vore närvarande
vid Brandchefsmötet i Jönköping den 9 och
10 instundande Juni, och Herr A.F. Dahlström,
hvilken är brandchef härstädes, väckt motion
om 100 kronors anslag från Stadskassan för
sagde ändamål, samt till densamma nu
muntligen gjort tillägg om summans förhöjande
till 125 Kronor, i händelse mötesmedlemmarne
kommo att resa till Göteborg för att taga
jemväl dess brandväsen i betraktande; så
och efter det nu inom Stadsfullmäktige yr-
kats {dels} att Herr Dahlströms framställningar
måtte bifallas, {dels} att summan måtte ökas
till 150 kronor om resan utsträckes till Göteborg,
{dels} att dubbelt anslag måtte lemnas på
det att både Brandchefen och vice Brandchefen
kunde företaga ifrågavarande resa, {dels} och
att i händelse förhinder finnes för någondera Brand-
chefen, Brandkårsbefälet må hafva rätt att
utse någon annan mötesdeltagare, {dels} ock afslag
på sistnämnda yrkande, afgjordes genom
tvenne voteringar:

1:o med 15 röster mot 14 röster, att från Stadskassan
skulle utgå tvenne reseanslag för ifrågavarande sak
med 100 kronor hvardera, om resan endast kommer
att gälla Jönköping men med 125 kronor hvardera
om resan utsträckes till Göteborg;

2:o med 17 röster mot 13 röster, att i händelse någondera af
Brandcheferne hade förhinder att i Brand-
chefsmötet deltaga, egde brandkårsbefältet
att utse annan mötesdeltagare.

[MARG: N:o 141]

{§.6.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning

1:o HelsovårdsNämnden framställning om
15 kronors årligt anslag till aflöning af en
Waktmästare hos Nämnden;

[MARG: N:o 142]

2:o Lutherska Missionsföreningens anhållan
om afskrifning af kommunalutskylder för
ett Bönehus.

[MARG: N:o 143]

{§.7.}
Till Utskottet remitterades för beredning
Herr Borgmästaren S.A. Hallströms framställning
om erhållande årligen under den tid han åt-
njöte tjenstledighet af samma löneförbättring,
som förut blifvit anordnad för nu löpande
året.

[MARG: N:o 144]

{§.8.}
På den, enligt Stadsfullmäktiges protokoll för den
12 sistlidne April, §.8, till Magistraten afgågna
framställning om öfverenskommelses träffan-
de, rörande aflösen af boupptecknings- och
arfskiftesprocenten samt inkomsten af Auktions-
verket, hade Magistraten, enligt skrifvelse af
förliden gårdag, förklarat sig icke kunna
ingå, men afgif-
vet ett annat förslag innehållande följande vilkor:

"1:o Magistratens procent af det under Magistraten
fortfarande stående Auktionsverket utgår
framgent till Magistraten;

2:o Bouppteckningar och Arfskiften inom staden
är Magistraten icke vidare skyldig förrätta
och uttages fördenskull icke något arfvode
af sterbhusen härför;

3:o Ordinarie rådmanslön bestämmes till
Fyrahundra kronor för år; och

4:o Borgmästaren har att för mistad inkomst
af bouppteckningar och arfskiften uppbära
ersättning af Stadskassan med Sjuhundra
kronor för år."

Efter läsning häraf anhöll Herr Dahlström
att på det saken ej måtte genast falla,
ärendet måtte remitteras till Utskottet,
som efter befogenhet torde kunna inkom-
ma med något bemedlingsförslag.

Detta yrkande bifölls.

[MARG: N:o 130]

{§.9.}
Vederbörande Komiterades yttrande i anledning
af Herr C.A. Ströms motion angående med-
delande af Instruktion för HelsovårdsNämnden
om anordningar för renhållningsväsendet,
jemte Herr C.G. Björkmans nu muntligen
i öfverensstämmelse med samma utlåtande
väckta motion om anslag till en person
för ombesörjandet af ifrågavarande
anordningar, remitterades till Helsovårds-
Nämnden, med anhållan om dess ut-
låtande.

[MARG: N:o {135}]

Samma dag uppläst och justeradt:

/TheofrMunktell/
/G,E, Svahnbäck/
/C.A. Lundberg/

1875 den 28 Juni på Rådhuset offentligen
uppläst, betyga

[MARG: N:o {150}]

/C Klein/
/PA Hagström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 maj 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107273.

Personrelationer