Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 oktober 1889

Anmärkning

{1889 den 24 oktober}

{Närvarande}: samtliga herrar Stadsfullmäktige med undantag af

Herr Carl Olsson
Herr Arvid Nilsson
Herr O. Svengren
Herr E. A. Lundblad
Herr P. Liljeqvist
med godkända förfall.
Herr C. W. Dahlgren utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Wid företagande till behandling af frågan om instruktion
för stadens ombud vid nu pågående gränsreglering
mot gevärsfaktoriet blef till en början Utskottets
utlåtande föredraget, deri Utskottet framlagt
förslag till öfverenskommelse med faktoriet, hufvud-
sakligen utgående derpå att, mot det att gevärs-
faktoriet inginge på den gränsreglering
med staden, hvarom Stadens ombud vid landt-
mäteriförrättning den 7 Augusti detta år gjort fram-
ställning, Gevärsfaktoriet berättigades tillsvidare
hafva en skjutbana på nedre hamnens område
såsom Hamndirektionens protokoll af den
15 Juni 1877, § 2, innehåller, men att, om och då
staden funne förändring häruti påkallas, Gevärs-
faktoriet skulle berättigas i stället hafva skjutbana
på hamnområdet vesterne utefter gränsen; om
genom egoutbyte mot Gredby hemman denna gräns
kunde blifva en enda rak linie men annars med
skottstakets förläggning intill vestra gränsen
på den hamnplan, som ligger närmast nedkörs-
vägen till hamnen.

Wid öfverläggning härom yrkade Herr Boberg att
åt ombudet skulle jemväl updragas söka få genomfördt att
vattengränsen
wester om sliphusholmen skulle dragas i rät vinkel
mot faktorigatan.

Herr Berg yrkade att Gevärsfaktoriet såsom
hittills endast tillsvidare skulle få hafva skjutlinien
å nuvarande plats men några medgifvanden
derutöfver häri faktoriet icke lemnas, hvaremot
Herr Stålberg yrkade bifall till Utskottets för-
slag med den ändring att, om Gevärsfaktoriet skulle
berättigas förlägga skjutbanan utefter hamnom-
rådets sydvestra gräns
(sådant medgifvande endast skulle gifvas under förutsättning
att genom
egoutbyte med Gredby hemman gränsen blefve en rak linie och)
att allenast en sträcka af tio fots bredd utefter gränsen
skulle för skjutbanan (i sådant fall uplåtas.
Herr Söderblom och vice Ordföranden yrkade bifall till
Utskottets
förslag oförändradt.

Efter det vid votering med 20 röster mot 4 röster
beslutats att vid votering i hufvudfrågan Utskottets utlåtande
med af Herr Berg föreslagna ändring skulle
utgöra kontraproposition mot samma förslag med
af Herr Stålbergs föreslagna ändring, företogs hufvudvotering
,dervid 15 röster afgåfvos för utlåtan-
det med Herr Stålbergs ändring och 9 röster för utlåtandet
med Herr Bergs ändring.

Stadsfullmäktiges beslut i ärendet blef sålunda
att följande förslag till öfverenskommelse med
gevärsfaktoriet torde af Stadens ombud
söka åstadkommas:

"Emot det att Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori ingår på den
gränsre-
glering mellan Gevärsfaktoriet och Eskilstuna Stad, hvarom
Stadens
ombud vid landtmäterisammanträde den 7 Augusti 1889
gjort framställning, enligt §§ 5 och 6 i
förrättningsprotokollet,
- utgående {dels} derpå att, der gränsen nu ligger i Drottning-
och
Faktorigatornas midtellinie på längden, denna flyttas så att
Staden får hela
gatubredderna, dels derpå att vestra sidan af Tullgatan, så
långt Gevärsfaktoriets
område här [tillgränsas], blifver efter stadsplanen Stadens
gräns, dels ock derpå att vatten-
gränsen vester om Sliphusholmen så mycket svänges, att det
fabrikshus, som är upfördt på
platsen för f. d. Räckhammaren N:o 48 och nu med ett hörn
öfverskjuter gränsen,
inrymmes inom gränsen för stadens område, under åtagande för
staden
att underhålla sålunda till staden afträdda gator -, berättigas
Gevärs-
faktoriet att tillsvidare hafva en skjutbana på Eskilstuna
nedre hamns
område, såsom Hamndirektionens protokoll af den 15 Juni 1877, §
2, innehåller,
och detta i skjutbanans nuvarande läge i närheten af hamnvägen
invid stranden samt med skjutning mot
den tafla och skottvall, som nu äro upförda utanför hamnområdet
på Gredby hemman; hvar-
jemte Staden förklarar att, om och då staden finner förändring
häruti påkallas,
Gevärsfaktoriet kan berättigas, att i stället hafva skjutbana
på hamn-
området vesterne utefter gränsen, om egoutbyte med Gredby
hemman
kan åstadkommas så att samma gräns blifver en enda rak linie
och förnyad
mot ån till erhållande jemväl af bättre figur å hamnen, (i
hvilket fall) dock
Gevärsfaktoriet endast eger disponera öfver hamnens mark till
en bredd af
tio fot från gränslinien."

I följd af förestående updrogos åt Stadens ombud att i alla
händelser söka i nu pågående gränsreglering för Staden jemväl

utförd den gränsreglering för Stadens nedre hamn, som omför-
mäles i ofvanstående beslut.

Mot detta beslut afgåfvos reservationer {dels} af Herr
Boberg, som ansåg det hans yrkande åstadkommande af
vatten-
gränsens vester om Sliphusholmen dragande i rät vinkel
mot Faktorigatan bort hafva influtit i beslutet, {dels} af
Herrar Dahlström, Lundström och Lagerbäck, hvilka
funno det Gevärsfaktoriet lemnade medgifvande
rörande skjutbanan å nedre hamnen äfven i beslutets nuvarande
form voro alltför vidsträckt.

[MARG: [63]]


{§ 2.}
Föredrogs en genom Magistraten ankommen så lydande
ansökan:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
Undertecknad får härmed på grund af bifogade
läkare betyg anhålla om tjenstledighet för tiden
till 1 Januari 1890, dock med rättighet
att om min helsa det tillåter före denna
tid inträda i tjenstgöring.

Som vikarie vågar jag föreslå Herr Ingeniör
Åke Carlsson. Eskilstuna den 20 Oktober
1889. C. F. Virgin.

med hvilken ansökan fogades betyg af Stadsläkaren
E. V. Pallin att Stadsingeniören Virgin var i behof
af tjenstledighet för helsans vårdande under den
begärda tiden.

Ansökningen bifölls och förordnades Ingeniören
Åke Carlsson att uppehålla tjensten under tiden.

[MARG: 67]

{§ 3.}
Tillsvidare och till dess tjensten blifvit besatt
förordnades v. Häradshöfdingen G. Brakel att uppe-
hålla Sekreterarebefattningen hos Stadsfullmäktige;
skolande berörd befattning i Stadens tidningar kungöras
ledig.

{§ 4.}
Herr C. V. Dahlgren pliktar 2 Kronor
för utevaro från sammanträdet utan förfall.

{§ 5}.
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar H. Lundberg och A.
Aulin.

Justeradt:
/Theofr, Munktell/
/Adolf Aulin/
/Herm, Lundberg/

År 1889 den 28 Oktober å Rådhuset offentligen
uppläst betyga
/Carl Ljung./
/Gust; Carlsson/

[MARG: 68]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107268.

Personrelationer